Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 212 | 70-90

Article title

Poziom innowacyjności kadry kierowniczej najwyższego szczebla w polskich przedsiębiorstwach

Content

Title variants

EN
Level of the innovativeness of top management in polish enterprises

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących poziomu innowacyjności kadry menedżerskiej mierzonego wdrażaniem innowacji zarządczych w przedsiębiorstwach. W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań obrazujące wpływ wybranych czynników wewnętrznych i zewnętrznych na ten rodzaj innowacji.
EN
The aim of the articles is to present a study on the level of management innovation measured by implementing of a management practice, process, or structure that is new to the adopting enterprises. The paper presents the results of studies showing the impact of selected internal and external factors for this type of innovation.

Year

Volume

212

Pages

70-90

Physical description

Contributors

References

 • Arad S., Hanson M.A., Schneider R.J. (1997), A framework for the study of relationships between organizational characteristics and organizational innovation, „The Jour¬nal of Creative Behavior”, Vol. 31, No. 1, s. 42-58.
 • Bal-Woźniak T. (2012), Innowacyjność w ujęciu podmiotowym. Uwarunkowania instytucjonalne, PWE, Warszawa.
 • Birkinshaw J., Hamel G., Mol M. (2008), Management innovation, „Academy of Man¬agement Review”, Vol. 33, No 4, s. 825-845.
 • Carmeli A., Schaubroeck J. (2007), The influence of leaders' and other referents’ norma¬tive expectations on individual involvement in creative work, „The Leadership Quarterly”, Vol. 18, s. 35-48.
 • Crossan M., Apaydin M. (2010), A multi-dimensional framework of organizational in¬novation: a systematic review of the literature, „Journal of Management Studies”, No. 47(6), s. 1154-1191.
 • Czekaj J. (2013), Metody organizatorskie w doskonaleniu systemu zarządzania, Wyda- wictwo WNT, Warszawa.
 • Damanpour F., Aravind D. (2011), Managerial innovation: conceptions, processes and antecedents, „Management and Organization Review”, Vol. 8, No. 2, s. 423-454.
 • De Tienne D., Mallette P. (2012), Antecedents and outcomes of innovation-oriented cultures, „International Journal of Business and Management”, Vol. 7(18).
 • Escriba-Esteve A., Sanchez-Peinado L., Sanchez-Peinado E. (2008), Moderating influ¬ences on the firm's strategic orientation-performance relationship, „International Small Business Journal”, Vol. 26, No. 4, s. 463-489.
 • Goodman M., Dingli S. (2013), Creativity and strategic innovation management, Routl- edge, Taylor & Francis Group, London - New York.
 • Hamel G. (2006), The why, what and how of management innovation, „Harvard Business Review”, Vol. 84, Iss. 2, s. 72-84.
 • Hollen R.M.A., Bosch F.A.J. van den, Volberda H.W. (2013), The role of management innovation in enabling technological process innovation: an inter-organizational perspective, „European Management Review”, Vol. 10, Iss. 1, s. 35-50.
 • Kraśnicka T., Głód W., Wronka-Pośpiech M. (2014), Pojęcie, determinanty i znaczenie innowacji zarządczych (management innovation) - stan badań nad zjawiskiem [w:] J. Brzóska, J Pyka (red.), Nowoczesność przemysłu i usług, Organizacja i Zarzą¬dzanie, z. 73, Wydawnictwo Politechniki Gliwickiej, Gliwice.
 • Kraśnicka T., Ingram T., red. (red.), Innowacyjność przedsiębiorstw - koncepcje, uwa¬runkowania i pomiar, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Miller D., Friesen P.H. (1983), Strategy-making and environment: the third link, „Stra¬tegic Management Journal”, July/September, Vol 4, (3), s. 221-235.
 • Morawski M., Prudzienica M., (red) (2011), Zarządzanie wiedzą w kreowaniu innowacji zarządczych, Wydawnictwo Iniwersytetu Ekonimcznego, Wrocław.
 • Mothe C., Nguyen-Thi T.U (2010), The link between non-technological innovations and technological innovation, „European Journal of Innovation Management”, Vol. 13, No. 3, s. 313-332.
 • Nowacki R., red. (2010), Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębior¬stwa, Difin, Warszawa.
 • Pichlak M. (2012), Uwarunkowania innowacyjności organizacji. Studium teoretyczne i wyniki badań empirycznych, Difin, Warszawa.
 • Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. OECD/Wspólnoty Europejskie 2005. PARp Warszawa 2008.
 • Shieh J.C., Wang I. (2010), A study of the relationship between corporate core compe¬tence, management innovation and corporate culture, „International Journal of Or¬ganizational Innovation”, Vol. 2, Iss. 3, s. 395-411.
 • Stabryła A., red. (2009), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w go¬spodarce opartej na wiedzy, C.H. Beck, Warszawa.
 • Vaccaro I.G., Jansen J.J.P., Bosch F.A.J. van den, Volberda H.V. (2012), Management innovation and leadership: the moderating role of organizational size, „Journal of Management Studies” January, Vol. 49, No. 1, s. 28-51.
 • Vijande M.L.S. i Gonzalez L.I.A. (2007), Innovativeness and organizational innovation in total quality oriented firms: the moderating role of market turbulence, „Tech- novation”, Vol. 27, No. 9, s. 514-532.
 • Volberda H.W., Bosch F.A.J. van den, Heij C.V. (2013), Management innovation: manage¬ment as fertile ground for innovation, „European Management Review”, Vol. 10, Iss. 1, s. 1-15.
 • Walker R.M., Damanpour F., Devece C.A. (2011), Management innovation and organi¬zational performance: the mediating effect of performance management, „Journal of Public Administration Research and Theory”, Vol. 21, No. 2, s. 367-386.
 • Witczak H. (2008), Natura i kształtowanie systemu zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Zastempowski M. (2010), Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Zduńczyk K., Blenkinsopp J. (2007), Do organizational factors support creativity and innovation in Polish firms? „European Journal of Innovation Management”, Vol. 10, Iss. 1, s. 25-40.
 • Zimniewicz K. (2014), Teoria i praktyka zarządzania. Analiza krytyczna, PWE, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f1148458-acb3-4a8a-908f-8fe497cedb48
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.