PL EN


2018 | 3 (374) | 334-346
Article title

The Influence of the Selected Factors of Community Environment upon Nutritional Behaviour of Teenagers Aged 13-16

Content
Title variants
PL
Wpływ wybranych czynników środowiska społecznego na zachowania żywieniowe młodzieży w wieku 13-16 lat
RU
Влияние избранных факторов социальной среды на питательное поведение молодежи в возрасте 13-16 лет
Languages of publication
Abstracts
EN
The aim of the study was to evaluate the effect of parents’ education and occupational activity upon the nutritional behaviours of teenagers between 13 and 16. The auditory method was applied in the survey research. 365 girls and 330 boys filled in the survey questionnaires. The scope of the analysed nutritional behaviours involved the frequency of consumption of twenty products and food and drink product groups, the frequency of consuming five meals a day including a hot meal, and also the occurrence of the habit of snacking between meals. The factor analysis was used in this study. The following conclusion: education and occupational activity of parents and mothers in the first place induces a significant effect on the nutritional behaviours of teenagers. The results obtained can be used in the design phase and the marketing of new products for young people. This is a research article.
PL
Celem badania była ocena wpływu wykształcenia i aktywności zawodowej rodziców na zachowania żywieniowe młodzieży w wieku 13-16 lat. W badaniu ankietowym wykorzystano metodę audytoryjną, obejmującą swym zakresem wszystkie klasy gimnazjów. Kwestionariusze wypełniło 365 dziewcząt i 330 chłopców. Analizowane zachowania żywieniowe obejmowały zakresem częstotliwość spożywania dwudziestu wybranych produktów i grup produktów żywnościowych oraz napojów, częstotliwość spożywania pięciu posiłków z uwzględnieniem posiłku gorącego, a także występowanie zwyczaju pojadania między posiłkami. W pracy zastosowano analizę czynnikową. Sformułowano wniosek: wykształcenie i aktywność zawodowa rodziców, przede wszystkim matek, wywiera znaczący wpływ na zachowania żywieniowe młodzieży. Otrzymane wyniki mogą być wykorzystane w fazie projektowania oraz wprowadzania na rynek nowych produktów dla młodzieży. Artykuł ma charakter badawczy.
RU
Целью изучения была оценка влияния образования и профессиональной активности родителей на питательное поведение молодежи в возрасте 13-16 лет. В опросе использовали аудиторный метод, охватывающий собой все классы гимназии. Опросники заполнили 365 девочек и 330 мальчиков. Анализируемое питательное поведение охватывало своим диапазоном частотность потребления двадцати избранных продуктов и групп продуктов питания и напитков, частотность выступления пяти приемов пищи в день с учетом горячей еды, а также выявление, существует ли обычай перекусывать между основными приемами пищи. В работе применили факторный анализ. Вывод: образование и профессиональная активность родителей, прежде всего матерей, оказывают значительное влияние на питательное поведение молодежи. Полученные результаты могут использоваться в фазе проектирования и ввода на рынок новых продуктов для молодежи. Статья имеет исследовательский характер.
Year
Issue
Pages
334-346
Physical description
Contributors
author
 • Akademia Morska w Gdyni
 • Akademia Morska w Gdyni
 • Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku
References
 • Aczel Amir D. (2006), Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Arcan Ch., Neumark-Sztajner D., Hannan P., van den Berg P., Story M., Larson M. (2007), Parental eating behaviours, home food environment and adolescent intakes of fruits, vegetables and dairy foods: longitudinal findings from Project EAT, “Public Health Nutrition”, No. 11.
 • Babicz-Zielińska E. (1999), Studia nad preferencjami pokarmowymi oraz determinantami wyboru żywności w wybranych grupach konsumenckich, Dział Wydawnictw WSM w Gdyni, Gdynia.
