PL EN


Journal
2016 | 2 | 5(10) | 1.1-1.11
Article title

Уніфікація методології оцінювання конкурентоспроможності

Content
Title variants
EN
Unification of the methodology of competitiveness evaluation
Languages of publication
UK
Abstracts
UK
Метою статті є порівняння сучасних методів оцінки конкурентоспроможності та практична апробація отриманих результатів на виробничому підприємстві з метою уніфікації методології. Аналіз літературних джерел показав, що велике різноманіття методів оцінки конкурентоспроможності ускладнює вибір методу, інтерпретацію результатів, що підтверджує актуальність класифікації методів та їх уніфікації. Авторське бачення зводиться до того, що уніфікований метод оцінювання конкурентоспроможності повинен поєднувати матричний та графічний методи. В результаті дослідження нами доведено, що SWOT-аналіз необхідно виконувати у два етапи: по-перше, виокремлювати сильні та слабкі сторони підприємства, які враховують такі фактори: маркетинг, виробництво, економічний і фінансовий стан, технологія, адміністративне управління та персонал; по-друге, можливості та погрози повинні враховувати політичну й правову сферу, економічний стан, вплив ринку, соціально-культурні та природно-екологічні фактори. Проведена апробація запропонованої методології оцінювання конкурентоспроможності на виробничому підприємстві ТОВ «Ольвіта», що динамічно розвивається й успішно функціонує на плодоовочевому ринку України та спеціалізується на переробці, логістиці та дистрибуції свіжих і заморожених овочів, фруктів і ягід, а також м’ясних напівфабрикатів. Отримані висновки свідчать, що оцінка конкурентоспроможності залишається актуальним питанням, яке потребує використання простих і достатньо демонстративних методів, одним з яких є метод, що поєднує матричний і графічний підхід. Перевагою запропонованого методу є достатньо високий рівень візуалізацій та можливість врахувати особистісний підхід при визначенні бальних оцінок сильних і слабких сторін, а також можливостей і загроз. В перспективі авторами планується розглянути і систематизувати показники, що використовуються при оцінюванні конкурентоспроможності.
EN
he purpose of the study is the comparison of the modern methods of competitiveness evaluation and testing the results in practice at a production plant in order to unify the methodology. Analysis of the publications shows that the existing diversity in methods of the competitiveness evaluation complicates the choice of a method and interpretation of the results, which confirms the need to classify and unify the methods available today. The authors suggest that the standardized method of competitiveness evaluation should combine matrix and graphical methods. In our study, we have shown that SWOT-analysis should be carried out in two stages: firstly, it is necessary to determine the strengths and weaknesses of the company, taking into account the following factors: marketing, production, economic and financial situation, technology, the administration and personnel; secondly, it is essential to assess the opportunities and threats with the allowance for the political, legal, and economic situation, the impact of market as well as social, cultural and natural environmental factors. The proposed methodology of competitiveness evaluation has been tested at the industrial enterprise "Olvita ltd", which is dynamically developing and successfully operates on the food market of Ukraine; it specializes in processing, logistics and distribution of fresh and frozen vegetables, fruits and berries, as well as ready-to cook meat products. The results have shown that the competitiveness evaluation remains a pressing issue that requires simple and fairly demonstrative methods, one of which is a method that combines both graphical and matrix approaches. The advantage of the proposed method is its sufficiently high visualizations and record of personal approaches in evaluating the scores for strengths and weaknesses as well as opportunities and threats. In the future, the authors are planning to examine and systemize the indicators used in the competitiveness evaluation.
Journal
Year
Volume
2
Issue
Pages
1.1-1.11
Physical description
Dates
published
2016-05-31
Contributors
References
 • Бондаренко С. М. Оцінка конкурентоспроможності підприємства [Електронний ресурс] / С. М. Бондаренко, А. А. Невмержицька // Технології та дизайн. – 2014. – № 2. – Режим доступу: http://goo.gl/MEcqJx. – Назва з екрана.
 • Брижань І. А. Порівняння методів оцінювання конкурентоспроможності підприємства / І. А. Брижань, В. Я. Чевганова // Технологический аудит и резервы производства. – 2015. – № 4(5). – С. 10-15.
 • Гончаров В. Аналіз існуючих підходів і методів до оцінки конкурентоспроможності промислового підприємства [Електронний ресурс] / В. Гончаров, О. Ларін // Схід. – 2006. – № 5(77). – Режим доступу: http://goo.gl/IsqI7K. –– Назва з екрана.
 • Іванова М. І. Порівняльна характеристика методів оцінки конкурентоспроможності / М. І. Іванова, О. Е. Маркус // Економічний простір. – 2011. – № 48/2. – С. 189-196.
 • Левицька А. О. Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства: вітчизняні та закордонні підходи до класифікації / А. О. Левицька // Механізм регулювання економіки. – 2013. – № 4. – С. 155-163.
 • Літвінова В. О. Порівняльний аналіз розрахункових методів визначення рівня конкурентоспроможності продукції / В. О. Літвінова // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2013. – Вип. 4. – С. 81-87.
 • Погребняк Д. В. Методи діагностики конкурентоспроможності підприємства / Д. В. Погребняк // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. – 2011. – Вип. 32. – С. 45-51.
 • Сахно І. В. Аналіз основних методичних підходів до оцінки конкурентоспроможності підприємств / І. В. Сахно // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Економічні науки. – 2012. – № 2. – Ч. 2. – С. 385-390.
 • Сомова О. Є. Вартісна оцінка рівня конкурентоспроможності підприємств машинобудування : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / О. Є. Сомова ; Європейський ун-т. – Київ, 2008. – 19 с.
 • Шарко В. В. Конкурентоспроможність підприємства: методи оцінки, стратегії підвищення / В. В. Шарко // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія Економіка. – 2015. – Вип. 2(4). – Ч. 2. – С. 120-126.
 • Богуславський Ю. Свіжі й заморожені овочі та фрукти – дві грані одного бізнесу компанії «Ольвита» [Електронний ресурс] / Ю. Богуславський, І. Чертилін // АПК Информ : [источник аналитической информации по плодоовощному рынку СНГ]. – Режим доступу: http://goo.gl/gfvoAt. – Станом на 29.07.2015. – Назва з екрана.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/150
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f17d2b05-b427-4f16-a435-6514afb20abb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.