PL EN


2017 | 36 | 33-49
Article title

Pomiar stylu przywiązania w relacji człowiek–pies. Struktura i własności psychometryczne polskiej wersji Pet Attachment Questionnaire (PAQ)

Title variants
EN
The assessment of the attachement style in a human – canine relationship. The structure and psychometric properties of the Polish version of the Pet Attachment Questionnaire (PAQ)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest prezentacja polskiej wersji Pet Attachment Questionnaire oraz jej własności psychometrycznych. Narzędzie służy do pomiaru zarówno siły, jak i jakości przywiązania właściciela do zwierzęcia. Autorzy oryginalnej wersji zaznaczają, że siła przywiązania człowieka do psa jest często ujmowana w sposób ateoretyczny. Natomiast jakość relacji odzwierciedlana jest przez styl przywiązania, głównie przez dwa wymiary: lęku i unikania, zaczerpnięte z teorii Bowlby’ego. Narzędzie w wersji polskiej powstało z myślą o właścicielach psów. W badaniu udział wzięło 119 właścicieli psów. Wyniki potwierdziły dwuczynnikową strukturę pozycji oraz wysoką rzetelność pomiaru skalami narzędzia. W celu poprawy własności psychometrycznych dokonano skrócenia kwestionariusza do 24 pozycji. Wykazano, że wyniki obu skal są istotnymi predyktorami zachowań właścicieli względem ich psów, a przywiązanie lękowe jest dodatnio związane z natężeniem objawów depresyjnych.
EN
The aim of the article is to present the Polish version of the Pet Attachment Questionnaire and its psychometric properties. The tool is used to measure both the strength and quality of attachment of the owner to the animal. Authors of the original version indicate that the strength of the attachment to a dog is often considered without any theoretical background. On the other hand, the quality of the relationship is reflected in the attachment style, mainly through two dimensions: anxiety and avoidance, taken from Bowlby’s theory. The Polish version was created for dog owners. The study was attended by 119 dog owners. The results confirmed the two-factor structure of the tool and high reliability. The questionnaire was shortened to 24 items to achieve better psychometric properties.It has been shown that the results of both subscales are significant predictors of owners’ behavior towards their dogs and that the anxious attachment is positively related to the intensity of depressive symptoms.
Contributors
author
  • Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
  • Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
  • Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f0e3ca27-8ffa-473d-ad01-e9a9cd48f5a6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.