PL EN


2017 | 8 | 4 | 50-55
Article title

Pozaekonomiczne aspekty likwidacji szkół w gminach wiejskich

Content
Title variants
EN
Non-Economic Aspects of School Closures in Rural Communes
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Niekorzystne trendy demograficzne w połączeniu z przyjętym sposobem finansowania wydatków oświatowych coraz częściej zmuszają władze gmin, zwłaszcza wiejskich, do likwidacji szkół z przyczyn ekonomicznych. Likwidacja szkoły ma jednak również inne, społeczne wymiary. W artykule na podstawie badań empirycznych przedstawiono ich analizę. Pozytywnie zweryfikowano hipotezę: pozaekonomiczne aspekty likwidacji szkół nie odgrywają większej roli w dłuż-szym okresie, nie powodują znaczącego spadku poparcia społecznego dla wójtów i burmistrzów i dlatego nie stanowią zagrożenia ich interesów politycznych.
EN
Unfavorable demographic trends combined with the way educational expenditures are financed force commune authorities, especially rural ones, to close down schools for economic reasons more and more frequently. Apart from a financial one, a closure of a school has other, social dimensions as well. In the article, based on empirical studies, the analysis of those dimension is presented. The hypothesis that the non-economic aspects of school closure do not play a greater role in the long run, do not significantly reduce social support for commune heads and mayors and therefore do not pose a threat to their political interests has been positively verified.
Year
Volume
8
Issue
4
Pages
50-55
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno-Historyczny, Instytut Nauk o Polityce, Zakład Administracji Publicznej i Polityki Społecznej
References
 • Bukowska, G., Kopańska, A. (2012). Elastyczność w zarządzaniu oświatą na poziomie gmin. W: A. Kołomycew, B. Kotarba (red.), Zarządzanie w samorządzie terytorialnym (s. 134–144). Rzeszów: Wyd. UR.
 • Coser, L.A. (1956). The Functions of Social Conflict. London: Collier-Macmillan Limited.
 • Dahrendrof, R. (2008). Klasy i konflikt klasowy w społeczeństwie przemysłowym. Kraków: Nomos.
 • GUS (2016). Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2015/2016. Warszawa.
 • Herbut, R. (1997). Interes polityczny jako kategoria politologiczna. W: A. Jabłoński, L. Sobkowiak (red.), Studia z teorii polityki (s. 37–49). T. 1. Wrocław: Wyd. UWr.
 • Kotarba, B. (2014). Analiza wybranych elementów polityki oświatowej gmin. W: R. Kmieciak (red.), Samorząd w systemie demokracji obywatelskiej. Wybrane problemy (s. 64–78). Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
 • Kotarba, B. (2016). Uwarunkowania lokalnej polityki publicznej. Przegląd Prawa Publicznego, 9 (114), 19–30.
 • Pilch, T. (2007). Pedagogika społeczna wobec kryzysów świata wartości i instytucji. W: E. Marynowicz-Hetka (red.), Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki (s. 47–65). T. 2. Warszawa: PWN.
 • Rosner, A. (2014). Migracje wewnętrzne i ich związek z przestrzennym zróżnicowaniem rozwoju społeczno-gospodarczego wsi. Wieś i Rolnictwo, 1, 63–79.
 • Ustawa z 8.03.1990 o samorządzie terytorialnym. Dz.U. nr 16, poz. 95.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f138da1d-e151-43c1-bdab-4435aa52281c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.