PL EN


2012 | 2 | 71-82
Article title

CZAS WOLNY W RODZINIE BEZROBOTNEJ – JEDNYM Z ELEMENTÓW FUNKCJI WYCHOWAWCZEJ

Content
Title variants
EN
Free time in a jobless family as one of its educational functions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Brak pracy rodziców w znaczący sposób odbija się na realizacji podstawowych funkcji w rodzinie, w tym bardzo ważnej funkcji wychowawczej. Niedostatek i bieda w rodzinach stanowią źródło wielu kłopotów w relacjach więzi pomiędzy rodzicami a dziećmi, wyostrza się też w dużym stopniu problem z wykształceniem dzieci, a także ma bezpośredni wpływ na spędzanie czasu wolnego dzieci. Zubożenie rodziny powoduje, że inwestowanie w rozwój i wykształcenie dzieci staje się w dużym stopniu ograniczone. Ubóstwo i bieda w rodzinach bezrobotnych uniemożliwiają w znaczący sposób dostęp do dóbr kultury, turystyki i wypoczynku, co sprzyja alienacji więzi środowiskowych i towarzyskich, a w następnej kolejności izolacji społecznej. Artykuł ten poświęcony jest badaniom, które dotyczą spędzania czasu wolnego w rodzinach bezrobotnych. Z badań wynika, że w objętych sondażem diagnostycznym rodzinach funkcja wychowawcza jest przez nich w niewystarczającym stopniu wypełniana.
EN
The lack of parents’ employment finds its reflection in the realisation of basic family functions including so important an educational function. Privation and poverty suffered by such families are the core of many problems relating to family bonds (in particular those between parents and their offspring), children’s education as much as directly to the way children spend their time off. Family’s impoverishment leads to restrictions on the investments in children’s development and education. Moreover, poverty in jobless families prevents them from participating in or considerably hinders their access to cultural achievements, tourism and recreation, which, in turn, leads social alienation and next to social isolation. The article focuses on the research devoted to the ways of spending their free time by the members of jobless families. The results of the research (based on a diagnostic survey) show that educational function in those families is often insufficiency performed.
Year
Issue
2
Pages
71-82
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
References
 • Głogosz D. (1994): Co zagraża prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny, „Problemy Rodziny”, nr 2
 • Głogosz D. (1994): Sytuacja dzieci w rodzinie dotkniętej bezrobociem. „Polityka Społeczna”, nr 3
 • Graniewska D., Balcerzak-Paradowska B., Staszewska D. (1991): Okresowa dezaktywizacja kobiet wychowujących dzieci jako element polityki rodzinnej. Warszawa
 • Graniewska D. (1993): Rodzina a bezrobocie. „Praca i zabezpieczenie społeczne”, nr, 4
 • Graniewska D. (2001): Rodzina o bezrobocie – sytuacja w Polsce, „Problemy Rodziny”, nr 3
 • Grochocimski M. (1986): Kultura pedagogiczna rodziców. W: Rodzina i dziecko. Red. M. Ziemska. Warszawa
 • Kamiński A. (1965): Czas wolny i jego problematyka społeczno-wychowawcza. Warszawa
 • Kłoskowska A. (1972): Społeczne ramy kultury. Warszawa
 • Raczkowski J. (1992): Czas wolny – problemy i rozterki. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 5
 • Reszke I. (1995): Wobec bezrobocia: opinie i stereotypy. Warszawa
 • Sądek G. (1991): Jak ludzie radzą sobie z sytuacjami, na które nie ma rady? W: Złudzenia, które pozwalają żyć. Red. T. Szturmowa, M. Kofta
 • Sagun R. (2003): Sytuacja dziecka w miejskiej rodzinie z problemem bezrobocia. Białystok
 • Szymański M. J. (1996): Bezrobocie a osiągnięcia szkolne dzieci. „Edukacja”, nr 4.
 • Tyszka A. (1981): Uczestnictwo w kulturze. Warszawa
 • Wojciechowska A. (1988): Położenie materialne i uczestnictwo w kulturze a struktura społeczna. Wrocław Wujek T. (1979): Praca domowa i czynny wypoczynek ucznia. Warszawa.
 • Wujek T. (1979): Praca domowa i czynny wypoczynek ucznia. Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f1440f9b-ecda-449e-9ae7-17a57c03966f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.