PL EN


Journal
2012 | 1(2) | 84-111
Article title

Między problemem teologiczno-politycznym a wiarą politologa. Kilka uwag o szkole Straussowskiej

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Between the Theologico-Political Problem and the Faith of Political Scientist. Some Remarks Concerning the Straussian School
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ten omawia niektóre zasadnicze rysy tzw. szkoły Straussowskiej w kontekście głębokiej spuścizny intelektualnej jej założyciela. Leo Strauss był w latach 30. uchodźcą z nazistowskich Niemiec i następnie osiadł w USA, gdzie zyskał sławę jako wybitny nauczyciel w dziedzinie nauk politycznych, zwłaszcza na University of Chicago. Choć zajmował się głównie nadzwyczaj złożonym zagadnieniem relacji między filozofią a prawem, tj. życiem w pełni oddanym poszukiwaniu mądrości z jednej strony i życiem politycznym opartym na autorytecie religijnym z drugiej, przez co był raczej nierozumiany przez swych akademickich kolegów, zdobył niemal bezgraniczne uwielbienie swoich studentów. Wyłonienie się szkoły Straussowskiej jawi się jako rezultat rozmyślnego działania Straussa, który chciał ugruntować pewnego rodzaju dostęp do rdzenia własnej myśli. Wziąwszy pod rozwagę poważne zróżnicowanie w łonie szkoły Straussowskiej, należy zastanowić się nad tym, w jakiej mierze uczniowie Straussa zdołali sprostać intelektualnemu wyzwaniu swego mistrza.
EN
The article examines some basic tenets of the so-called Straussian school in the context of the profound intellectual legacy of its founder. Leo Strauss had fled from Nazi Germany in the 1930. and after being naturalized in the US he emerged as an outstanding teacher in political science, especially at the University of Chicago. While he was mainly concerned with the most complicated issue of the relation between philosophy and Law, i.e. the life entirely devoted to the search for wisdom on the one hand and the political life thoroughly based on the religious authority on the other hand, and thus hardly understood by his fellow scholars, he gained an almost unlimited admiration from his students. The emergence of the Straussian school appears to be a result of a deliberate action of Strauss who wanted to establish a way of access to the core of his thinking. Having taken into consideration how seriously is the Straussian school differentiated, we should reflect upon a degree to which the pupils of Strauss have managed to live up to the intellectual challenge posed by their master.
Journal
Year
Issue
Pages
84-111
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
author
 • Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie
References
 • Anastaplo, George. 1999. Leo Strauss at the University of Chicago. W: K.L. Deutsch, J.A. Murley (ed.). Leo Strauss, the Straussians, and the American Regime. Lanham: Rowman & LittleField Publishers, Inc., s. 3–31.
 • Arkes, Hadley. 1999. Strauss on Our Minds. W: K.L. Deutsch, J.A. Murley (ed.). Leo Strauss, the Straussians, and the American Regime. Lanham: Rowman & Little Field Publishers, Inc., s. 69–89.
 • Batniztky, Leora. 2006. Leo Strauss and Emmanuel Levinas: Philosophy and the Politics of Revelation. New York: Cambridge University Press.
 • Behnegar, Nasser. 2003. Leo Strauss, Max Weber, and the Scientific Study of Politics. Chicago: University of Chicago Press.
 • Bellow, Saul. 1998. Suma po przemyśleniach. Od niewyraźnej przeszłości do niepewnej przyszłości. Tłum. T. Bieroń. Poznań: Wydawnictwo „Zysk i S-ka”.
 • Bellow, Saul. 2001. Ravelstein. Tłum. Zbigniew Batko. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Benardete, Seth. 2002. Encounters & Reflections. Conversations with Seth Benardete. R. Burger (ed.). Chicago: The University of Chicago Press.
 • Berns, Laurence, Braun, Eva. 1999. Leo Strauss at St. John’s College (Annapolis). W: K.L. Deutsch, J.A. Murley (ed.). Leo Strauss, the Straussians, and the American Regime. Lanham: Rowman & LittleField Publishers, Inc., s.31–37.
 • Bloom, Allan. 1991. Giants and Dwarfs. Essays 1960–1990. New York: Simon and Schuster.
