PL EN


2005 | 8 | 45-71
Article title

Zwolnienia celne kościelnych osób prawnych w systemie zwolnień celnych Unii Europejskiej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
System zwolnień celnych funkcjonujących w Unii Europejskiej jest w miarę jednolity. Podstawowy akt prawny w zakresie zwolnień celnych – rozporządzenie 918/83 w sposób szczegółowy reguluje dwa typy zwolnień celnych: zwolnienia przywozowe (importowe) oraz zwolnienia wywozowe (eksportowe). Najważniejsze znaczenie gospodarcze mają zwolnienia celne przywozowe. Po 1 maja 2004 r. Polska przyjmując dorobek prawny Unii Europejskiej została zobowiązana do stosowania jednolitych przepisów wspólnotowych z zakresu prawa celnego. Polskie prawo celne stanowi jedynie regulacje mające charakter uzupełniający wobec jednolitych wspólnotowych przepisów celnych. Dozwolone odrębności w poszczególnych krajach członkowskich mogą dotyczyć jedynie wąskiego zakresu spraw. Wszystkie dotychczasowe zwolnienia celne wydane na podstawie wewnętrznych przepisów prawnych albo utraciły moc obowiązującą albo musiały zostały zmienione. Zwolnienia celne przewidziane dla kościelnych osób prawnych funkcjonujące do 1 maja 2004 r. nie zostały całkowicie uchylone, ale musiały zostać zmienione. Rozporządzenie 918/83 nie przewiduje bowiem takiej podmiotowej kategoryzacji zwolnień celnych. Zwolnienia celne przewidziane dla kościelnych osób prawnych będą zatem wynikały ze szczegółowych przepisów rozporządzenia 918/83. Wątpliwości może budzić jednak mało precyzyjne odesłanie w poszczególnych ustawach dotyczących kościelnych osób prawnych do rozporządzenia 918/83. Niedopuszczalna jest technika formułowania odesłań ogólnikowych. Trzeba bowiem pamiętać, że odnośniki pełnią funkcję informacyjną i odsyłając do wybranych przepisów prawnych, twórca aktu normatywnego podejmuje decyzję, że przepisy do których odsyła, współwyznaczają treść norm prawnych zawartych w akcie, w którym sformułowano odesłanie. Stwierdzenie, że kościelne osoby prawne mogą korzystać ze zwolnień „w granicach i na warunkach określonych w rozporządzeniu 918/83” nie zawiera żadnej nowości normatywnej. Wydaje się, że nawet bez takiego stwierdzenia, kościelne osoby prawne, o ile spełniałyby szczególne warunki, mogłyby korzystać z szeregu zwolnień celnych przewidzianych w rozporządzeniu 918/83. Wprowadzenie takiej regulacji jedynie potwierdza, iż kościelne osoby prawne mogą mieć w kontekście prawa celnego status instytucji charytatywno-opiekuńczych, oświatowo – wychowawczych lub filantropijnych oraz że towary przeznaczone na cele kultu religijnego (mimo że takie pojęcie w rozporządzeniu 918/83 nie funkcjonuje) mogą korzystać ze zwolnienia z należności celnych. Z praktycznego punktu widzenia wydaje się jednak, iż regulacja związana ze zwolnieniami z należności celnych przewidziana dla kościelnych osób prawnych będzie miała niewielkie znaczenie. Przed 1 maja 2004 r. takie zwolnienia celne miały dużo większe znaczenie, gdyż obrót towarami dokonywany przez kościelne osoby prawne dotyczył głównie towarów wprowadzanych do Polski z krajów członkowskich Unii Europejskiej (głównie z Niemiec). W chwili obecnej obrót takimi towarami nie podlega należnościom celnym i opłatom o skutkach podobnych do ceł, gdyż w ramach Unii Europejskiej funkcjonuje swobodny przepływ towarów. Praktyczne znaczenie zwolnień celnych będzie zatem dotyczyło sytuacji, w której kościelne osoby prawne będą wprowadzały na obszar celny Unii Europejskiej towary z krajów nie należących do Unii Europejskiej. W głównej mierze będą to towary sprowadzane z krajów takich jak Stany Zjednoczone i Kanada. W takiej sytuacji należy więc pamiętać o możliwości zwolnień z należności celnych wynikających z rozporządzenia 918/83.
Year
Volume
8
Pages
45-71
Physical description
Contributors
author
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
References
  • A. Jędruszczak, Z. Jańczyk, Zwolnienia celne w Unii Europejskiej. Przegląd wybranych zagadnień , Toruń 2000;
  • A. Kuś, Pojęcie i rodzaje ceł, „Prawo - Administracja - Kościół”, 2001, nr4 (8), s. 117-130.
  • S. Wronkowska, M. Zieliński, Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Warszawa 2004, s. 300.
  • T. Senda, Zwolnienia celne, w: Prawo celne, red. W. Czyżowicz, Warszawa 2004, s. 300.
  • C. Wernic, H. Sylwestrowicz, Wspólnotowy i narodowy system zwolnień celnych, Szczecin 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f121617b-bbbd-4434-8385-44b806daa806
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.