 • Balicki A., Makać W. (2007), Metody wnioskowania statystycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Benton D. (2004), Role of parents in the determination of the food preferences of children and the development of obesity, “International Journal of Obesity”, No. 28.
 • Białokoz-Kalinowska I., Konstantynowicz J., Abramowicz P., Piotrowska-Jastrzębska J. (2006), Uwarunkowania środowiskowe a nawyki żywieniowe młodzieży z regionu Podlasia, „Pediatria Współczesna. Gastroenterologia, Hepatologia i Żywienie Dziecka”, nr 2.
 • Boczar K., Kossut T. (1983), Ekonomika handlu, PWE, Warszawa.
 • Burke V., Beilin L.J., Dunbar D. (2001), Family lifestyle and parental body mass index as predictors of body mass index in Australian children: a longitudinal study, “International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorders”, No. 25.
 • Cooke L. (2004), The development and modification of children’s eating habits, “British Nutrition Foundation Nutrition Bulletin”, No. 29.
 • Cutting T.M., Fisher J.O., Grimm-Tomas K., Birch L.L. (1999), Like mother, like daughter: familiar patterns of overweight are mediated by mothers’ dietary disinhibition, “The American Journal of Clinical Nutrition”, No. 69.
 • Crawford P.B., Obarzanek E., Schreiber G.B., Barrier P., Goldman S., Federick M.M., Sabry Z.I. (1995), The effects of race, household income and parental education on nutrient intakes of 9- and 10-year-old girls. NHLBI Growth and Healthy Study, “Annals of Epidemiology”, No. 5.
 • Fisher J.O., Birch L.L. (1995), Fat preferences and fat consumption of 3- to 5-year-old children and related to parental adiposity, “Journal of The American Dietetic Association”, No. 95.
 • Fisher J.O., Mitchell D. C., Smisklas-Wright H., Birch L.L. (2000), Maternal milk consumption predicts the trade of between milk and soft drinks in young girls’ diet, “Journal of Nutrition”, No. 131.
 • Fisher J.O., Mitchell D.C., Smiciklas-Wright H., Birch L.L. (2002), Parental Influences on young girls’ fruit and vegetables, micronutrient, and fat intakes, “Journal of The American Dietetic Association”, No. 102.
 • Fulkerson J.A., Neumark-Sztainer D., Hanna P.J., Story M. (2008), Family Meal Frequency and Weight Status Among Adolescents: Cross-sectional and 5-year Longitudinal associations, “Obesity”, No. 16.
 • Gawęcki J., Reguła J., Buszkiewicz K. (2000), Wpływ płci na preferencje pokarmowe u ludzi, „Żywienie Człowieka i Metabolizm”, T. XXVII.
 • Gillman M.W., Rifas-Shiman S.L., Frazier A.L., Rockett H.R., Camargo C.A., Field A.E., Berkey C.S., Colditz G.A. (2000), Family dinner and diet quality among older children and adolescents, “Archives of Family Medicine”, No. 9.
 • Gulbicka B, Kwasek M. (2001), Wpływ dochodów na spożycie żywności w gospodarstwach domowych, IERiGŻ, Warszawa.
 • Hannon P.A., Bowe D.J., Moinpour C.M., McLerran D.F. (2003), Correlations in perceived food use between family food preparer and their spouses and children, “Appetite”, No. 40.
 • Jeżewska-Zychowicz M. (2002), Wpływ wybranych czynników środowiskowych na sposób żywienia uczennic szkół gastronomicznych, „Żywienie Człowieka i Metabolizm”, No. 29.
 • Jeżewska-Zychowicz M. (2004), Zachowania żywieniowe i ich uwarunkowania, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Jeżewska-Zychowicz M. (2005), Zachowania żywieniowe młodzieży warszawskiej a środowisko społeczne, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Kasperczyk J., Jaśko J., Bilska J. (2007), Sposób odżywiania się oraz wybrane czynniki zdrowego stylu życia wśród młodzieży licealnej, „Problemy Higieny i Epidemiologii”, nr 2.