 • Bloom, Allan. 1997. Umysł zamknięty. O tym, jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demokracje i zubożyło dusze dzisiejszych studentów. Tłum. T. Bieroń. Poznań: Wydawnictwo „Zysk i S-ka”.
 • Butterworth, Charles. Leo Strauss in His Own Write: A Scholar First and Foremost. URL = http://www.bsos.umd.edu/gvpt/Theory/Transcript_Butterworth.pdf; dostęp: 17 października 2011 r.
 • Ceaser, James W. 2008. The American Context of Leo Strauss’s Natural Right and History. „Perspectives on Political Science” 37–2, s. 69–74.
 • Cropsey, Joseph (ed.). 1964. Ancients and Moderns: Essays on the Tradition of Political Philosophy in Honor of Leo Strauss, New York: Basic Books.
 • Dahnhauser, Werner J. 1995. Allan Bloom: A Reminiscence. W: Michael Palmer, Thomas Pangle (ed.). Political Philosophy and the Human Soul. Essays in Memory of Allan Bloom. Lanham: Rowman & LittleField Publishers, Inc., s. 1–13.
 • Dannhauser, Werner J. 2007. Na powrót stać się naiwnym. Tłum. P. Marczewski. „Przegląd Polityczny” 84, s. 138–143.
 • Drury, Shadia. 1999. Leo Strauss and the American Right. New York: St. Martin’s Press.
 • Easton, David. 1975. Analiza systemów politycznych. W: W. Derczyński, J. Szacki, A. Jasińska-Kania (red.). Elementy teorii socjologicznych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 562–576.
 • Emberley, Peter, Cooper, Barry (ed.). 2004. Faith and Political Philosophy: The Correspondence Between Leo Strauss and Eric Voegelin, 1934–1964. Columbia: University of Missouri Press.
 • Fortin, Ernest L. 1996. Classical Christianity and the Political Order: Reflections on the Theologico-Political Problem. Lanham: Rowman & LittleField Publishers, Inc.
 • Galston, William A. 1999. A Student of Leo Strauss in the Clinton Administration. W: K.L. Deutsch, J.A. Murley (ed.). Leo Strauss, the Straussians, and the American Regime. Lanham: Rowman & LittleField Publishers, Inc., s. 429–437.
 • Gilbert, Barry. 2006. Leo Strauss and his Legacy. „Juniata Voices” 6, s. 113–130. Gunnell, John G. Political Theory and Politics: The Case of Leo Strauss and Liberal Democracy. W: K.L. Deutsch, W. Soffer (ed.). The Crisis of Liberal Democracy: A Straussian Perspective. Albany: State University of New York Press, s. 68–87.
 • Jaffa, Harry V. 1999. Strauss at One Hundred. W: K.L. Deutsch, J.A. Murley (ed.). Leo Strauss, the Straussians, and the American Regime. Lanham: Rowman & LittleField Publishers, Inc., s. 41–48.
 • Jaffa, Harry V. The Legacy of Leo Strauss Defended. URL = http://www.claremond.org/publications/pageid.2562/default.asp; dostęp: 17 października 2011 r.
 • Kinzel, Kill. 2002. Platonische Kulturkritik in Amerika. Studien zu Allan Blooms The Closing of the American Mind. Berlin: Duncker & Humblot.
 • Lilla, Mark. 2007. Mistrz. Zamknięcie Straussowskiego umysłu. Tłum. A. Lipszyc. „Przegląd Polityczny” 81: 135–140.
 • Mansfield, Harvey C. Jr. 1978. The Spirit of Liberalism. Cambridge: Harvard University Press.
 • Mansfield, Harvey C. Jr. 1991. America’s Constitutional Soul. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
 • Mansfield, Harvey C. Jr. 1996. Machiavelli’s Virtue. Chicago: The University of Chicago Press.
 • Meier, Heinrich. 2006. Leo Strauss and the Theologico-Political Problem. Tłum. M. Brainard. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Mordarski, Ryszard. 2007. Klasyczny racjonalizm polityczny w ujęciu Leo Straussa. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Norton, Anne. 2004. Leo Strauss and the Politics of American Empire. New Haven–London: Yale University Press.
 • Orr, Susan. 1996. Strauss, Reason, and Revelation: Unraveling the Essential Question. W: D. Novak (ed.). Leo Strauss and Judaism: Jerusalem and Athens Critically Revisited. Lanham: Rowman & Little Field Publishers, Inc., s. 25–53.
