PL EN


2015 | 21 | 53 - 87
Article title

Albumy rockowe z lat 80. – medium w walce z reżimem PRL-u (studium z dziennikarstwa muzycznego)

Content
Title variants
EN
Rock Albums of the '80s – the Medium in the Fight Against the Regime of PRL (the Study of Music Journalism)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy nowej subdyscypliny nauk o mediach, tj. dziennikarstwa i mediów muzycznych. Jego podstawowym celem jest analiza tekstów artystów rockowych tworzących w latach 80., a dotyczących walki z reżymem PRL-u, totalitaryzmem, zniewoleniem społeczeństwa i jednostek przez system komunistyczny. Drugim, nie mniej istotnym aspektem pracy, zwłaszcza w perspektywie badań nad mediami muzycznymi, jest usystematyzowanie polskiego rocka w dekadzie lat 80, który – wbrew powszechnemu mniemaniu - nie był zjawiskiem jednorodnym. W rezultacie zestawienia tych dwóch zagadnień, udało się ustalić bardzo ciekawą implikację (o szerszym: społeczno-politycznym kontekście), a mianowicie zależność pomiędzy intensywnością oraz formami kontestacji socjalizmu i ówczesnych władz (także władzy in genere) przez reprezentantów poszczególnych nurtów rocka a ustaloną typologią wewnątrz-muzyczną.
EN
This article concerns new sub-discipline of science media, ie. music and media journalism. Its primary purpose is to analyze texts forming rock artists in the 80s, and for the fight against the regime of PRL, totalitarianism, slavery societies and individuals by the Communist system. Another equally important aspect, especially in the perspective of music media studies, is systematization of Polish rock in the decade of 80, which – contrary to popular belief - was not a uniform phenomenon. As a result of review of these two issues, we were able to establish a very interesting implication (broader: the socio-political context), namely the relationship between the intensity and the forms of contestation of socialism and then authorities (including power in genere) by representatives of the various strands of rock and typology established intra-musical.
Contributors
 • Wydział Filologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego
References
 • Artyści a Służba Bezpieczeństwa. Aparat bezpieczeństwa wobec środowisk twórczych, pod red. R. Klementowskiego i S. Ligarskiego, Wrocław 2008.
 • Chojnowski Andrzej, Oaza na pustyni szarości. Jazz w czasach gomułkowskiej stabilizacji, [w:] Artyści a Służba Bezpieczeństwa. Aparat bezpieczeństwa wobec środowisk twórczych, pod red. R. Klementowskiego i S. Ligarskiego, Wrocław 2008.
 • Dziennikarze władzy, władza dziennikarzom. Aparat represji wobec środowiska dziennikarskiego 1945-1990, pod red. T. Wolszy i S. Ligarskiego, Warszawa 2010.
 • Idzikowska-Czubaj Anna, Funkcje kulturowe i historyczne znaczenie polskiego rocka, Poznań 2006.
 • Idzikowska-Czubaj Anna, Polska muzyka rockowa jako wentyl bezpieczeństwa, [w:] Twórcy na służbie. W służbie twórczości, pod red. S. Ligarskiego, Warszawa 2013.
 • Idzikowska-Czubaj Anna, Rock w PRL. O paradoksach współistnienia, Poznań 2011.
 • Media a Polacy. Polskie media wobec ważnych wydarzeń politycznych i problemów społecznych, pod red. Katarzyny Pokornej-Ignatowicz, Stanisława Jędrzejewskiego i Joanny Bierówki, Kraków 2012.
 • Media i dziennikarstwo w XX wieku. Studia iszkice historycznoprasowe, pod red. Michała Kaczmarczyka i Magdaleny Boczkowskiej, Sosnowiec 2015.
 • Media i polityka, t. 2, pt. „Stare” i ,,nowe” media w kontekście kampanii politycznych i sprawowania władzy, pod red. M. du Vall i A. Waleckiej-Rynduch, Kraków 2010.
 • Media – kultura popularna – polityka. Wzajemne oddziaływania i nowe zjawiska, pod red. Joanny Bierówki i Katarzyny Pokornej-Ignatowicz, Kraków 2014.
 • Polska i Europa wobec wyzwań współczesnego świata, Wydawnictwo Adam Marszałek, Poznań 2015.
 • Teorie komunikacji i mediów vol. 4, pod red. Marka Graszewicza i Jerzego Jastrzębskiego,Wrocław 2011.
 • Teorie komunikacji i mediów vol. 5, pod red. Marka Graszewicza, Wrocław 2012.
