PL EN


2016 | 11/2016 | 83-95
Article title

Psychopedagogiczne i kryminologiczne aspekty zachowań ryzykownych młodzieży

Authors
Content
Title variants
EN
Psychopedagogical and Criminological Aspects of Youth Risk Behavior
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zachowania ryzykowne podejmowane przez młodzież nie są zjawiskiem nowym. To problem wieloaspektowy i złożony, zdeterminowany czynnikami społecznymi i psychologicznymi. Definicja zachowań ryzykownych młodzieży mówi, że są to działania podjęte z własnej woli, których skutki pozostają niepewne, z możliwością dającego się określić negatywnego skutku dla zdrowia. Wśród najczęściej wymienianych zachowań ryzykownych młodych znajdują się: palenie tytoniu, nieprawidłowe odżywianie, spożywanie alkoholu, używanie narkotyków, zachowania samobójcze, nieumyślne urazy ciała, przestępczość, przemoc, ciąże nieletnich, choroby przenoszone drogą płciową, ucieczki z domu i bezdomność młodzieży, a także brak potencjalnych sukcesów szkolnych i porzucenie szkoły. Niniejszy artykuł stanowi przegląd literatury na temat zachowań ryzykownych młodzieży w trzech aspektach: pedagogicznym, psychologicznym i kryminologicznym.
EN
Risky behaviors taken by the young people are not a new phenomenon. This multi-faceted and complex issue in which the determinants can be traced to factors derived from the plane of social or psychological human functioning. The definition of risk behaviors of young people said that this is the action taken voluntarily, whose effects remain uncertain, with the possibility of giving to identify adverse health effect. Among the most frequently mentioned youth risk behaviors are smoking, impaired nutrition, alcohol consumption, drug use, suicidal behavior, accidental personal injury, crime, violence, teen-age pregnancy, sexually transmitted diseases to escape from the house young people and also not reaching the potential success of the school and the abandonment of the school. This article provides an overview of the literature on youth risk behaviors in three aspects: pedagogical, psychological and criminological.
Year
Issue
Pages
83-95
Physical description
Dates
published
2016-12-31
Contributors
 • Komenda Główna Policji
 • Pedagogium WSNS w Warszawie
References
 • Bałandynowicz A., 2001, Rodzina, sąsiedztwo i dewiacja młodzieży, [w:] Dewiacje wśród młodzieży. Uwarunkowania i profilaktyka, (red.) Urban B., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Bandura A., 1977, Social Learning Theory, NJ: Prentice Hall, Englewood Cliffs.
 • Blum R.W., 1998, Adolescent Heath: Priorities for the Next Millenium, „Maternal and Child Health Journal”, nr 3.
 • Młodzież a używki, 1994, COBOS, Warszawa.
 • Postawy młodzieży wobec kontaktów seksualnych, 1996, CBOS, Warszawa.
 • Dolto F., 1995, Nastolatki, Wydawnictwo WAB, Warszawa.
 • Dzielska A., Kowalewska A., 2014, Zachowania ryzykowne młodzieży – współczesne podejście do problemu, Studia BAS, nr 2(38).
 • Gaś Z., 2004, Badanie zapotrzebowania na profilaktykę w szkolę, MENiS, Warszawa.
 • Gaś Z.B., 1995, Pomoc psychologiczna młodzieży, WSiP, Warszawa.
 • Grunbaum J.A., Kann L., Kinchen S., Ross J., Hawkins J., Lowry R., Harris W.A., McManus T., Chyen D., Collins J., 2004, Youth Risk Behavior Surveillance – United States, „MMWR Surveill Summary”, nr 53.
 • Hawkins J.D., 1992, Risk and Protective Factors for Alcohol and Other Drug Problems in Adolescents and Early Adulthood. Implications for Substance Abuse Prevention, „Psychological Bulletin”, t. 112, nr 1.
 • Igra V., Irwin Ch.E., 1996, Theories of Adolescents Risk-taking Behavior, [w:] Handbook of Adolescent Health Risk Behavior, (red.) Clemente R.J. di, Hansen W.B., Ponton L.E., Plenum Press, New York–London.
 • Irwin Ch.E., 1990, The Theoretical Concept of At-risk Adolescents, „Adolescent Medicine: State of the Art Reviews”, 1.
 • Jessor R., Turbin M.S., Costa F.M., 1998, Protective Factors in Adolescent Health Behavior, „Journal of Personality and Social Psychology”, t. 75, nr 3.
 • Kay L., 1996, Seks wśród nastolatków, „Medycyna po Dyplomie”, t. 5, nr 2.
 • Kram M., Połocka-Molińska M., Barczykowska E., 2002, Aktualne problemy uzależnień i zapobieganie im u dzieci i młodzieży, „Pielęgniarstwo Polskie”, nr 2.
 • Lavery B., Siegel A.W., 1993, Adolescent risk – taking: An analysis of problem behaviors in problem children, „Journal of Experimental Child Psychology”, Vol. 55.
 • Makara-Studzińska M., Morylowska J., 2007, Rodzina a zachowania ryzykowne młodzieży, „Roczniki Teologiczne UMCS”, t. LIV, z. 10.
 • Makara-Studzińska M., 2001, Wybrane zagadnienia z problematyki suicydologii, Wydawnictwo UMCS, Vol. XXVI.
 • Marczak M., 2008, Przestępczość kobiet w perspektywie teorii drogi życiowej, [w:] Resocjalizacja – ciągłość i zmiana, (red.) Konopczyński M., Nowak B.M., Pedagogium, Warszawa.
 • McGraw J., 1995, Samotność: głód bliskości/sensu, „Zdrowie Psychiczne”, nr 1–2.
 • Niebrzydowski L., 1976, O poznaniu i ocenie samego siebie, Nasza Księgarnia, Warszawa.
 • Ostaszewski K., 2003, Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Ostaszewski K., 2005, Podstawy teoretyczne profilaktyki zachowań problemowych młodzieży, [w:] Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej, (red.) Deptuła M., Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
 • Rembowski J., 1971, Postawy dzieci wobec rodziców i innych członków rodziny, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Siemaszko A., 1993, Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, PWN, Warszawa.
 • Siudem A., 2013, Zachowania ryzykowne młodzieży gimnazjalnej, „Psychologia Rozwojowa”, t. 18.
 • Spear H.J., Kulbak P.A., 2001, Adolescent Health Behaviors and Related Factors: A Review, „Public Health Nursing”, nr 18.
 • Szymańska J., 2002, Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki, CMPPP, Warszawa.
 • Theodorakis Y., Papaioannou A., Karastogianidou K., 2004, Relations Between Family Structure and Students’ Health-related Attitudes and Behaviors, „Psychological Report”, Vol. 95.
 • Toroń B., 2013, Przestępczość skazanych kobiet i mężczyzn w perspektywie biograficznej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Warszawa.
 • Woynarowska B., 2004, Współwystępowanie palenia tytoniu i picia alkoholu w zespole zachowań ryzykownych u młodzieży szkolnej. Tendencje zmian w latach 1990–2002, „Alkoholizm i Narkomania”, t. 17, nr 1–2.
 • Zajączkowski K., 1999, Profilaktyka zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-3767
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f13d5212-34fd-485c-9ccc-fcd729502fdf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.