PL EN


2015 | 1 (354) | 241-251
Article title

Satysfakcja i lojalność klientów jako determinanta zachowań konsumentów na rynku telefonii mobilnej

Authors
Content
Title variants
EN
Customers’ Satisfaction and Loyalty as a Determinant of Consumers’ Behaviours in the Market for Mobile Telephony
RU
Удовлетворение и лояльность клиентов как детерминант поведения потребителей на рынке сотовых телефонов
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem rozważań jest przedstawienie czynników wpływających na decyzje konsumenckie związane z satysfakcją z usług mobilnych oraz lojalnością klientów wobec usługodawców. W tym celu autorka dokonała analizy wyników badań własnych, przeprowadzonych metodą ankietową. Z przeprowadzonych badań wynika, że zachowania konsumenckie w dużej mierze nadal podyktowane są czynnikami ekonomicznymi, jednak zauważa się, że czynniki psychologiczne mają równie duży wpływ na zachowania klientów na rynku. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
An aim of considerations is to present the factor affecting consumers’ decisions related to satisfaction with mobile services and customers’ loyalty towards service providers. For this purpose, the author carried out an analysis of findings of her own research conducted by the method of questionnaire-based survey. The carried out surveys show that consumers’ behaviours are still to a great extent dictated by economic factors; however, it can be seen that psychological factors have equally great impact on customers’ behaviours in the market. The article is of the research nature.
RU
Цель рассуждений – представить факторы, влияющие на решения потребителей, связанные с удовлетворением услугами мобильной телефонной связи и с лояльностью клиентов по отношению к услугодателям. Для этого автор провела анализ результатов собственных обследований, проведенных по методу опроса. Из проведенных обследований вытекает, что поведение потребителей в большой степени по-прежнему продиктовано экономическими факторами; однако отмечается, что психологические факторы оказывают столь же большое влияние на поведение клиентов на рынке. Статья имеет ис- следовательский характер.
Year
Issue
Pages
241-251
Physical description
Dates
published
2015-01-2015-02
Contributors
author
  • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
References
  • Kieżel E. (2003), Zachowania konsumentów – determinanty, racjonalność, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
  • Mazurek-Łopacińska K. (2003), Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa.
  • Raport o stanie usług rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2012 roku (2013), Urząd Komunikacji Elektronicznej, http://www.uke.gov.pl/files/?id_plik=13332
  • Rudnicki L. (2012), Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa.
  • Urząd Komunikacji Elektronicznej (2013), Raport Preferencji konsumentów w latach 2009-2012, http://www.uke.gov.pl/preferencje-konsumentow-w-latach-2009-2012-12010
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f1248969-f920-41c8-a6f5-ab6cdbdefb3d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.