PL EN


Journal
2018 | 5 | 595-617
Article title

Podatek od towarów i usług i jego ściągalność w Polsce

Title variants
EN
Tax on Goods and Services and Its Exaction in Poland
RU
Налог на товары и услуги и его собираемость в Польше
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podatek od towarów i usług (VAT) jest największym źródłem wpływów podatkowych w Polsce, mimo że znaczna część należności z tego tytułu nie trafia do budżetu państwa. Artykuł ma charakter informacyjny i traktuje o wydajności fiskalnej podatku VAT, o luce istniejącej w ściąganiu tego podatku oraz o działaniach podejmowanych w celu uszczelnienia tej części systemu podatkowego. Autorka przedstawia szereg danych statystycznych z okresu 2000–2017 ilustrujących wpływy z podatku VAT na tle łącznych dochodów budżetu państwa i dochodów podatkowych, wielkość i strukturę zaległości w tym podatku oraz lukę w VAT z działalności niezarejestrowanej, a także omawia kroki podejmowane przez władze państwowe w celu poprawy ściągalności podatku VAT.
EN
The tax on goods and service (VAT) is the largest source of fiscal revenues in Poland, though a significant part of amounts due from this tax is not paid to the state budget. The article brings many informations about this tax, gaps and leakages existing in its collection and the attempts to tighten up its exaction. The author presents many statistical data from the period 2000–2017, which illustrate the proceeds from VAT compared with total tax revenues and total state budget income, the amounts and structure of tax arrears and tax gap related to unregistered economic activity. The author describes also the steps taken by state authorities aimed at improving the exaction of tax due.
RU
Налог на товары и услуги (НДС) является самым большим источником налоговых поступлений в Польше, несмотря на то, что значительная часть платежей не попадает в бюджет государства. Статья имеет информационный характер и говорит о фискальной эффективности НДС, о проблемах с собираемостью этого налога, а также о мерах, предпринимаемых с целью усовершенствования этой части налоговой системы. Автор представляет ряд статистических данных за период с 2000 до 2017 гг. представляющих поступления от НДС на фоне совокупных доходов государственного бюджета и налоговых доходов, объемы и структуру задолженности по этому налогу, а также оценку несобранного НДС от незарегистрированной хозяйственной деятельности и меры, предпринимаемые государственной властью с целью повышения собираемости НДС.
Journal
Year
Issue
5
Pages
595-617
Physical description
Contributors
 • Dr hab. Janina Kotlińska – prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Finansów Publicznych
References
 • Ćwikowski D., Gospodarka nieoficjalna a bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, CeDeWu, Warszawa 2016.
 • Dolata S., Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 • Dziemianowicz R.I., Nadmierny fiskalizm: bariera czy stymulator funkcjonowania sektora publicznego?, „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2008, nr 4 (40).
 • Famulska T., Reakcje przedsiębiorstw na obciążenia podatkowe (na przykładzie podatku od towarów i usług), „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2015, nr 1 (73).
 • Głuchowski J., Polskie prawo podatkowe, Lexis Nexis, Warszawa 2006.
 • Głuchowski J., Patyk J., Zarys polskiego prawa podatkowego, Lexis Nexis, Warszawa 2011.
 • Górka K., Łuszczyk M., Gospodarka nieobserwowana w Polsce i na świecie, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 41, t. 2, s. 219–231
 • Kosikowski C., Podatki. Problem władzy publicznej i podatników, Lexis Nexis, Warszawa 2007.
 • Łapiński K., Peterlik M., Wyżnikiewicz B., Szara strefa w polskiej gospodarce, IBnGR, Warszawa 2014.
 • Małecka-Ziembińska E., Luka w podatku od towarów i usług oraz sposoby jej ograniczania, „Studia i Prace” 2017, nr 1 (29).
 • Nowak K., Wybrane zagadnienia dotyczące działalności tzw. słupów w ramach zorganizowanych grup przestępczych dopuszczających się oszustw podatkowych w związku z obrotem wyrobami stalowymi, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2014, nr 10.
 • Owsiak S., Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, PWN, Warszawa 2017.
 • Rachunki narodowe GUS według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2000–2006, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2008.
 • Rachunki narodowe GUS według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2007–2010, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012.
 • Rachunki narodowe GUS według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2011–2014, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2016.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej, Dz. UE L174/2013, art. 11.26.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, Dz.U. nr 100, poz. 908.
 • Schneider F., Raczkowski K., Sfera nieoficjalna w gospodarce, „Infos” nr 21 (158) z 21.11.2013 r., Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2013.
 • Schneider F., Raczkowski K., Size and Development of the Shadow Economy and of Tax Evasion within Poland and of Its Neighbouring Countries from 2003 to 2013: Some New Facts, w: The Economic Security of Business Transactions. Management in Business, red. K. Raczkowski, F. Schneider, Chartridge Books Oxford, Oxford 2013.
 • Schneider K., Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo-księgowych, PWE, Warszawa 2007.
 • Sowiński R., Skutki zjawiska uchylania się od opodatkowania – Przegląd problematyki, w: Podatkowe i niepodatkowe źródła finansowania zadań publicznych, red. J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, Wyd. KUL, Lublin 2007.
 • Tratkiewicz T., Luka w VAT – sposoby przeciwdziałania w Polsce i Unii Europejskiej, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, nr 294.
 • Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Dz.U. z 2014 r. poz. 1619, z późn. zm.
 • Ustawa z 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, Dz.U. z 2016 r. poz. 720, z późn. zm.
 • Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Dz.U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.
 • Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, Dz.U. z 2016 r. poz. 1988, z późn. zm.
 • Ustawa z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, Dz.U. z 2016 r. poz. 299, z późn. zm.
 • Ustawa z 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe, Dz.U. z 2017 r. poz. 679.
 • Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. z 2017 r. poz. 1221.
 • http://cbsp.policja.pl
 • https://www.irs.gov/newsroom/the-tax-gap
 • www.econ.jku.at
 • www.egospodarka.pl
 • www.mf.gov.pl
 • www.pb.pl
 • www.pwc.pl
 • www.sejm.gov.pl
 • www.sgk.gofin.pl
 • www.spsrp.org.pl
 • www.stat.gov.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f0c97b74-3c19-4352-ae50-2bce6f061826
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.