PL EN


2012 | 80 | 1 | 47-57
Article title

Teoria ugruntowana i jej wybrane zastosowania w badaniach z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Grounded Theory and Its Selected Applications in Library and Information Science Research
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Teza/cel artykułu – Celem artykułu jest przybliżenie założeń teorii ugruntowanej oraz pokazanie jej zastosowania w badaniach z dziedziny bibliotekoznawstwa i informatologii (informacji naukowej). Metody badań – Analizę podstawowych założeń teorii ugruntowanej oraz ich interpretacji przeprowadzono na podstawie najważniejszych publikacji A. Straussa i B. Glasera - autorów tej metody oraz K. Charmez – autorki najbardziej znanej jej modyfikacji. Zastosowania teorii ugruntowanej w badaniach z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa śledzono na podstawie piśmiennictwa polsko-, anglo- i francuskojęzycznego zarejestrowanego w bibliograficznych i pełnotekstowych bazach czasopism, katalogach centralnych oraz cyfrowych repozytoriach. Punktem wyjścia było wyszukiwanie publikacji z lat 2000-2011, a następnie, na podstawie przeglądu ich bibliografii, wyszukiwanie wydawnictw wcześniejszych, odpowiadających celowi niniejszego artykułu. Wyniki i wnioski – Przegląd międzynarodowego piśmiennictwa, opisującego wiele przykładów zastosowania teorii ugruntowanej w INiB pokazał, że ta jakościowa metoda badawcza może być z powodzeniem wykorzystywana także na gruncie polskim do badania różnorodnych aspektów informacyjnych zachowań użytkowników, źródeł i usług informacyjnych.
EN
Objective – The objective of this article is to present the presumptions of the grounded theory and its application in the research conducted in the field of library and information science. Research method – The analysis of the basic presumptions of the grounded theory and their interpretations was based on the most important publications by A. Strauss and B. Glaser (the authors of the method) and K. Charmez (the author of the most known modification of the method). The applications of grounded theory in the library and information science research were studied on the basis of Polish, English and French literature recorded in journal bibliographies and full-text databases, union catalogs and digital repositories. The starting point was the search for papers published in the years 2000 to 2011. References from those publications helped to extend the search to earlier papers on the topic in question. Results and conclusions – The survey of the international literature on the issue of grounded theory application in library and information science proved that this qualitative research method may successfully be applied, also in Poland, in the research on various aspects of information users' behavior, information sources and services.
Year
Volume
80
Issue
1
Pages
47-57
Physical description
Contributors
 • The University of Warsaw Library
References
 • Babbie, Earl (2008). The basics of social research (4th ed.). Belmont CA: Thomson/Wadsworth.
 • Bryant, Antony; Charmaz, Kathy (2007). The SAGE handbook of grounded theory. Los Angeles, London: SAGE.
 • Charmaz, Kathy (2009). Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Warszawa: PWN.
 • Cisek, Sabina (2007). Teoria ugruntowana w nauce o informacji – wybrane aspekty. W: Między przeszłością a przyszłością. Książka, biblioteka, informacja naukowa – funkcje społeczne na przestrzeni wieków. Red. M. Próchnicka i A. Korycińska-Huras. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 233-239.
 • Csíkszentmihályi, Mihaly (2005). Przepływ: psychologia optymalnego doświadczenia. Taszów: Moderator.
 • Gauzente, Claire (1995). La Grounded theory: une methode qualitative meconnue. Application au concept d’orientation marche. Poitiers: Institut d’administration des entreprises. Universite de Poitiers.
 • Glaser, Barney G.; Strauss, Anselm L. (2009). Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.
 • Glaser, Barney; Strauss, Anselm L. (1967). The discovery of grounded theory strategies for qualitative research. Chicago: Aldine Pub. Co.
 • Glaser, Barney; Strauss, Anselm L. (2010). La découverte de la théorie ancrée: stratégies pour la recherche qualitative. Paris: Armand Colin.
 • Joannides, Vassili; Berland, Nicolas (2008). Grounded theory: quels usages dans les recherches en contrôle de gestion? "Qualitative Research", vol. 14 (supplement), pp.141-162.
 • Konecki, Krzysztof (1997). Time in the recruting search process by headhunting companies. In: Grounded theory in practice, Ed. by A. Strauss & J. Corbin (eds.). Thousand Oaks, London, New Dehli: Sage Publications, pp. 131-147.
 • Konecki, Krzysztof (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: PWN.
 • Mansourian, Yazdan (2006). Adoption of grounded theory in LIS research. "New Library World", vol. 107, pp. 386-402.
 • Pace, Steven (2004). A grounded theory of the flow experiences of Web users. "International Journal of Human-Computer Studies", vol. 60, pp. 327-363.
 • Pickard, Alison (2007). Research methods in information. London: Facet.
 • Powell, Ronald (1997). Basic research methods for librarians (3rd ed.). Greenwich Conn.: Ablex Pub. Corp.
 • Ratajewski, J. (1994). Wybrane problemy metodologiczne informatologii nauki (informacji naukowej). Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego.
 • Silverman, David (2008). Prowadzenie badań jakościowych. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN.
 • Star, Susan L. (1998). Grounded classification: Grounded theory and faceted classification. "Library Trends", vol. 48, pp. 218-232.
 • Strauss, Anselm; Corbin, Juliet (1990). Basics of qualitative research: grounded theory procedures and techniques. Newbury Park Calif.: Sage Publications.
 • Tan, Jin (2008). Higher Education Students’ Learning and Knowledge Sharing: a Grounded Theory Study of Blog Use. Knowledge Creation Diffusion Utilization [online]. University of Sheffield [dostęp: 21.07.2011]. [Rozprawa doktorska]. Dostępny w World Wide Web: <http://etheses.whiterose.ac.uk/92/2/Jin_Tan_Thesis_FINAL.pdf>.
 • Tan, Jin (2010). Grounded theory in practice: issues and discussion for new qualitative researchers. "Journal of Documentation", vol. 66, pp. 93-112.
 • The Sheffield iSchool [online] (2010). Information School. University of Sheffield [dostęp: 15.11.2011]. Dostępny w World Wide Web: <http://ischool.dept.shef.ac.uk/website/2010AnnualReport.pdf>.
 • Urquhart, Cathy; Lehmann, Hans; Myers, Michael D. (2009). Putting the „theory” back into grounded theory: guidelines for grounded theory studies in information systems. "Information Systems Journal", vol. 20, pp. 357-381.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f1541bdc-8d60-49de-8c40-d7011d60289b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.