PL EN


2016 | 5 | 6 | 52-73
Article title

Nowe warunki prawne świadczenia usług dostępu do Internetu

Content
Title variants
EN
New legal rules of providing internet access services
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia skutki zmian wynikających z rozporządzenia UE 2015/2120 w zakresie dostępu do otwartego Internetu dla dostawców usług i użytkowników końcowych. Przedstawiono charakter prawny i zakres zastosowania nowych wymagań. Omówiono gwarancje przysługujące użytkownikom końcowym usług oraz ograniczenia nałożone na dostawców usług w zakresie zarządzania ruchem internetowym. Wyjaśniono skutki zmian dotyczących zawartości umów oraz dochodzenia odpowiedzialności z powodu nienależytej jakości usługi dostępowej. Przedstawiono znaczenie wytycznych BEREC w zakresie stosowania rozporządzenia.
EN
Article presents the consequences of EU regulation 2015/2120 concerning open internet access for providers of access services and end-users. The scope and legal character of new rules are discussed. Elaborated are guarantees for end-users and restrictions imposed on service providers concerning traffic management measures. The article explains effects of new rules concerning content of contracts and enforcement of service provider’s responsibility for non-performance of quality requirements of service contracts. The BEREC guidelines regarding the monitoring and enforcing the regulation were presented.
Year
Volume
5
Issue
6
Pages
52-73
Physical description
Dates
published
2016-10-31
online
2016-10-31
Contributors
  • Profesor Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
References
  • Marcus, J.S., Nooren, P., Cave, J. i Carter, K.R. (2011). Network Neutrality: Challenges and responses in the EU and in the U.S. Pozyskano z: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/518751/IPOL_STU(2014)518751_EN.pdf.
  • Marsden, C. (2010). European Law and Regulation of Mobile Net Neutrality. European Journal of Law and Technology, 1(2).
  • Nałęcz, A. (2015). Neutralność sieciowa. internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 6(4). Pozyskano z: http://ikar.wz.uw.edu.pl/numery/29/pdf/26.pdf.
  • Siwicki, M. (2011). Retencja danych transmisyjnych na podstawie art. 180a Prawa telekomunikacyjnego. Prokuratura i Prawo, 9.
  • Śledzińska-Simon, A. (2011). Zasada równości i zasada niedyskryminacji w prawie Unii Europejskiej. Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, 2(26).
  • Werbach, K. (2009), The Centripetal Network: How the Internet Holds Itself Together, and the Forces Tearing It Apart. UC Davis Law Review, 42. Wu, T. (2003), Network Neutrality. Broadband Discrimination. Journal on Telecommunications and High-Tech Law, 2. Pozyskano z: http://www.jthtl.org/content/articles/V2I1/JTHTLv2i1_Wu.PDF.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-5749
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f0ccd8b5-4ec0-490e-a826-447db3786321
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.