Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2004 | 4(18) | 37-72

Article title

Polska polityka regionalna wobec zróżnicowań polskiej przestrzeni

Content

Title variants

EN
Poland’s Regional Policy Facing the Differentiation of the Polish Space

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł przedstawia regionalne zróżnicowania Polski w wielu wymiarach i aspektach: gospodarczym, społecznym, politycznym. Poszczególne zjawiska układają się w przestrzeni Polski w zasadzie w podobny sposób, co prowadzi do potwierdzenia znanych tez o istnieniu silnej współzależności wielu zjawisk w procesie rozwoju. Historyczne uwarunkowania zróżnicowań przestrzeni po raz kolejny wskazują także na to, iż terytorialne różnice w Polsce są produktem "długiego trwania". Obydwie te charakterystyki zróżnicowań ich kompleksowość i historyczne uwarunkowania każą z ostrożnością podchodzić do możliwych efektów polityki regionalnej, która może obiektywnie istniejącą rzeczywistość zmienić tylko stopniowo i w niewielkim zakresie. W zakończeniu artykułu są sformułowane pewne zalecenia pod adresem tej polityki.
EN
The article presents the regional differentiation of several phenomena economic, social, political of the Polish space. It is striking to notice that the patterns of these differentiations are very similar, which proves a well-known thesis of mutual interrelationships that exist between several dimensions of development. The historical underpinnings of these differentiations prove once again that they are the product of "long duration". Both these characteristics the similarity of differentiations and their historical roots lead to a conclusion that the regional policy should assume a modest attitude, since it can change the objective reality only gradually and to some extent. The article ends with some extent. The article ends with some suggestions for this policy.

Contributors

 • Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)

References

 • Boldrin M., Canova F., 2000, "Europe's regions income disparities and regional policies", Economic Policy, London: CEPR.
 • Cappellin R., 2002, The European Enlargement and the Guidelines of a New European Regional Policy, ARL (maszynopis).
 • CEC, 2001, Unity, Solidarity, Diversity for Europe, Its People and Its Territory. Second Report on Economic and Social Cohesion, Brussels: European Commission.
 • CEC, 2004, Nowe partnerstwo dla spójności. Konwergencja, konkurencyjność, współpraca. Trzeci raport na temat spójności gospodarczej i społecznej, Komisja Europejska.
 • Gorzelak G., 2000, "Trwałość i zmiana: historia, transformacja i przyszłość polskich regionów", Ekonomista, nr 6.
 • Gorzelak G., 2003a, "Bieda i zamożność regionów. Założenia, hipotezy, przykłady, Studia Regionalne i Lokalne, nr l.
 • Gorzelak G., 2003b, The Regional Differentiations in Poland, ekspertyza dla Banku Światowego w ramach projektu Poland Living Standards Poverty Assessment.
 • Gorzelak G., 2004, "Polska polityka regionalna - cele, uwarunkowania, instytucje, instrumenty" (w:) Т.О. Grosse (red.), Polska wobec nowej polityki spójności Unii Europejskiej, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Gorzelak G., Wyżnikiewicz B., 1981, "Analiza porównawcza regionalnych procesów rozwoju w wybranych krajach", Biuletyn KPZK PAN, z. 113, Warszawa: PWN.
 • Gorzelak G., Olechnicka A., 2003, "Innowacyjny potencjał polskich regionów" (w:) L. Zienkowski (red.), Wiedza a wzrost gospodarczy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar", s. 122-152.
 • Gorzelak G., Szczepański M.S., 2002, "Zdążyć przed wyrokiem: Górny Śląsk 2010 - czy zdołamy uniknąć katastrofy?", Śląsk, nr 7 (81), s. 6-9.
 • Gorzelak G., Jałowiecki B. (red.), 1998, Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach, Warszawa: EUROREG.
 • Gorzelak G., Jałowiecki B., 2001, "Europejskie granice -jedność czy podział kontynentu?", Studia Regionalne i Lokalne, nr 2-3.
 • Gorzelak G., Bachtler J., Kasprzyk M. (red.), 2004, Współpraca trans graniczna Unii Europejskiej: doświadczenie polsko-niemieckie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".
 • Harrison L.E., S.P. Huntington, 2003, Kultura ma znaczenie, Zysk i S-ka, Poznań.
 • Jałowiecki B., 1999a, Metropolie, Białystok: WSFiZ.
 • Jałowiecki B., 1999b, "Oddziaływanie granicy na gminy województw przygranicznych. Wyniki badań ankietowych" (w:) A. Mync, R. Szul (red.), Rola współpracy trans granicznej w rozwoju regionalnymi lokalnym, Toruń: EUROREG, Wydawnictwo Rolewski.
 • Jałowiecki B., 2003, Uwarunkowania i szansę rozwoju polskich metropolii, Warszawa: MGPiPS (maszynopis).
 • Komornicki T., 2003, Przestrzenne zróżnicowanie międzynarodowych powiązań społeczno-gospodarczych w Polsce, Prace Geograficzne IGiPZ PAN, nr 190, Warszawa.
 • Lisowski P., 2000, "Radom - w blasku czy cieniu Warszawy?", Studia Regionalne i Lokalne, nr 4.
 • Olechnicka A., 2002, Szansę regionu peryferyjnego w gospodarce informacyjnej, praca doktorska, Uniwersytet w Białymstoku.
 • Reich R., 1995, Praca narodów, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Reich R., 2000, The Future of Success, New York: Alfred A. Knopf.
 • Rodriguez-Pose A., Pratesi U., 2004, "Between development and social policies: the impact of European structural funds in Objective 1 regions", Regional Studies, t. 38, nr 1.
 • Sapir A. et al., 2003, An Agenda for a Growing Europe. Making the EU Economic System Deliver, Report of an Independent High-Level Study Group established on the initiative of the President of the European Commission, http://www.euractiv.com/ndbtext/innovation/sapirreport.pdf.
 • Smetkowski M., 2001, "Nowe relacje miedzy metropolią a regionem w gospodarce informacyjnej, Studia Regionalne i Lokalne, nr 4.
 • Zarycki T., 1997, Nowa przestrzeń społeczno-polityczna Polski, Warszawa: EUROREG.
 • Zienkowski L., 2003, "Zróżnicowania regionalne: małe czy duże, rosną czy maleją?", Ekonomista, nr 4, s. 501-509.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f170139b-ddc8-44d9-b798-5f9008b13478
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.