PL EN


2018 | 3(53) | 137-144
Article title

Production Potential and Income of Agricultural Holdings in Poland

Title variants
PL
Potencjał produkcyjny a dochody gospodarstw rolnych w Polsce
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of this article is to assess the impact of production potential on the income obtained by agricultural holdings in Poland. The Farm Accountancy Data Network FADN data from 2015 was used to achieve this aim. Empirical verification of factors determining the production potential and their impact on agricultural holding income was carried out using the logistic regression model. The dependent variable was taken to be the probability that the agricultural holding would achieve annual family farm income exceeding the median value of PLN 46149,18. It was established that four variables had a statistically significant positive effect on the studied phenomenon: area of agricultural land, share of leased land in the agricultural land area, total labor expenditure and technical labor infrastructure. This means that an increase in the level of these factors increases the probability of obtaining an above median value of income by agricultural holdings.
PL
Celem artykułu jest ocena wpływu potencjału produkcyjnego na dochody uzyskiwane przez gospodarstwa rolne w Polsce. Do realizacji założonego celu wykorzystano dane Farm Accountancy Data Network (FADN) z 2015 roku. Weryfikację empiryczną czynników określających potencjał produkcyjny i ich wpływ na dochody gospodarstw rolnych przeprowadzono przy wykorzystaniu modelu regresji logistycznej. Za zmienną objaśnianą przyjęto prawdopodobieństwo osiągnięcia przez gospodarstwo rolne rocznego dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego przekraczającego wartość 46 149,18 zł (mediana). Ustalono, że statystycznie istotny dodatni wpływ na badane zjawisko miały cztery zmienne: powierzchnia użytków rolnych, udział gruntów dzierżawionych w powierzchni UR, nakłady pracy ogółem oraz techniczne uzbrojenie pracy. Oznacza to, że wzrost poziomu tych czynników zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania przez gospodarstwa rolne rocznego dochodu powyżej 46 149,18 zł.
Contributors
 • Koszalin University of Technology
 • Koszalin University of Technology
 • Koszalin University of Technology
References
 • Beckman, J., and D. Schimmelpfennig. 2015. “Determinants of Farm Income.” Agricultural Finance Review 75 (3): 385–402. doi: 10.1108/Afr-06-2014-0019.
 • Floriańczyk, Z., D. Osuch, and R. Płonka. 2016. Wyniki standardowe 2015 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Cz. 1, Wyniki standardowe. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy. Zakład Rachunkowości Rolnej.
 • Goraj, L., and E. Olewnik. 2011. FADN i Polski FADN. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy.
 • Gruszczyński, M. 2010. “Modele zmiennych jakościowych dwumianowych.” In Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych, edited by M. Gruszczyński, 67–68. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Hina, F., M. Tahir, and B. Nouman. 2016. “Farm Specific Determinants of Farm Income and Efficiency in Pakistan: a Parametric Analysis.” Journal of Agricultural Research 54 (4): 813–825.
 • Ibekwe, U.C., C.C. Eze, C.S. Onyemauwa, A. Henri-Ukoha, O.C. Korie, and I.U. Nwaiwu. 2010. “Determinants of Farm and Off-Farm Income among Farm Households in South East Nigeria.” Academia Arena 2 (10): 58–61.
 • Józwiak, W., M. Zieliński, and W. Ziętara. 2016. “Susze a sytuacja polskich gospodarstw rolnych osób fizycznych.” Zagadnienia Ekonomiki Rolnej (1): 42–56.
 • Kaczmarek, J. 2006. “Zróżnicowanie regionalne potencjału produkcyjnego oraz wyników produkcyjno-ekonomicznych indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce z uwzględnieniem wybranych typów rolniczych (na podstawie FADN).” In Rolnictwo i gospodarka żywnościowa Polski w ramach Unii Europejskiej, edited by H. Manteuffel Szoege and W.E. Tyner, 26–35. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Kryszak, Ł. 2017. “Wybrane problemy rachunku dochodów rolniczych.” Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 19 (3): 168–173. doi: 10.5604/01.3001.0010.3241.
 • Kummanee, K., A.-O. Aungsuratana, C. Rojanaridpiched, S. Chanprame, K. Vijitsrikamol, and S. Sakurai. 2018. “Factors Affecting Farmers’ Income Generating in Rice Seed Production towards Seed Standard, Thamai sub-District, Nakhon Sawan Province, Thailand.” Khon Kaen Agricultural Journal 46 (1): 171–180.
