PL EN


2018 | 3(57) | 191-209
Article title

Kulinarne produkty turys tyczne w różnych regionach Polski

Content
Title variants
EN
Culinary Tourist Products in Various Regions of Poland
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem pracy było przedstawienie i charakterystyka struktury kulinarnych produktów turystycznych w Polsce. Przeglądu kulinarnych wizytówek dokonano na podstawie źródeł literaturowych i wywiadu pośredniego z Punktami Informacji Turystycznej 12 popularnych wśród turystów miast. Stwierdzono, że struktura i liczba zarejestrowanych produktów jest nierówna i odzwierciedla skalę produkcji rolnej danego regionu. Nie jest powiązana z poziomem spożycia badanych grup produktów w danym województwie. W promocji miast istotne są kulinarne wizytówki regionu, zwłaszcza te, które w nazwie mają nazwę miasta. Mniejsze dofinansowanie i brak wśród mieszkańców liderów dążących do promocji swojego regionu przez kulinaria skutkuje niską liczbą zarejestrowanych produktów tradycyjnych. Punkty Informacji Turystycznej mogą być dobrym źródłem informacji na temat kulinarnych produktów turystycznych miast i regionów. Wydaje się jednak, że tego rodzaju produkty wymagają większej promocji.
EN
The aim of the study was to present and describe the structure of culinary tourist products in Poland. The overview of the culinary showcases was carried out on the basis of literature sources and an indirect interview with the Tourist Information Points of 12 towns popular among tourists. It was ascertained that the structure and number of the registered products is unequal and reflects the scale of agricultural production of a given region. It is not connected with the level of consumption of the groups of products in question in a given province. In the towns’ promotion, important are the culinary showcases of the region, especially those which have the town’s name in their denomination. Lower subsidies and lack among inhabitant of the leaders striving to promote their region through cookeries result in a low number of the registered traditional products. The Tourist Information Points may be a good source of information on the tourist culinary products of towns and regions. However, it seems that such products require a more intense promotion.
Year
Issue
Pages
191-209
Physical description
Contributors
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
References
 • Apetyt na region (2013), Ogólnopolskie badania opinii publicznej, Citybell Consulting, ARC Rynek i Opinia, Warszawa.
 • Durydiwka M. (2013), Turystyka kulinarna – nowy (?) trend w turystyce kulturowej, „Prace i Studia Geograficzne”, nr 52.
 • Frochot I. (2008), An analysis of regional positioning and its associated food images in French tourism regional brochures, “Journal of Travel and Tourism Marketing”, No. 14.
 • Geresz J., Fiszer D. (2015), Kulinarna pamiątka turystyczna, „Zeszyty Naukowe WSTiJO w Warszawie, Turystyka i Rekreacja”, nr 15(1).
 • Gulbicka B. (2010), Podstawowe regulacje prawne i promocja żywności tradycyjnej i regionalnej w Polsce, IERiGŻ- PIB, Warszawa.
 • Hjalager A. (2003), What do tourists eat and why? Towards a sociology of gastronomy and tourism, (w:) Collen J., Richards G. (red.), Gastronomy and tourism, Academie Voor de Streekgebonden Gastronomie, Belgium.
 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B. (2002), Produkt turystyczny albo jak organizować poznanie świata?, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kieljan K., Klimowska-Bobula E., Kmita-Dziasek E. i in. (2011), Szkoła rolnicza promotorem wiedzy o programie rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Kraków.
 • Kim Y., Eves A., Scarles C. (2009), Building a model of local food consumption on trips and holidays: a grounded theory approach, “International Journal of Hospitality Management”, No. 28(3).
 • Kivela J., Crotts J. (2006), Tourism and gastronomy: gastronomy’s influence on how tourists experience a destination, “Journal of Hospitality and Tourism Research”, No. 30(3).