 • Teorie komunikacji i mediów. Poprawność istosowność w komunikacji vol. 6., pod red. Marka Graszewicza, Wrocław 2013.
 • Teorie komunikacji i mediów 7. Od teorii do empirii, pod red. Kariny Stasiuk-Krajewskiej i Marka Graszewicza, Wrocław 2014.
 • Trudzik Artur, „Tylko Rock” – rezultaty analizy strukturalnej, Szczecin 2014.
 • Trudzik Artur „Tylko Rock”. Monografia miesięcznika, Warszawa 2015 (w druku).
 • Trudzik Artur, „Tylko Rock” – dzieje pisma oraz rezultaty badań nad miesięcznikiem, „Zeszyty Prasoznawcze” 2014, nr 3-4.
 • Trudzik Artur, Kult nadal awangardą kontrkultury... Czy Internet jest niezbędny dla twórców i fanów rocka?, „Kwartalnik Nauk o Mediach” 2014, nr 1.
 • Trudzik Artur, Czy jest miejsce dla Depeche Mode w rocku... „Tylko Rocku”? Analiza kwantytatywno-kwalitatywna z zakresu dziennikarstwa muzycznego, [w:] Teorie komunikacji i mediów 7. Od teorii do empirii, pod red. Kariny Stasiuk-Krajewskiej i Marka Graszewicza, Wrocław 2014.
 • Trudzik Artur, Z eteru do cyberprzestrzeni. Radiowa Trójka w Internecie, [w:] Media – kultura popularna – polityka. Wzajemne oddziaływania i nowe zjawiska, pod red. Joanny Bierówki i Katarzyny Pokornej-Ignatowicz, Kraków 2014.
 • Trudzik Artur, Rockowe radio(a) internetowe (w Internecie) – próba typologii, [w:] Teorie komunikacji i mediów. Poprawność istosowność w komunikacji vol. 6., pod red. Marka Graszewicza, Wrocław 2013.
 • Trudzik Artur, Na styku dwóch epok. „Non Stop” (1988/89) – początki ewolucji rynku prasy muzycznej, [w:] Media a Polacy. Polskie media wobec ważnych wydarzeń politycznych i problemów społecznych, pod red. Katarzyny Pokornej-Ignatowicz, Stanisława Jędrzejewskiego i Joanny Bierówki, Kraków 2012.
 • Trudzik Artur, Samobójstwo Tomasza Beksińskiego jako ekstremalna dezaprobata wobec atrofii autorytetów, [w:] Teorie komunikacji i mediów vol. 5, pod red. Marka Graszewicza, Wrocław 2012.
 • Trudzik Artur, Rock-opera (opera rockowa) – geneza, ewolucja… i zmierzch?, [w:] Teorie komunikacji i mediów vol. 4, pod red. Marka Graszewicza i Jerzego Jastrzębskiego,Wrocław 2011.
 • Trudzik Artur, Czesław Niemen o sobie, życiu, rocku i nie tylko... w „Tylko Rocku” (1991-1995), [w:] Unisono w wielogłosie II, pod red. Radosława Marcinkiewicza, Sosnowiec 2011.
 • Unisono w wielogłosie II, pod red. Radosława Marcinkiewicza, Sosnowiec 2011.
 • Trudzik Artur, Rola mediów w funkcjonowaniu współczesnego ruchu anarchistycznego w Polsce [w:] Media i polityka, t. 2, pt. „Stare” i ,,nowe” media w kontekście kampanii politycznych i sprawowania władzy, pod red. M.du Vall i A. Waleckiej-Rynduch, Kraków 2010.
 • Trudzik Artur, Postawy antykonsumpcyjne w życiu, wypowiedziach i tekstach polskich muzyków rockowych w czasach transformacji ustrojowej, „Edukacja Humanistyczna”, Szczecin 2009, nr 1 (20).
 • Trudzik Artur, Eksploracja i wykorzystanie Internetu przez współczesny ruch anarchistyczny w Polsce, „Studia Medioznawcze” 2004, nr 2.
 • Trudzik Artur, Prasa muzyczna-genologiczne laboratorium, Warszawa 2015 (w druku).
 • Trudzik Artur, Rekonstrukcja historii – prasa muzyczna, jako pomijany segment prasy wydawanej oficjalnie w stanie wojennym, [w:] Media i dziennikarstwo w XX wieku. Studia iszkice historycznoprasowe, pod red. Michała Kaczmarczyka i Magdaleny Boczkowskiej, Sosnowiec 2015.
 • Trudzik Artur, Dziennikarstwo i media muzyczne (rock) – kształcenie kadr i monitoring rynku [w:] Polska i Europa wobec wyzwań współczesnego świata, Wydawnictwo Adam Marszałek, Poznań 2015.
 • Twórcy na służbie. W służbie twórczości, pod red. S. Ligarskiego, Warszawa 2013.
 • Walicki Franciszek, Pod murami Jerycha, [w:] Szukaj, Burz, Buduj, Warszawa 1995.
 • W świecie nie tylko niezłomnych i kolaborantów… . Postawy dziennikarzy w kraju i na emigracji w latach 1945-1990, pod red. T. Wolszy i P. Wójtowicza, Warszawa 2014.
 • Zieliński Przemysław, Scena rockowa w PRL. Historia, organizacja, znaczenie, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f0c56a8d-ab5a-4eba-b5ed-746c8c5c8baa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.