PL EN


2017 | 17/zeszyt specjalny | 365-379
Article title

Karnoprawne środki ochrony prawnej przed mobbingiem

Content
Title variants
The rights of an employee as a subject of penal protection
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Niezależnie od skutków, które są przewidziane w przepisach prawa pracy oraz prawa cywilnego, stosowanie mobbingu powoduje również dla sprawcy i pracodawcy konsekwencje o charakterze karnoprawnym. Czyny takie mogą wypełniać znamiona niektórych przestępstw oraz wykroczeń. W artykule przedstawiono środki karnoprawne, które wpływają na sferę społecznych stosunków przede wszystkim za pośrednictwem norm. Warto zastanowić się, czy dobra osobiste w stosunkach pracy są odpowiednio chronione przez przepisy prawa karnego. Szerzej poruszono także problematykę naruszenia różnych praw pracowników i przedstawiono drastyczne przejawy stosowania mobbingu.
EN
Irrespectively of the results provided for in the provisions of the labour law and the civil law, mobbing leads to penal consequences both in case of the offender and the employer. Such acts can fulfil the features of some offences and petty offences. Penal measures influence the area of social relationships mainly through the norms. At this point one should consider whether personal interests in employment relationships are adequately protected by the indicated provisions of the penal law.
Year
Pages
365-379
Physical description
References
 • Andrzejew I., W. Świada, W. Wolter, Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973.
 • Anker R., Gender and Jobs. Sex Segregation of Occupations in the Word, Geneva 1998.
 • Baran E., Baran K.W., Wykroczenia przeciwko prawom pracownika po nowelizacji art. 281 i 282 kodeksu pracy, „Prokuratura i Prawo” 1997, nr 10.
 • Bartkowiak M., Naruszenie praw pracownika – wykroczenie bądź przestępstwo, „Prawo Pracy w Praktyce”, dodatek do „Monitora Prawniczego” 2003, nr 23.
 • Bojarski T., Konstytucyjna ochrona podstawowych wartości humanistycznych a projekt prawa karnego, „Annales UMCS” 1997, nr 44.
 • Bojarski T., Radecki W., Przewodnik po pozakodeksowym prawie wykroczeń, Wrocław 1999.
 • W. Cieślak, J. Stelina, Prawne aspekty mobbingu, „Prokuratura i Prawo” 2003, nr 10.
 • Cieślak W., Z karnoprawnej problematyki lobbingu, [w:] Ł. Pohl (red.), Aktualne problemy prawa karnego. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 70 urodzin Profesora Andrzeja J. Szwarca, Poznań 2009.
 • Daniluk P., Narażenie pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wskutek niedopełnienia obowiązków wynikających z odpowiedzialności za bhp, „Monitor Prawa Pracy” 2011, nr 4.
 • Daniluk P., Znamiona czynów zabronionych stypizowanych w art. 218 KK, „Monitor Prawa Pracy” 2010, nr 3.
 • Daszkiewicz K., Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu: rozdział XIX kodeksu karnego: komentarz, Warszawa 2000.
 • Filar M., Problemy reformy prawa karnego w Polsce w zakresie przestępczości seksualnej, „Palestra” 1995, nr 7-8.
 • Góral Z., Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Warszawa 2002.
 • Górniok O., Kodeks karny. Komentarz, Gdańsk 2002-2003.
 • Hanusek T., Element bezpośredniości jako znamię niektórych typów przestępstw, „Państwo i Prawo” 1964, nr 12.
 • Hofmański P., Nowe prawo karne w świetle europejskich standardów w zakresie ochrony praw człowieka, Warszawa 1997.
 • Hołysz B., Kryminologia, Warszawa 2007.
 • Hołysz B., Wiktymologia, Warszawa 1997.
 • Jóźwiak P., Prawnokarna ochrona czci a postulaty uchylenia bądź rewizji art. 212 kodeksu karnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2009, nr 3.
 • Kijowski A., Problematyka ochrony prac pracownika w nowym kodeksie karnym, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1969, nr 4.
 • Kijowski A., Samol S., Prawnokarna ochrona prawa pracownika w nowym kodeksie karnym, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1998, nr 3-4.
 • Kotowska I.E., Dyskryminacja kobiet na rynku pracy w Polsce w latach 1990-1992, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1993, nr 4.
 • Kowalski S., Pracownik na drodze postępowania karnego, „Służba Pracownicza” 2007, nr 7.
 • Kulesza W., Zniesławienie i zniewaga (ochrona czci i godności osobistej człowieka w polskim prawie karnym. Zagadnienia podstawowe), „Państwo i Prawo” 1986, nr 3.