 • Król H. 2004. Różnice środowiskowe w rozwoju cech somatycznych u chłopcówi i dziewcząt w okresie dojrzewania, „Studia Medyczne Akademii Świętokrzyskiej”, T. 2.
 • Liem D.G., Mars M., De Graaf C. (2004), Sweet preferences and and sugar consumption of 4- and 5- year-old children: role of parents, “Appetite”, No. 43.
 • Lund L.A., Burk M.C. (1969), A multidisciplinary analysis of children‘s food consumption behavior, Agricultural Experimental Station Monograph, University of Minnesota, Minneapolis.
 • Narojek L., Kirschner H. (1995), Postawy dziewcząt względem żywienia, „Żywienie Człowieka i Metabolizm”, nr 4.
 • Neumark-Sztainer D., Story M., Hannan P.J., Perry Ch.L., Irving L.M. (2002), Weight-Related Concerns and Behaviors Among Overweight and Nonoverweight Adolescents Implications for Preventing Weight-Related Disorders, “Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine”, No. 2.
 • Ostachowska-Gąsior A., Jankowska J., Wójtowicz B. (2010), Występowanie zaburzeń odżywiania wśród uczniów krakowskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, „Problemy Higieny i Epidemiologii”, nr 3.
 • Rogalska-Niedzwiedź M., Charzewska J., Chwojnowska Z., (1994), Spożycie mleka i sera przez młodzież- w opinii rodziców, „Żywienie Człowieka i Metabolizm”, nr 2.
 • Skinner J.D., Carruth B.R., Bounds W., Ziegler P., Reidy K. (2002), Do food-related experiences in the first 2 years of life predict dietary variety in school-aged children? “Journal of Nutrition Education and Behavior”, No. 34.
 • Socha J., Stolarczyk A., Socha P. (2002), Zachowania żywieniowe- od genetyki do środowiska społeczno- kulturowego, „Nowa Pediatria”, nr 3.
 • Suliga E. (2004), Poziom wykształcenia matki jako czynnik różnicujący zachowania zdrowotne i rozwój fizyczny młodzieży, „Roczniki PZH”, nr 4.
 • Szczęsna T., Waszkowiak K., Krawiecka B. (2005), Wpływ wieku, miejsca zamieszkania oraz wykształcenia na preferencje i częstość spożycia produktów mlecznych wśród młodzieży szkolnej z rejonu Wielkopolski i Kujaw, „Żywienie Człowieka i Metabolizm”, T. XXXII.
 • Szreder M. (2004), Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa.
 • Uramowska-Żyto B. (1996), Płeć a zachowania żywieniowe, „Nowa Medycyna”, nr 21.
 • Waluś A., Wądołowska., Cichon R. (2005), Wybrane zwyczaje żywieniowe i struktura spożycia produktów przez młodzież z regionu suwalskiego i Olsztyna, „Bromatologia i Chemia Toksykologiczna”, T. XXXVII.
 • Wardle J., Carnell S., Cooke L. (2005), Parental control over feeding and children’s fruit and vegetable intake: how are they related? “Journal of The American Dietetic Association”, No. 2.
 • Wądołowska L., Cichon R. (1996), Wpływ czynników środowiskowych na sposób żywienia młodzieży akademickiej, „Żywienie Człowieka i Metabolizm”, nr 1.
 • Witana K., Szpak A. (2009), Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne aktywności fizycznej młodzieży szkół średnich w Białymstoku, „Problemy Higieny i Epidemiologii”, nr 1.
 • Woroszylska J., Narojek L., Kirschner H. (1986), Względna masa ciała a sposób żywienia warszawskich dziewcząt z uwzględnieniem środowiska społecznego, „Roczniki PZH”, nr 5.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f13aaff4-fe1c-4a52-a77d-d8410cc832ee
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.