 • Martinovska-Stojčeska, A., N. Georgiev, and E. Erjavec. 2008. “Farm Income Analysis of Agricultural Holdings in Macedonia Using FADN Methodology.” Acta Agriculturae Slovenica 1 (92): 41–51.
 • Orłowska, M.J. 2017. “Potencjał produkcyjny, intensywność produkcji i wyniki ekonomiczne gospodarstw rolniczych różnych regionów w Polsce w latach 2004–2013 według FADN.” Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 19 (1): 137–143. doi: 10.5604/01.3001.0009.8355.
 • Poczta, W., J. Średzinska, and A. Standar. 2008. “Sytuacja finansowa gospodarstw rolnych krajów UE według potencjału produkcyjnego.” Journal of Agribusiness and Rural Development 4 (10): 83–94.
 • Poczta, W., and J. Średzińska. 2007. “Wyniki produkcyjno-ekonomiczne i finansowe indywidualnych gospodarstw rolnych według ich wielkości ekonomicznej (na przykładzie regionu FADN Wielkopolska i Śląsk).” Problemy Rolnictwa Światowego 2 (17): 433–443.
 • Poczta, W., J. Średzińska, and A. Mrówczyńska-Kamińska. 2009. “Determinanty dochodów gospodarstw rolnych Unii Europejskiej według typów rolniczych.” Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej (76): 17–30.
 • Sadeghi, J.M., M. Toodehroosta, and A. Amini. 2002. “Determinants of Poverty in Rural Areas: Case of Savejbolagh Farmers in Iran.” ERF Working Paper (0112).
 • Safa, M.S. 2005. “Socio-Economic Factors Affecting the Income of Small-Scale Agroforestry Farms in Hill Country Areas in Yemen: a Comparison of OLS and WLS Determinants.” Small-Scale Forest Economics, Management and Policy 4 (1): 117–134. doi: 10.1007/s11842-005-0008-7.
 • Sompolska-Rzechuła, A., and M. Świtłyk. 2016. “Factors Affecting Probability of Income Increase in Agricultural Holdings Specialised in Milk Production.” Problems of Agricultural Economics 4 (349): 107–120. doi: 10.5604/00441600.1225666.
 • Stanisz, A. 2007. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica PL na przykładach z medycyny, T. 2, Modele liniowe i nieliniowe. 2nd ed. Kraków: StatSoft.
 • Szafraniec-Siluta, E., D. Zawadzka, and A. Strzelecka. 2011. “Ocena zmian w produkcji rolnej w Polsce według typów rolniczych w latach 2004–2009.” Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 13 (1): 379–383.
 • Średzińska, J. 2017. “Czynniki kształtujące dochody gospodarstw rolnych Unii Europejskiej według klas wielkości ekonomicznej.” In Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, edited by D. Głuszczuk, E. Sobczak and A. Sztando, 305–314. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Średzińska, J. 2018. “Determinants of the Income of Farms in EU Countries.” Studia Oeconomica Posnaniensia 6 (2): 54–65. doi: 10.15611/pn.2017.477.28.
 • Średzińska, J., and A. Standar. 2017. “Wykorzystanie analizy czynnikowej do badania determinant dochodów gospodarstw rolnych (na przykładzie krajów Europy Środkowo-Wschodniej).” Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej (118): 5–17. doi: 10.22630/EIOGZ.2017.118.12.
 • Wiatrak, A.P. 2005. “Przedsiębiorstwo rolnicze — istota działania i zakres występowania.” Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 7 (1): 278–283.
 • Wrzaszcz, W., and K. Prandecki. 2015. “Sprawność ekonomiczna gospodarstw rolnych oddziałujących w różnym zakresie na środowisko przyrodnicze.” Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2 (343): 16–39. doi: 10.5604/00441600.1152113.
 • Wysokiński, M. 2016. “Czynniki różnicujące dochodowość produkcji mleka w Polsce w specyficznych latach dla rolnictwa.” Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 18 (6): 228–233.
 • Zawadzka, D., and R. Ardan. 2011. “Zastosowanie krzywych reakcji do oceny zmian prawdopodobieństwa skorzystania przez małe przedsiębiorstwa ze skonta w kredycie handlowym.” In Zarządzanie finansami firm — teoria i praktyka, edited by B. Bernaś and A. Kopiński, 525–533. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Zawadzka, D., R. Ardan, and A. Strzelecka. 2011. “Determinanty dochodów gospodarstw rolnych w Polsce.” Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej (88): 71–81.
 • Zawadzka, D., and A. Strzelecka. 2014. “Land as a Primary Factor in Determining the Value of Output in the Farms of Middle Pomerania.” Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia (67): 373–384.
 • Ziętara, W. 2014. “Pozycja konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych na tle gospodarstw wybranych krajów europejskich.” Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych (4): 63–78.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f1182638-0b76-46f2-873d-a017ba746fa4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.