PL EN


Journal
2017 | 4 (71) | 11-18
Article title

Elementy zarządzania procesowego w kształceniu ucznia zdolnego w szkole licealnej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Placówki edukacyjne są organizacjami, w których poszukuje się nowych rozwiązań i koncepcji umożliwiających podniesienie jakości kształcenia uczniów. Optymalizacja procesów edukacyjnych jest często realizowana poprzez zaadaptowanie rozwiązań stosowanych w typowych organizacjach biznesowych. W artykule przedstawiono możliwości zastosowania narzędzi zarządzania procesowego w odniesieniu do wspomagania rozwoju talentów uczniów uzdolnionych. Ta grupa dzieci i młodzieży bywa w szkolnej rzeczywistości słabo rozpoznawana i w konsekwencji możliwości jej rozwoju nie są w pełni wykorzystane. Publikacja prezentuje wyniki pracy zespołu nauczycielskiego szkoły licealnej, mającej na celu opisanie przebiegu i optymalizację procesów edukacyjnych występujących w trakcie pracy z uczniami uzdolnionymi. W szczególny sposób skoncentrowano się na identyfikacji uczniów zdolnych, poprzez zbudowanie modelu tego procesu w odniesieniu do rzeczywistych warunków szkolnych, umożliwiając stworzenie bazy wiedzy użytecznej do praktycznego zastosowania w szkole.
Keywords
Journal
Year
Issue
Pages
11-18
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
References
 • Chruszczewski, M.H. (2009). Profile uzdolnień: intelektualne i osobowościowe składniki uzdolnień plastycznych i muzycznych. Warszawa: Wydawnictwa UW.
 • Davenport, T.H. (1993). Process innovation. Reengineering. Work Through Information Technology. Boston: Harvard Business Scholl Press.
 • Dąbrowska, T., Dyndor, L., Foryś, M., Gałązka, K., Kolczyńska, E., Madziara, A., Pęczek, K., Sprawka, E. i Wachowicz, E. (2013). Model pracy z uczniem zdolnym w gimnazjum. Warszawa: Wyd. ORE.
 • Domański, S.R. (1993). Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Drejewicz, Sz. (2012). Zrozumieć BPMN. Modelowanie procesów biznesowych. Gliwice: Helion.
 • Dyrda, B. (2012). Edukacyjne wspieranie rozwoju uczniów zdolnych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ŻAK.
 • Fechner-Sędzicka, I. (2013). Model pracy z uczniem zdolnym w szkole podstawowej. Warszawa: Wyd. ORE.
 • Gałązka, K i Muzioł, E. (2014). Model pracy z uczniem zdolnym w szkole ponadgimnazjalnej. Warszawa: Wyd. ORE.
 • Grajewski, P. (2007). Organizacja procesowa. Projektowanie i konfiguracja. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Limont, W. (2010). Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować. Gdańsk: GWP.
 • Marland, S.P. Jr. (1971). Education of the Gifted and Talented-Volume 1: Report to the Congress of the United States by the U.S. Commissioner of Education. Pobrane z http://eric.ed.gov/?id=ED056243.
 • NIK. Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego. (2007). Informacja o wynikach kontroli opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi, Warszawa. Pobrane z https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrole,930.html.
 • Nowosielski, S. (red.). (2008). Procesy i projekty logistyczne. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • ORE Ośrodek Rozwoju Edukacji. (b.d.). Pobrane z https://www.ore.edu.pl/uczen-zdolny/4269-poradniki.
 • Plan rozwoju II Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w Częstochowie na lata 2009-2012, Pobrane z http://traugutt.net/lo/pliki/plan_rozwoju_szkoly.pdf.
 • PN-EN ISO 9000. Systemy zarządzania jakością-Podstawy i terminologia (2001). Warszawa: PKN.
 • Renzulli, J.S. (2011). What Makes Giftedness? Reexamining a Definition, Phi Delta Kappan, 92 8), 81-88. http://dx.doi.org/10.1177/003172171109200821.
 • Romanowska, M. i Trocki, M. (red.). (2004). Podejście procesowe w zarządzaniu. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Głównej Szkoły Handlowej w Warszawie.
 • Skrzypek, E. i Hofman, M. (2010). Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Identyfikowanie, pomiar, usprawnienia. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business.
 • Sveiby, K-E. (2005). Dziesięć sposobów oddziaływania wiedzy na tworzenie wartości, e-mentor, 2(9), 49-52.
 • Szymczak, M. (red.). (1995). Słownik Języka Polskiego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016, poz. 1943, 1954, 1985, 2169 oraz z 2017 poz. 60).
 • Zespół GfK Polonia (2011). Badanie elementów systemu pracy z uczniem zdolnym. Raport z badania IDI. Warszawa: Wyd. ORE.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f0f54ba5-eca8-4ac9-8002-07641828b52c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.