PL EN


2015 | 3 (356) | 251-261
Article title

Pomiar motywacji pracowników oraz satysfakcji klientów. Badania empiryczne na przykładzie lubelskiego sektora centrów handlowych

Authors
Content
Title variants
EN
Measurement of Employees’ Motivations and Customers’ Satisfaction. Empirical Studies on the Example of Lublin Sector of Shopping Centres
RU
Измерение мотивации работников и удовлетворения клиентов. Эмпирические исследования на примере люблинского сектора торговых центров
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań własnych autora, których celem było rozpoznanie poziomu motywacji pracowników oraz satysfakcji klientów lubelskiego sektora centrów handlowych. Do wyznaczania opisanych w artykule zjawisk marketingowych została wykorzystana metodologia modelowania ścieżkowego. Wyniki przeprowadzonych analiz dowodzą, że omawiane procesy przebiegają w odmienny sposób w przypadku poszczególnych podmiotów rynkowych. Sugeruje to, iż w rzeczywistości rynkowej kierownictwo każdego z badanych podmiotów handlowych powinno koncentrować się na innych zagadnieniach problemowych celem zbudowania długookresowych, pozytywnych relacji na płaszczyznach firma- -klient oraz firma-pracownik. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
In his article, the author presented findings of his own surveys whose aim was to recognise the level of employees’ motivation and customers’ satisfaction in the Lublin sector of shopping centres. To determine the marketing phenomena described in the article the author used the methodology of path modelling. Findings of the carried out research prove that the analysed processes run in a different way in case of individual market entities. This suggests that in the market reality managers of each of the commercial entities in question should focus on other problem issues in order to build long-term positive relations on the firm-customer and firm-employee planes. The article is of the research nature.
RU
В статье представлены результаты собственных исследований автора, цель которых заключалась в выявлении уровня мотивации работников и удовлетворения клиентов люблинского сектора торговых центров. Для обозначения описанных в статье маркетинговых явлений использовали методологию мо-делирования по методу пути. Результаты проведенных анализов доказывают, что обсуждаемые процессы протекают по-другому в случае отдельных рыночных субъектов. Это внушает, что в рыночной действительности руководство каждого из обследуемых торговых субъектов должно сосредоточиваться на других проблемных вопросах для формирования долгосрочных положительных отношений на плане фирма-клиент и фирма-работник. Статья имеет ис- следовательский характер.
Year
Issue
Pages
251-261
Physical description
Contributors
  • Politechnika Lubelska
References
  • Chin W.W. (1998), The partial least squares approach to structural equation modelling, (w:) Marcoulides G.A. (Ed.), Modern methods for business research, Lawrence Erlbaum Mahwah.
  • Chin W.W., Marcolin B.L., Newsted P.N. (2003), A partial least squares approach for measuring interaction effects: Results from a Monte Carlo simulation study and an electronic mail emotion/ adoption study, “Information Systems Research”, No. 14(2).
  • Henseler J., Ringle C.M., Sinkovics R.R. (2009), The use of partial least squares path modeling in international marketing, “Advances in International Marketing”, Vol. 20.
  • Kristensen K., Eskildsen J. (2010), Design of PLS-Based Satisfaction Studies, (w:) Vinzi et al., Handbook of Partial Least Squares, Springer Handbooks of Computational Statistics, Springer.
  • Skowron Ł. (2010a), Modele ścieżkowe jako przykładowe metody badania satysfakcji i lojalności klientów, (w:) Rosa G., Smalec A. „Marketing przyszłości – Trendy. Strategie. Instrumenty”, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 594, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 54.
  • Skowron Ł. (2010b), Satysfakcja i lojalność klienta – ujęcie modelowe i wyniki badań. (w:) Dobiegała-Korona B., Doligalski T., Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, Poltext, Warszawa.
  • Skowron Ł. (2010c), Wykorzystanie modelu EPSI w badaniach lojalności klienta usług bankowych w wybranych krajach Unii Europejskiej, (w:) Mazurek-Łopacińska K., Badania marketingowe – skuteczność w zarządzaniu przedsiębiorstwem, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 97.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f12ce67f-a276-43a2-8f5b-8921e46686ef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.