PL EN


2011 | 1 | 89-118
Article title

Innowacyjność w roli uniwersalnej kompetencji upowszechniania postępu cywilizacyjnego

Content
Title variants
EN
Innovativeness in the Role of Universal Competence in Popularising Civilisation Development
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule postuluje się zmianę paradygmatu myślenia o innowacyjności. U podstaw leży założenie, że dominujące obecnie technocentryczne podejście do innowacyjności wyrasta z kreatywności indywidualistycznej. Sprawia, że innowacyjny potencjał usieciowionej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego nie jest należycie wykorzystywany, dla harmonizowania rozwoju technologii z rozwojem pozostałych sfer bytu ludzkiego. Zdaniem autorki upowszechnienie kompetencji innowacyjnych jest ograniczone opóźnieniami w dostosowaniach instytucjonalnych do wyzwań i zagrożeń globalizacji liberalizacji i technocentrycznej kultury epoki informacjonizmu. Przezwyciężeniu tych zagrożeń mogłoby służyć zintegrowane podejście do innowacyjności, które dowartościowuje podmiotową rolę jednostki w procesie innowacyjnym. W tym też kontekście ujmuje instytucje jako podsystem współzależnych kompleksów i sił napędowych lub barier zachowań innowacyjnych. Takie podejście otwiera perspektywę uczynienia z innowacyjności uniwersalnej kompetencji i wykorzystywanie jej w upowszechnianiu postępu cywilizacyjnego.
EN
The article postulates a change in the paradigm of thinking of innovativeness. The very basic assumption relies on a currently dominating technocentric approach to innovativeness that arises from individualistic creativity. Consequently, the innovative potential of network economy and information society is not properly used for harmonising technology development along with other walks of human life. The author reckons that popularisation of innovative competences is limited to delays in institutional adjustments to challenges and threats to globalization, liberalization and technocentric culture of the era of informationism. In order to overcome such threats it is useful to adopt an integrated approach towards innovativeness which appreciates the subjective aspect of an individual within an innovative process. As a result, the author perceives institutions as the subsystem of correlated complexes and drive forces or barriers to innovative behaviours. Such an approach is posed by a perspective of making innovativeness a universal competence and its application in popularising civilisation development.
Year
Issue
1
Pages
89-118
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
References
 • Amabile T.M. (1998), How to kill creativiti, “Harvard Business Review”, Vol. 76, No. 5, pp. 76-87.
 • Bal-Woźniak T. (2005), Kapitał intelektualny i kierunki wspomagania jego rozwoju, [w:] Skrzypek E. (red.), Kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji, T. 1, UMCS, Lublin, s. 13-21.
 • Bal-Woźniak T. (2009), Innowacyjność jako kryterium sprawności systemu ekonomicznego a społeczna gospodarka rynkowa, [w:] Lis S. (red.), Społeczna gospodarka rynkowa. W poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego krajów postsocjalistycznych, „Prace i Studia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, Nr 4, s. 429-438.
 • Barber B.R. (2008), Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, Wydawnictwo MUZA, Warszawa.
 • Bard A., Söderqvist J., (2006), Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Beck U. (2002), Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • Bogle J.C. (2009), Dość. Prawdziwe miary bogactwa, biznesu i życia, PTE, Warszawa.
 • Borkowska S. (2005), Zarządzanie talentami, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Borkowska S. (red.) (2010), Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji, C.H. Beck, Warszawa.
 • Brzeziński M. (2009), Organizacja kreatywna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Castells M. (2007), Wiek informacji: ekonomia, społeczeństwo i kultura, Tom 1. Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Chesbrough H., Vanhaverbeke W., West J., (2006), Open innovation.Researching a New Paradigm, Oxford University Press, New York.
 • Chmielecki A. (1999), Rzeczy i wartości. Humanistyczne podstawy edukacji ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Dodgson M., Gann D.M., Salter A., (2008), The Management of Technological Innovation. Strategy and Practice, Second Edition, Oxford University Press, Oxford.
 • EIS (2009), European Innovation Scoreboard. Comparative Analysis of Innovation Performance, UNU-MERIT, Brussels 2010, 17 March, pp. 1-74, <http://www.proinno-europe.eu/metrics>
 • Francik A. (2005), Innowacyjność społeczeństwa jako warunek kreowania gospodarki opartej na wiedzy, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, Nr 671, s. 5-20.
 • Fukuyama F. (2004), Koniec człowieka, Znak, Kraków.
 • Giddens A. (2006), Nowoczesność i tożsamość. ”Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Griffin R.W. (2004), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Harrison L.E, Huntington S. P., (red.) (2003), Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Hollander H., Cruysen van A., (2008), Rethinking the European Innovation Scoreboard: A New Metodology for 2008-2010, Pro Inno Europe, Brussels, September, pp. 1-40.
