PL EN


2019 | 11(47) | Numer specjalny | 155-165
Article title

Prekursorskie formy kształcenia w warunkach instytucji totalnej

Title variants
EN
Precursive Forms of Education in the Conditions of a Total Institution
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule ujęto funkcjonowanie jednostki w warunkach instytucji totalnej na przykładzie więzienia, ze szczególnym uwzględnieniem jej udziału w procesie nauczania i samokształcenia się. Omówiono usankcjonowane obecnie przez ustawodawcę dostępne formy nauczania w warunkach odbywania kary oraz stan podmiotowy i przedmiotowy struktury więziennej oświaty. Szczególny akcent położono na omówienie uczestnictwa grupy skazanych w studiach wyższych na poziomie licencjatu/inżyniera w ramach dwóch projektów realizowanych w Areszcie Śledczym w Radomiu i Areszcie Śledczym w Lublinie. Przedstawiono zarys problematyki eksperymentu, za jaki należy uznać taką formę edukacji skazanych, oraz wynikające z procesu i jego realizacji wartości adaptowane przez osoby biorące w nim udział.
EN
The article describes the functioning of the unit in the conditions of a total institution on the example of a prison with particular emphasis on it’s participation in the teaching and self-learning process. Presented are currently sanctioned by the legislator available forms of teaching in the conditions of serving a sentence and the subjective and objective status of the prison’s education structure. Particular emphasis was placed on discussing the participation of convicts in a group higher studies at the bachelor’s/engineer’s level within two projects carried out at the Radom Remand Center and the Lublin Remand Center. Presented is an outline of the problems of the experiment for which the form of education of convicts should be considered and the values resulting from the process and it’s implementation, adapted by the persons participating in it.
References
 • Goffman, E. (2006). Charakterystyka instytucji totalnych. W: A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (red.), Współczesne teorie socjologiczne (s. 150-177). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Hołyst, B. (1984). Bariery resocjalizacji penalnej. W: B. Hołyst (red.), Problemy współczesnej penitencjarystyki w Polsce (t. 1). Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
 • Kalaman, M. (2014). Studia wyższe – formą resocjalizacji skazanych? [Vysokoškolské vzdelanie – formu resocializácie väzňov?]. W: J. Danek, M. Droščák (red.), Súčasnost’ a perspektívy vysokoškolskeho vzdelávania. Trnava: Univerzita sv. Cirila a Metoda v Trnave. Sekcia vysokoškolskej Pedagogiky Slovenskej Pedagogickej Spoločnosti pri SAV. Pedagogica Actualis VI.
 • Kalaman, M. (2016). Edukacja więźniów na poziomie studiów wyższych – oczekiwania i nadzieje. W: D. Kowalczyk, A. Szecówka, S. Grzesiak (red.), Resocjalizacja penitencjarna w kontekstach interdyscyplinarnych (s. 236-254). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Linowski, K. (2013). O szczebel wyżej, czyli studia stacjonarne dla skazanych. W: K. Jędrzejak, M.R. Kalaman, R. Poklek (red.), 20 lat działalności Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego. Refleksje i impresje jubileuszowe. Kalisz: Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, Polskie Towarzystwo Penitencjarne.
 • Machel, H. (2003). Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Gdańsk: Wydawnictwo Arche.
 • Maciejewski, J. (2014). Grupy dyspozycyjne. Analiza socjologiczna. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Moczydłowski, P. (2002). Drugie życie więzienia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf.
 • Pierzchała, K. (2013). Kapelan więzienny w procesie resocjalizacji penitencjarnej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Pierzchała, K. (2015). The Process of Social Reintegration of Convicts on the Background of World Penitentiary System. The Analytical and Synthetic Outline of the Issue. [Proces readaptacji społecznej skazanych na tle światowego systemu penitencjarnego. Zarys analityczno-syntetyczny zagadnienia]. Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych i Polska Akademia Nauk. Polish Political Science Yearbook 44, 154-170.
 • Pierzchała, K. (2018). Możliwości kształcenia ustawicznego służby więziennej oraz osadzonych. W: E. Stokowska-Zagdan, J. Flanz (red.), Kształcenie ustawiczne. Wymiar interdyscyplinarny (s. 90-98). Skierniewice: Wydawnictwo PWSZ.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych (Dz. U. nr 37, poz. 337).
 • Sztompka, P. (2007). Socjologia. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Szymanowski, T., Świda, Z. (1998). Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. Ustawy dodatkowe, akty wykonawcze. Warszawa: Wydawnictwo Librata.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f17c8c88-e4f5-4a80-80af-6b112debbdfe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.