PL EN


2013 | 1 | 2 | 489-503
Article title

Wpływ zmian dotyczących korekty kosztów wprowadzonych w ramach redukcji obciążeń administracyjnych na ryzyko podatkowe przedsiębiorstw

Content
Title variants
EN
The influenceof changes concerning the correction of costs implementedby the reduction of certain administrative burdenson the tax riskof enterprises
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Polski system podatkowy podlega licznym zmianom. Od 2013 do podatków dochodowych wprowadzone zostały normy dotyczące korekty kosztów w związku z nieterminowym regulowaniem zobowiązań wynikające z ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Celem artykułu jest ocena wpływu zmian dotyczących korekt kosztów na zmianę ryzyka podatkowego podmiotów gospodarczych. W artykule opisano zasady korekty zwykłych kosztów oraz amortyzacji. Wskazano na liczne wątpliwości interpretacyjne. Zidentyfikowano obszary ryzyka podatkowego jakie powstają w związku ze stosowaniem nowych przepisów. Omówiono możliwe sposoby zmniejszenia ryzyka związanego z korektą kosztów.
Keywords
Year
Volume
1
Issue
2
Pages
489-503
Physical description
Contributors
 • Dr, Instytut Finansów, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
References
 • Bartosiewicz A. (2012), Grzechy usuwania barier, „Rzeczposoplita” z 29 listopada 2012 r
 • Czajkowska-Matosiuk K. (2012), Od stycznia obniżka kosztów stanie się koniecznością, Dziennik Gazeta Prawna z 31 grudnia 2012
 • Gadacz M., Stańczyk P. (2012), Zamiany w podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 stycznia 2013r., „Przegląd Podatkowy” nr 12
 • Iniewski R. (2013), Trzecia ustawa deregulacyjna. , „Przegląd Podatkowy” nr 13
 • Kancelaria Sejmu, Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych nr 111, http://orka.sejm.gov.pl/Zapisy7.nsf/wgskrnr/FPB-111
 • Kuchciak I., Witczak R.(2009) Vorabvereinbarung Ueber die Verrechnungspreisgestaltung als ein Instrument zu Verminderung der Steuerrisiko in Polen[w:], "Nachwuchswissenschaftler präsentieren ihre Forschung", Herausg. von A. Warda und Z. Weigt, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • Marciniuk J.(red.) (2010), Podatek dochodowy od osób fizycznych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa
 • Ministerstwo Finansów, Nowe przepisy w podatkach dochodowych przeciwdziałające tzw. zatorom płatniczym, http://www.mf.gov.pl/minister stwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/2UWl/content/nowe-przepisy-w-podatkach-dochodowych-przeciwdzialajace-tzw-zatorom-platniczym?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.g ov.pl%2Fministerstwo-finan-sow%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ dNH3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118 _INSTANCE_9Jwz__column-2%26p_p_col_count%3D1, dostęp dnia 09.01.2013
 • Przywara M., Tylus T. (2012), Kiedy podatnik musi skorygować nieopłacone koszty, „Rzeczposoplita” z 12 grudnia 2012 r
 • Wojtasik P. (2012a), Uproszczone zaliczki metodą na nowe przepisy, Rzeczpospolita z 18 grudnia 2012 r
 • Wojtasik P. (2012b) Nowe przepisy kontra księgowość, Rzeczpospolita z dnia 19 grudnia 2012
 • Turzyński M. (2009), Umowy leasingu w prawie bilansowym i podatkowym, ABC a Wolter Kluwer business, Warszawa
 • Zalewski Ł. Pokojowska A.(2012), W 2013 r. biura rachunkowe mogą podnieść ceny, Dziennik Gazeta Prawna z 7 grudnia 2012
 • Ustawa z dnia 16listopada 2012r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, Dz.U., poz.1342 z późn. zm
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991r.o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 361 z późn. zm
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. nr 74 poz. 397 z późn. zm
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, Dz. U. nr 152 poz. 1478 z późn. zm
 • http://www.sejm.gov.pl
 • http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/1/projekt/48511
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f1382434-73d9-4ebf-b71f-822eeefae6d2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.