 • Pangle, Thomas L. 1989. Editor’s Introduction. W: L. Strauss. The Rebirth of Classical Political Rationalism: An Introduction to the Thought of Leo Strauss. Chicago: The University of Chicago Press, s. VII–XXXVIII.
 • Pangle, Thomas L. 1994. Uszlachetnianie demokracji. Wyzwanie epoki postmodernistycznej. Tłum. M. Klimowicz. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”.
 • Rosen, Stanley. 1998. Hermeneutyka jako polityka. Tłum. P. Maciejko. Warszawa: Fundacja Aletheia.
 • Rosen, Stanley. 2007. Leo Strauss w Chicago. Tłum. A. Lipszyc. „Przegląd Polityczny” 84, s. 148–154.
 • Sabine, George H. 1961. A History of Political Theory. New York: Holt,
 • Rinehart and Winston.
 • Smith, Gregory Bruce. 1999. Athens and Washington: Leo Strauss and the American Regime. W: K.L. Deutsch, J.A. Murley (ed.). Leo Strauss, the Straussians, and the American Regime. Lanham: Rowman & LittleField Publishers, Inc., s. 103–127.
 • Smith, Stephen. 2006. Reading Leo Strauss: Politics, Philosophy, Judaism. Chicago: The University of Chicago Press.
 • Söllner, Alfons. 1997. Leo Strauss: German Origin and American Impact. W: P. Graf Kielmansegg, H. Mewes, E. Glaser-Schmidt (ed.). Hannah Arendt and Leo Strauss: German Émigrés and American Political Thought after World War II. Cambridge: Cambridge University Press, s. 121–137.
 • Storing, Herbert J. (ed.). 1962. Essays on the Scientific Study of Politics. New York: Holt, Rinehart and Winston.
 • Strauss, Leo. 1954. On a Forgotten Kind of Writing, „Chicago Review” 8–1 (Winter/Spring), s. 64–75.
 • Strauss, Leo. 1969. Prawo naturalne w świetle historii. Tłum. T. Górski. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
 • Strauss, Leo. 1989. Liberalism Ancient and Modern. Ithaca: Cornell University Press.
 • Strauss, Leo. 1997. Philosophie und Gesetz – Frühe Schriften. H. Meier, W. Meier (ed.). Stuttgart–Weimar: Verlag J.B. Metzler.
 • Strauss, Leo. 1998. Sokratejskie pytania. Eseje wybrane. Tłum. P. Maciejko. Warszawa: Fundacja Aletheia.
 • Strauss, Leo. 2008. Hobbes’ politische Wissenschaft und zugehörige Schriften – Briefe. H. Meier, W. Meier (ed.). Stuttgart–Weimar: Verlag J.B. Metzler.
 • Strauss, Leo. 2008. Miasto i człowiek. Tłum. M. Warchala. „Przegląd Polityczny” 87, s. 163–168.
 • Strauss, Leo. 2009. O tyranii. Tłum. P. Armada, A Górnisiewicz. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Strauss, Leo, Cropsey, Joseph (ed.). 1963. History of Political Philosophy. Chicago: University of Chicago Press.
 • Tanguay, Daniel. 2007. Leo Strauss: An Intellectual Biography. Tłum. Ch. Nadon. New Haven: Yale University Press.
 • Tarcov, Nathan. 1983. Philosophy & History: Tradition and Interpretation in the Work of Leo Strauss. „Polity” 16–1 (Autumn), s. 5–29. Weinstein, Kenneth R. 2007. Korzenie filozoficzne. Leo Strauss a wojna w Iraku. Tłum. T. Żyro. W: I. Stelzer (red.), Neokonserwatyzm. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • West, Thomas G. 1984. Defending Socrates and Defending Politics. W: Th.B. Silver, P.W. Schramm (ed.). Natural Right and Political Right: Essays in Honor of Harry Jaffa. Durham: Carolina Academic Press.
 • Zuckert, Catherine, Zuckert, Michael. 2006. The Truth about Leo Strauss. Political Philosophy and American Democracy. Chicago: The University of Chicago Press.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-3059
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f1524f2b-44b3-4aca-a613-abfba50e9a9f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.