PL EN


2019 | 3 | 120-130
Article title

Charakterystyka podejścia do pracy przedstawicieli pokolenia Z – praca w systemie wartości młodych. Cz. 1

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Characteristics of the approach to work of representatives of the generation Z – work in the system of young values. Part 1
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Opracowanie stanowi część pierwszą charakterystyki podejścia do pracy wybranej grupy przedstawicieli pokolenia Z. Próba owej charakterystyki dokonana została w oparciu o analizę literatury przedmiotu, badań wtórnych oraz badań własnych. Na tej podstawie sformułowano wnioski dotyczące wartości cenionych przez młodzież z pokolenia Z. Wskazano również, jakie miejsce w systemie wartości badanej grupy respondentów zajmuje praca zawodowa.
EN
The study is the first part of the characteristic of approach to the work of a selected group of representatives of the Z generation. An attempt to present this approach was made on the basis of an analysis of the literature, secondary research and own research. On this basis, conclusions regarding the values valued by the youth from the Z generation were formulated. It was also indicated which place in the system of values of the surveyed group of respondents occupational wor
References
 • Bencsik A., Horváth-Csikós G., T. Juhász., Y and Z Generation at Workplace, „Journal of Competetiveness, nr 8(3)/2016, s. 90–106.
 • Bresman H., Rao V.D., Badanie przeprowadzone w 19 krajach pokazuje podobieństwa iróżnice pomiędzy pokoleniami X, Y i Z, Wyd. Harvard Business Review Polska, dostęp: https:// www.hbrp.pl/b/badanie-przeprowadzone-w-19-krajach-pokazuje-podobienstwa-i-roznicepomiedzy-pokoleniami-x-y-i-z/PMDOEgSyj?NO_COOKIES=1 (odczyt 22.05.2019r.).
 • Cilliers E.J., The challenge of teaching generation Z. „ International Journal of Social Sciences”, nr 3(1)/ 2017, s. 189–190.
 • Domagalska-Gredys M., Wartości w pracy młodych pokoleń Y i Z., „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”, tom XIX, Zeszyt 2/ 2017, s. 42.
 • Dudek J., Oczekiwania osób z generacji Z korzystających z pomocy korepetytorów, (red.) A. Lipka, M. Król, Gospodarowanie wielopokoleniowym kapitałem ludzkim. Wyd. CeDeWu., Warszawa, 2017 s. 144.
 • Ensari M., A study on the differences of entrepreneurship potential among generations. „Research Journal of Business and Management”, 4(1)/ 2017 s. 53.
 • Hysa B., Zarządzanie różnorodnością pokoleniową, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie”, z. 97/ 2016, s. 329
 • Kapias M., Polok G., Etos pracy w perspektywie badań longituidalnych nad preferencjami aksjologicznymi studentów UE Katowice, „Studia Ekonomiczne”, tom 187/ 2014, s. 158.
 • Karmolińska-Jagodzik E., Komunikacja międzypokoleniowa – rozważania wokół różnic kulturowych, „Studia Edukacyjne” nr 21/2012, s. 193 dostęp online: http://repozytorium.amu. edu.pl:8080/bitstream/10593/4286/1/studia_eduk_21_s_191-210.pdf (odczyt: 20.05.2019 r.).
 • Swadźba U., Etos pracy w Polsce. Ewolucja zjawiska. [w:] U. Swadźba B. Pactwa, M. Żak (red.), „Praca – więź – integracja: wyzwania w życiu jednostki i społeczeństwa: monografia poświęcona pamięci prof. zw. dr. hab. Władysława Jachera. T. 1, Praca, przedsiębiorczość, gospodarka oparta na wiedzy”, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s. 86.
 • Szydło J., Differences Between Values Preffered by Generations X, Y and Z, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. 18, z. 3, cz. 1/2017, s. 91.
 • Żarczyńska-Dobiesz A., Chomątowska B., Pokolenie „Z” na rynku pracy – wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 350/ 2014, s. 407.
 • Świerkosz-Hołysz M., Pokolenie Z wkracza na rynek pracy, „Społeczeństwo i Edukacja”, nr 21(2)/2016, s. 441.
 • Wiktorowicz J., Warwas I., Pokolenia na rynku pracy, (red.) J. Wiktorowicz, I. Warwas, M. Kuba, E. Staszewska, P. Woszczyk, A. Stankiewicz, J. Kliombka-Jarzyna, Pokolenia co się zmienia? Kompendium zarządzania multigeneracyjnego, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 22.
 • Raport Zmiany pokoleniowe na rynku pracy – XYZ, dostęp: http://szkolenia-biznesowe. prolearning.pl/wp-content/uploads/sites/7/2017/09/Raport-XYZ.pdf (odczyt 20.05.2019).
 • Wąsowski M., Co pokolenia X, Y i Z myślą o sobie i innych na rynku pracy? Słowo „leniwi” często się pojawia, 2018, dostęp: https://businessinsider.com.pl/firmy/zarzadzanie/ pokolenia-x-y-i-z-na-rynku-pracy-raport-universum-global/z543vnf (odczyt 22.05.2019).
 • Żarczyńska-Dobiesz A., Chomątowska B., Pokolenie „Z” na rynku pracy – wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 350/2014, s. 408.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-6563
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f105b468-2458-4de8-aa9c-6c57f9200c91
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.