PL EN


2016 | 2(44) | 19-24
Article title

Planowanie przestrzenne — nadzieja i wyzwanie dla badań geografii społeczno-ekonomicznej

Title variants
EN
Planowanie przestrzenne — nadzieja i wyzwanie dla badań geografii społeczno-ekonomicznej
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dynamiczne zmiany gospodarcze i społeczne, przy jednocześnie spadającej liczbie kandydatów na wyższe uczelnie, tworzą wyzwania także dla ośrodków akademickich zajmujących się geografią społeczno-ekonomiczną. Wyzwania te rodzą konieczność zwiększenia nie tylko dydaktycznej, lecz przede wszystkim badawczej przydatności tej gałęzi dla sfery praktyki nauki. Szczególnie celowe byłoby wzmocnienie pozycji badań geografii społeczno-ekonomicznej jako analitycznej podstawy dla planowania przestrzennego. Obecny stan zagospodarowania przestrzeni w Polsce wskazuje bowiem, że w najbliższych latach znaczenie planowania przestrzennego musi wzrosnąć. Jednakże jednoczesny wzrost znaczenia geografii będzie wymagać rozszerzenia przedmiotu jej badań na nowe obszary, zwłaszcza kojarzone dotychczas z urbanistyką.
EN
Dynamic economic and social changes, combined with the decreasing number of candidates to universities, create challenges also to academic centres dealing with socio-economic geography. These challenges generate the need to enhance not only the educational, but above all the research usefulness of this branch for the practical aspect of science. In particular, it would be advisable to strengthen the position of research in socio-economic geography as an analytical basis for spatial planning. The current state of space development in Poland shows that, in the coming years, the importance of spatial planning must increase. However, the simultaneous increase in the importance of geography will require extending the scope of geography research to include new areas, especially those which so far have been associated with urban planning.
Contributors
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
References
  • Bański J. (2013): Jaka geografia? — uwarunkowania i spojrzenie w przyszłość. „Przegląd Geograficzny”, nr 85 (2), s. 291–307.
  • Braudel F. (1999): Historia i trwanie. B. Geremek (tłum.), Nowy Sympozjon, Warszawa, “Czytelnik”.
  • Chojnicki Z. (1990): Udział i rola geografii w badaniach gospodarki przestrzennej. „Biuletyn KPZK PAN”, nr 146, s. 38–49.
  • Chojnicki Z. (1999): Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii. Prace Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, Bogucki. Wydawnictwo Naukowe.
  • Degórski M. (2013): Czy geografia może stać się nauką stosowaną? Oczekiwania praktyki wobec geografów — doświadczenia ostatnich lat. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wykorzystanie badań geograficznych w zarządzaniu środowiskiem i planowaniu przestrzennym”, 2013.11.28–29, Lublin.
  • Gorzym-Wilkowski W. (2007): Rozwój lokalny w województwie lubelskim jako efekt uwarunkowań geograficznych. [w:] D. Strahl (red.): Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, t. 1161, Wrocław, AE we Wrocławiu.
  • Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., Lisowski A. (1999): Funkcje geografii w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej oraz kariery geografów na rynku pracy. [w:] B. Domański i W. Widacki (red.): Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia, Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849–1999, t. 4, Kraków, Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  • Jałowiecki B. (1988): Społeczne wytwarzanie przestrzeni. Warszawa, „Książka i Wiedza”.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f10a43c5-9c4e-4d38-b0f2-11d7827b9ff2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.