 • Kowalczyk A. (2008), Turystyka kulinarna jako element turystyki kulturowej, „Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji w Warszawie”, nr 7.
 • Kruczek Z., Walas B. (2009), Nowoczesne postrzeganie promocji kulturowych produktów turystycznych, (w:) Stasiak A. (red.), Kultura i turystyka, wspólnie zyskać, WSTiH, Łódź.
 • Kuźniar W. (2010), Rola produktów tradycyjnych w rozwoju usług agroturystycznych (na przykładzie województwa podkarpackiego), „Scientiarum Polonorum Acta. Oeconomia”, nr 9(4).
 • Łęcki W. (red.) (2004), Wielkopolska – nasza kraina. Tom 3. Rzecz o wybitnych ludziach, kulturze ludowej i turystyce Wielkopolski, Kurpisz, Poznań.
 • Milewska M., Prączko A., Stasiak A. (2017), Podstawy gastronomii. Od żywności do turystyki kulinarnej, PWE, Warszawa.
 • Molenda M. (2011), Regionalny produkt turystyczny i jego kreatorzy, „Rocznik Żyrardowski”, nr 9.
 • Okumus B., Okumus F., Kercher B. (2007), Incorporation local and international cuisines in the marketing of tourism destinations: the cases of Hong Kong and Turkey, “Tourism Management”, No. 28.
 • Oleniuch I. (2007), Nowe instrumenty wsparcia rozwoju produktów tradycyjnych i regionalnych, (w:) Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobiznesu. Uwarunkowania, mechanizmy, efekty, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa (2017), GUS, Warszawa.
 • Rocznik Statystyczny Województw (2017), GUS, Warszawa.
 • Roszko M., Weremczuk A. (2009), Narzędzia public relations w turystyce, „Zeszyty Naukowe WSTiJO w Warszawie, Turystyka i Rekreacja”, nr 2-3(1).
 • Seweryn R. (2005), Produkt turystyczny i wyznaczniki jego atrakcyjności, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 697.
 • Sparks B., Bowen J., Klag S. (2003), Restaurant and the tourist market, “International Journal of Contemporary Hospitality Management”, No. 15(1).
 • Stec A. (2015), Wieloaspektowe podejście do definicji produktu turystycznego, „Modern Management Review”, tom XX, nr 22(3).
 • Ścibisz M., Maksym P., Pawlak H. (2015), Zarządzanie informacją o regionalnych produktach chronionych. „Logistyka”, nr 5 (CD 1).
 • Tomczyk-Miczka E. (2008), Małopolska-Palce Lizać. Przewodnik kulinarny po regionie, Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków.
 • Tradycja na polskim stole (2009), „Biuletyn informacyjny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi”, nr 4.
 • Zabrocki R. (2009): Kulturowe wartości żywności i żywienia regionalnego jako składowa atrakcyjności turystycznej regionu, (w:) Dolatowski Z., Kołożyn-Krajewska D. (red.), Rozwój regionów a tradycyjna żywność, WSHiT, Częstochowa.
 • Cech Rzemiosł Spożywczych w Warszawie, http://www.crs.waw.pl/kom.htm [dostęp: 30.03.17].
 • Lista Produktów Tradycyjnych (2018), http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/ Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych [dostęp: 28.04.2018].
 • (www1) http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html [dostęp: 28.04.2018].
 • (www2) http://www.cukierniasowa.pl/pl/kontakt [dostęp: 28.04.2018].
 • (www3) http://bajgiel-kazimierz.pl/shortcodes/menu/[dostęp: 28.04.2018].
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych, Dz.U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68, z 2008 r., Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 136.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 343/1 z 14.12.2012).
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 664/2014 z dnia 18 grudnia 2013 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w odniesieniu do ustanowienia symboli unijnych dotyczących chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności oraz w odniesieniu do niektórych zasad dotyczących pochodzenia paszy i surowców, niektórych przepisów proceduralnych i niektórych dodatkowych przepisów przejściowych (Dz. Urz. UE L 179 z 19.6.2014, str. 17).
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 668/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz.Urz. UE L 179 z 19.6.2014, str. 36).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f15cd49e-234f-44c5-9669-992c18ba0b14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.