PL EN


2017 | 18 |
Article title

Wizualizacje projektów architektonicznych jako przedmiot prawa autorskiego

Authors
Title variants
EN
VISUALISATIONS OF ARCHITECTURAL DESIGNS AS A SUBJECT OF THE COPYRIGHT LAW PROTECTION
Languages of publication
Abstracts
PL
Wizualizacje projektów architektonicznych stanowią w praktyce popularną i atrakcyjną formę prezentacji finalnego efektu zamierzenia architektonicznego. Na gruncie regulacji prawnoautorskich, przede wszystkim z uwagi na brak definicji legalnej pojęcia wizualizacji, jak również utworu architektonicznego, na podstawie którego wizualizacje powstają, budzą one jednak kontrowersje z uwagi na swój niejednolity charakter. Artykuł stanowi próbę analizy i uporządkowania istniejących koncepcji prawnych dotyczących wizualizacji architektonicznych, jak również próbę odpowiedzi na pytanie o ich prawnoautorski charakter.
EN
Visualisations of architectural designs are generally popular and attractive form of presenting a final effect of an intended architectural project. It has to be noted that under the provisions of copyright law, the legal status of such visualisations may not be perceived uniformly. The main reasons for such phenomenon is both lack of legal definition of the term “visualisation” and “architectural work” which constitutes a base to each visualization. Not only does this derivation aim at carrying out the analysis and sorting out the legal concepts concerning visualisations of architectural designs, but also attempts to determine their copyright status.
Year
Issue
18
Physical description
Contributors
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
References
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 666.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2006 r., sygn. III CSK 40/05, „Wokanda” 2006, nr 6, poz. 6.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 1982 r., sygn. II CR 460/82, OSNC 1983, nr 7, poz. 100.
 • Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, red. J. Barta, R. Markiewicz, wyd. 5, Warszawa 2011.
 • Barta J., Markiewicz R., System prawa prywatnego, t. 13: Prawo autorskie, red. J. Barta, wyd. 3, Warszawa 2013.
 • Błeszyński J., Tłumaczenie i jego twórca w polskim prawie autorskim, Warszawa 1973.
 • Flisak D., Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2015.
 • Kępiński J., Klafkowska-Waśniowska K., Sikorski R., Prawa pokrewne, Warszawa 2011.
 • Kopff A., Utwór architektoniczny i jego autorstwo, „Nowe Prawo” 1970, nr 9.
 • Kwiatkowski B, Binkowski T., Etapy projektowania wizualizacji 2D i 3D na przykładzie budynku jednorodzinnego, „Edukacja – Technika – Informatyka” 2015, nr 3 (13).
 • Niżankowska A., Prawo do integralności utworu, Warszawa 2007.
 • Piórecki K.J., Prawa autorskie uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2011, nr 2 (112).
 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, red. E. Ferenc-Szydełko, Warszawa 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f0de0897-0c1d-482e-af36-9aa714b3e287
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.