 • IUS (2010). Innovation Union Scoreboard 2010. The Innovation Union’s performance scoreboard for Research and Innovation, UNUMERIT, Brussels 2011, 1 February, pp. 1-73, <http://www. proinno-europe.eu/metrics>.
 • Jashapara A. (2006), Zarządzanie wiedzą. Zintegrowane podejście, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Jasiński A.H. (2006), Innowacje i transfer innowacji w procesie transformacji, Difin, Warszawa.
 • KAM (2009). The Knowledge for Development (K4D). KEI and KI Indexes, The World Bank Group, Washington, July, http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp.
 • Kamiński A.Z., Kamiński B., (2004), Korupcja rządów. Państwa pokomunistyczne wobec globalizacji, Instytut Studiów Politycznych PAN & TRIO, Warszawa
 • Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny: Badania potencjału regionu, Centrum Badań Naukowych i Funduszy Zewnętrznych, UMCS, Lublin 2005.
 • Kim W.Ch., Mauborgne R., (2005), Strategia błękitnego oceanu. Jak stworzyć wolną przestrzeń rynkową i sprawić, by konkurencja stała się nieistotna, MT Biznes, Warszawa.
 • King A.W., Fowler S.W., Zeithaml C.P., (2001), Managing Organizational Competencies for Competitive Advantage: The middle managementedge, “Academy of Management Executive”, Vol. 15, No. 2, pp. 95-106.
 • Kleer J., Galwas B., Wierzbicki A.P., (red.) (2009), Rola nauki w myśleniuo przyszłości, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, Warszawa.
 • Krzyżanowski L. (1992), Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mądrzycki S. (1964), Postawy jako składnik osobowości, „Przegląd Psychologiczny”, Nr 8, s. 105-122.
 • Marciniak S. (2010), Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Mishan E. (1996), Spór o wzrost gospodarczy, PIW, Warszawa.
 • Noga A. (2009), Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Nonaka I., Takeuchi H., (2000), Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa.
 • North D.C. (1990), Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, New York 1990.
 • Nowak S. (1973), Pojęcie postawy w teoriach i stosowanych badaniach społecznych, [w:] Teorie postaw, (red.) S. Nowak, PWN, Warszawa.
 • Okoń-Horodyńska E. (2008), Edukacja dla innowacji, [w:] Przyszłość systemu szkolnictwa wyższego w Polsce, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, Nr 1/31, s. 34-54.
 • Okoń-Horodyńska E. (red.) (2004), Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki, PTE i UJ, Warszawa.
 • Płowiec U. (red.) (2010), Innowacyjna Polska w Europie 2020. Szanse i zagrożenia trwałego rozwoju, PWE, Warszawa.
 • Pomykalski A. (2001), Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź.
 • Pomykalski A. (2010), Zarządzanie procesem innowacji, [w:] Lachiewicz S., Nogalski B., (red.) Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 311-335.
 • Porter M.E. (2001), Porter o konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Porter M.E. (2006), Przewaga konkurencyjna: Osiąganie i utrzymywanielepszych wyników, Wyd. Helion, Gliwice.
 • Postman N. (1995), Technopol. Triumf techniki nad kulturą, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Prahalad C.K., Hamel G., (1990), The Core Competence of the Corporation, “Harvard Business Review”, May – June 1990, pp. 79-91.
 • Raport o kapitale intelektualnym Polski 2008, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2008.
 • Rathus S.A. (2006), Psychologia współczesna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, s. 500.
 • Rifkin J. (2001), Koniec pracy, schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postronkowej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
 • Rogall H. (2010), Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Romer P. (1986), In Returns and Long-Run Growth, „Journal of Political Economy”, Vol. 94, No. 5, pp. 1002-1037.
 • Scott R. (1995), Institutions and Organizations, Sage, Thousand Oaks.
 • Senge P. (1998), Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Wydawnictwo ABC, Warszawa.
 • Sitko W., Rakowska A., (eds.) (2007), Creating the Entrepreneurship in Contemporary Organizations, Wydawnictwo ”Dom Organizatora”, Toruń.
 • Stankiewicz M.J. (red.) (2006), Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń.
 • Solow R.M. (1956), Technical Change and the Aggregate Production Function, „Review of Economics and Statistics”, Vol. 39, pp. 312-320.
 • Tomaszewski T. (1977), Człowiek jako podmiot i człowiek jako przedmiot, [w:] Reykowski J., Owczynnikowa O.W. i Obuchowski K.,(red), Studia z psychologii emocji, motywacji i osobowości, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, Ossolineum, s. 59-74.
 • Turner J.H. (1997), The Institutional Order. Economy, Kinship, Religion, Polity, Law and Education in Evolutionary and Comparative Perspective, Addision-Wesley Educational Publishers, New York 1997.
 • Virillo P. (2006), Bomba informacyjna, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 • WEF, The Global Competitiveness Report 2009-2010, World Economic Forum, http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Global%20Competitiveness%20Report/index.htm.
 • Wierzbicki A.P. (2009), Edukacja i kultura wyznaczniki rozwoju i kreatywności. Ogólne aspekty interdyscyplinarne, „Przyszłość. Świat-Europa-Polska”, Nr 1, s. 78-87.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-0949
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f0d8805b-4445-4ecd-8747-d6a94de6af86
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.