PL EN


2014 | 14/2 | 185-202
Article title

Swoboda przepływu „pracy”: pracowników czy zatrudnionych wewnątrz Unii Europejskiej?

Content
Title variants
EN
Free movement of “work”within European Union?
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Autor przedstawia prawne dysproporcje między przepisami Kodeksu pracy (art. 2  i 22) i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 45, dawny art. 39 TWE). Tytuł VII Traktatu gwarantuje swobodę przepływu wewnątrz Unii Europejskiej osób, usług i kapitału, natomiast art. 45 TfUE wymienia wyłącznie pracowników w ramach szeroko pojętej kategorii osób aktywnych zawodowo w państwach członkowskich UE. Podstawową tezą sformułowaną w artykule jest objęcie zakresem swobody przemieszczania się osób zatrudnionych na podstawie cywilnoprawnych umów o świadczenie usług, formalnie niemających w świetle przepisów polskiego prawa pracy statusu prawnego pracowników. Zamierzeniem autora jest prewencyjne uniemożliwienie możliwości ograniczenia swobody przemieszczania się wewnątrz Unii Europejskiej osób zawodowo aktywnych, pozostających w zatrudnieniu nie-pracowniczym (cywilnoprawnym). Z tego względu autor proponuje w tekstach właściwych przepisów prawa (polskich i unijnych) zastąpienie terminu „pracownik” określeniem „zatrudniony”, obejmującym osoby świadczące pracę na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
EN
Author is presenting legal discrepancies between provisions of Polish Labour Code (art.2 and 22) and Treaty for Functioning of the EU (art.45, former art. 39). Title VII of UE Treaty guarantees freedom of movement of individuals, services and capital but art.45 of the above mentioned Treaty lists only employees among broader category of professionally active population of EU Member States which ought to enjoy freedom of movement. therefore, an article published is inspired by the risk which might be created by a national ultra legalistic method of argumentation according to which only individuals defined by the national legislator as an employees may enjoy freedom of movement within EU. In order to prevent such possibility an Author proposes to substitute in both legal texts (Labour Code and Treaty) an oficial definition of an employee by the broader legal term of “labour” which covers also an individuals employed on legal grounds regulated by the Civil Code.
Year
Volume
Pages
185-202
Physical description
Contributors
References
 • Barcz J. (red.), Prawo gospodarcze Unii Europejskiej, Warszawa 2011.
 • Barnard C., EU Employment Law, Oxford 2012.
 • Gersdorf M., Prawo zatrudnienia, Warszawa 2013.
 • Mitrus L., Swoboda przemieszczania się pracowników po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Warszawa 2003.
 • Musiała A., Zatrudnienie niepracownicze, Warszawa 2011.
 • Pisarczyk Ł., Ryzyko pracodawcy, Warszawa 2008.
 • Świątkowski A., Przyszłość prawa pracy, [w:] Polskie prawo pracy w procesie przemian, Warszawa – Kraków 1991.
 • Świątkowski A.M., Autonomiczna definicja pracownika, „Monitor Prawa Pracy” 2014, nr 11
 • Świątkowski A.M., Gwarancje prawne pokoju społecznego w stosunkach pracy, Warszawa 2013.
 • Świątkowski A.M., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Świątkowski A.M., Kontynuacja i zmiana instytucji indywidualnego prawa pracy w Polsce. Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, Kraków 1999/2000.
 • Świątkowski A.M., Labour Law: Council of Europe, AH Alphen aan den Rijn 2014.
 • Świątkowski A.M., Niepracownicze (cywilnoprawne) stosunki zatrudnienia, [w:] K.W. Baran (red.), System prawa pracy, t. VII, Warszawa 2015.
 • Świątkowski A.M., Polskie prawo pracy, Warszawa 2014.
 • Świątkowski A.M., Ponownie o przyszłości prawa pracy, [w:] Z. Góral, Z. Hajn (red.), Przyszłość prawa pracy. Księga Jubileuszowa Prof. Michała Seweryńskiego, Łódź 2015.
 • Świątkowski A.M., Prawo wyboru podstawy zatrudnienia, [w:] A. Kosut (red.), Księga Jubileuszowa Profesor Teresy Liszcz, Lublin 2015.
 • Świątkowski A.M., Regulating Temporary Work: Protection of the National Labour Market or the Individual Worker?, [w:] Temporary Agency Work in the European Union and the United States, “Bulettin of Comparative Labour Relations” 2013, Vol. 82.
 • Warkałło W., Odpowiedzialność odszkodowawcza. Funkcje, rodzaje, granice, Warszawa 1972.
 • Wróbel A. (red.), Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, Warszawa 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f13b19a2-5d18-4ddc-ba47-50126d69d64e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.