 • Lasiński M., Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową w nowym kodeksie karnym, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1998, nr 4.
 • Lelental S., Seweryński M., Karnoprawna ochrona praw pracownika, „Państwo i Prawo” 1971, nr 2,
 • Leśniewski J., Karnosądowa ochrona prawa pracownika według art. 190 k.k., Warszawa 1990.
 • Liwo M., Nowosiadły M., Odpowiedzialność za naruszenia prawa pracowniczych zawartych w art. 218 k.k., „Monitor Prawniczy” 2011, nr 10.
 • Marciniak J., Prawa pracownika jako przedmiot ochrony z art. 218 § 1 k.k., „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2009, nr 3.
 • Marciniak J., Prawnokarna ochrona ofiar mobbingu, „Radca Prawny” 2009, nr 2.
 • Marek A., Komentarz do kodeksu karnego. Część szczególna, Warszawa 2000.
 • Marek A., Prawo karne, Warszawa 2003.
 • Mielnik Z., Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu w ujęciu nowego kodeksu karnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1997, nr 4.
 • Miodulski K., Siewierski M., Kodeks karny. Komentarz, t. II, Warszawa 1987.
 • Mozgawa M., Odpowiedzialność karna za przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej, Lublin 1991.
 • Myrna B., Mobbing – próba zdefiniowania zjawiska i jego prawnokarne aspekty, [w:] L. Bogunia (red.), Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. 19, Wrocław 2006.
 • Pawlak L., Zakres i zasadność wykorzystania sankcji karnych w prawie pracy, „Państwo i Prawo” 2008, nr 7.
 • Radecki W., Marciniak J., Odpowiedzialność karna pracodawcy, Warszawa 2010.
 • Radecki W., Granice ingerencji prawa karnego w stosunku pracy, „Prokuratura i Prawo” 2005, nr 6.
 • Radecki W., Kryteria rozgraniczenia wykroczeń i przestępstw przeciwko prawom pracownika, „Monitor Prawa Pracy” 2005, nr 9.
 • Radecki W., Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową. Rozdział XXVIII Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2001.
 • Rodzynkiewicz M., Szewczyk M., Wróbel W., Zoll A., Kodeks karny – część szczególna. Komentarz, t. III, Kraków 1999.
 • Roszewska K., Prawa i obowiązki stron stosunku pracy, Warszawa 2001.
 • Sakowicz A., Prawnokarne gwarancje prywatności, Kraków 2006.
 • Sienkiewicz Z., Środki karne w nowym kodeksie karnym na tle założeń polityki kryminalnej, [w:] L. Bogunia (red.), Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. 8, Wrocław 2001.
 • Siewierski J., Kodeks karny i prawo o wykroczeniach. Komentarz, Warszawa 1965.
 • Sosnowska D.J., Przestępstwo znęcania się, „Państwo i Prawo” 2008, nr 3.
 • Surkont M., W sprawie reformy przepisów dotyczących ochrony czci i godności osobistej, „Przegląd Sądowy” 1994, nr 6.
 • Szubert W., O prawie pracy i jego metodach, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1962.
 • Tomaszewska L., Przestępstwo wymuszenia seksualnego w niemieckim kodeksie karnym, „Prokuratura i Prawo” 2003, nr 1.
 • Tomporek A., Przedmiot ochrony prawnokarnej i podmioty przestępstw przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową (art. 219-221 k.k.), „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2002, nr 8.
 • Unterschutz J., Karnoprawna ochrona praw osób wykonujących pracę zarobkową, Warszawa 2010.
 • Warylewski J., Molestowanie seksualne w miejscu pracy, Sopot 1999.
 • Warylewski J., Przestępstwo seksualne, Gdańsk 2001.
 • Widzisz W., Odpowiedzialność za naruszenie bezpieczeństwa i higieny pracy w świetle art. 220 kodeksu karnego, „Prokuratura i Prawo” 2005, nr 4.
 • Woiński M., Odpowiedzialność karna za lobbing, [w:] T. Wyka, C. Szmidt (red.), Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy, Warszawa 2012.
 • Wojciechowski J., Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej. Komentarz, Warszawa 2000.
 • Wojciechowski J., Przykładowy katalog praw pracowniczych objętych ochroną prawnokarną, Kodeks karny. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 2000.
 • Wróbel W., Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, red. A. Zoll, Kraków 2006.
 • Zieliński T., Prawo pracy, Warszawa 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f166b241-7b38-4f61-957d-2fca4841a141
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.