PL EN


2016 | 11 | 1(39) | 37-48
Article title

Seksualność dziecka w wieku wczesnoszkolnym

Authors
Content
Title variants
EN
Children’s Sexuality in the Early Childhood
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jednym z najistotniejszych wyznaczników ludzkiej osobowości jest płeć. Rozstrzygnięcie, czy urodzi się chłopiec, czy dziewczynka, następuje w chwili zapłodnienia i w tym momencie człowiek staje się istotą seksualną. Seksualność stanowi jedną z wielu sfer funkcjonowania człowieka, niemożliwą do wyizolowania, zależną od pozostałych i z nimi związaną. Seksualność istnieje bez względu na etap życia, kolejno przechodząc przez następujące po sobie fazy życia, od chwili narodzin aż do momentu śmierci. Rozwój fizyczny dziecka w wieku wczesnoszkolnym, aż do okresu dojrzewania, jest identyczny u dziewcząt i chłopców i tylko bardzo wnikliwe obserwacje mogą dostarczać przesłanek do rozpoznawania płci. Rozwój seksualny dziecka w tej fazie życia charakteryzuje się utajeniem i wyciszeniem impulsów seksualnych. Niemniej warunki, w jakich dokonuje się rozwój psychiczny dziecka, a co za tym idzie – jego zmiany ilościowe i jakościowe, w pewien sposób określają przyszłe dorosłe życie seksualne dziecka. Pogłębia się proces identyfikacji płciowej, chociaż w dużej mierze przebiega on nieświadomie. Dziecko przyswaja sobie cechy tej samej płci, rodzica, członków rodziny i nauczyciela, który staje się również ważnym wzorcem identyfikacyjnym. Rozszerzają się kontakty społeczne, zwłaszcza z przedstawicielami tej samej płci, co umacnia poczucie przynależności do świata danej płci. Dzieci w wieku wczesnoszkolnym utożsamiają się z tymi formami zabaw, które są charakterystyczne dla ich własnej płci. Zainteresowanie seksualne dzieci w okresie wczesnoszkolnym przejawia się w zabawach i zachowaniach, takich jak masturbacja, ekshibicjonizm, zachowania interakcyjne, twórcze. Jest to okres przejściowy w życiu każdego dziecka, a wsparcie rodziców, wychowawców, zdrowy rozsądek i zrozumienie zmian psychoseksualnych dziecka w tym okresie pozwolą im bezkolizyjnie przejść w kolejny etap dorosłego już życia. Ogromny wpływ na kształt i przyszłość sfery seksualnej dziecka ma rodzina, może wspomagać i podtrzymywać te procesy bądź tłumić je i hamować, co z kolei odbije się na jakości dalszego rozwoju. Można powiedzieć, że dziecko w okresie latencji koncentruje siły przed startem w trudny okres dojrzewania – dorastania.
EN
One of the most important determinants of the human personality is sex: the decision to give birth to a boy or a girl is initiated at the moment of fertilization, and during this moment a human being is operating sexually. Sexuality provides one of the many areas of human functionality, one that is impossible to isolate, as it is dependent on and intertwined with the rest. Sexuality exists, no matter which phase of our life we are in, running right through our existence from birth to death. The physical development of the child in early childhood, up to adolescence, is identical for both girls and boys, and only very insightful observations may provide grounds for gender recognition. The sexual development of the child in this phase of life is characterized by changes of physical endowment and in respect of the sexual impulses themselves. However, the conditions under which the mental development of the child occurs, and hence its quantitative and qualitative changes, will, in a way, determine the future adult sexual life of the child. The process of gender identity progresses, albeit at a largely unconscious level. The child assimilates features of the parent of the same sex, of other family members, and of any teacher who may happen to serve as an important role model and example with which the child may identify. Social contacts expand, in particular with representatives of the same sex, and this strengthens the sense of belonging to a gender-specifying reality in one’s early childhood. From that time on, children identify with the forms of play specific to their own gender. Sexual interest in children during the period of early childhood is manifested in daily activities and forms of behaviour, such as masturbation, exhibitionism, being interactive, and being creative. This is a transitional period in the life of each child, and the support of parents, educators, common sense and an understanding of sexual changes in the child during this period will together allow them to safely move into the next phase of adult life. The family will thus have a very great impact on the shape and future of the sexual aspect of things, assisting and supporting those processes, or suppressing and inhibiting them, where this, in turn, is reflected in the quality of the child’s subsequent development. It can be observed that during this period of latency, children are engaged in concentrating their strength, prior to entering upon the difficult period of maturation known as adolescence.
Contributors
References
  • Beisert M., Seks twojego dziecka, Zakład Wydawniczy K. Domke, Poznań 1991.
  • Jaczewski A., Woynarowska B., Dojrzewanie, WSiP, Warszawa 1982.
  • Jaczewski A., Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2005.
  • Kozakiewicz M., Moralne aspekty wychowania seksualnego, [w:] Seksuologia społeczna. Zagadnienia psychospołeczne, red. K. Imieliński, PWN, Warszawa 1977.
  • Lew-Starowicz Z., Długołęcka A., Edukacja seksualna, Świat Książki – Bertelsmann Media, Warszawa 2006.
  • Podstawy seksuologii, red. Z. Lew-Starowicz, V. Skrzypulec, PZWL, Warszawa 2015.
  • Turner J. S., Helms D. B., Rozwój człowieka, tłum. S. Lis i in., WSiP, Warszawa 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f0d08844-b9e4-433b-9d84-33bd09cfaf6c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.