PL EN


2015 | 5 | 3-7
Article title

Udział wyrobów wysokiej techniki w eksporcie Polski i pozostałych krajów Unii Europejskiej

Content
Title variants
EN
The Share of High Technology in the Polish and Other EU Countries’ Exports
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Udział wyrobów wysokiej techniki w polskim eksporcie dóbr prze-tworzonych jest nadal względnie niski, mimo że w ostatnich latach wy-raźnie i szybko rósł. Według danych Eurostatu, w 2014 r. udział ten wy-niósł 8% (podczas gdy średnio w Unii Europejskiej kształtował się na poziomie 15%). Znaczenie wyrobów high-tech w Polsce jest wyraźnie mniejsze nie tylko w porównaniu z krajami Europy Zachodniej (UE-15), ale także w porównaniu z wieloma gospodarkami wschodzącymi, w tym z Czechami i Węgrami. W latach 2007-2014 dynamika eksportu wyro-bów wysokiej techniki była w Polsce najwyższa spośród krajów UE, a wartość tego eksportu wzrosła przeszło czterokrotnie. Obserwowany w tym okresie wzrost udziału wyrobów wysokiej techniki związany był z drugim etapem inwestycji w tego typu branżach w krajach Europy Środkowej, przy czym – jak wskazują dane dotyczące wartości dodanej w handlu zagranicznym – duże znaczenie w tym procesie odegrali inwe-storzy z gospodarek wschodzących. Na niski udział wyrobów wysokiej techniki w polskim eksporcie skła-dają się dwa główne czynniki – marginalne znaczenie produkcji high-tech w krajowych przedsiębiorstwach oraz niewielki udział firm zagra-nicznych z sektora wysokiej techniki w napływie bezpośrednich inwesty-cji zagranicznych. Podczas gdy w większości krajów Europy Zachodniej o udziale wyrobów high-tech w eksporcie decyduje w dużej mierze po-ziom wydatków na badania i rozwój, to w krajach Europy Środkowej (i ogólnie w gospodarkach wschodzących) udział wyrobów wysokiej techniki w eksporcie związany jest silnie z bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi.
EN
The share of high technology products in Polish exports of processed goods remains relatively low despite a marked increase in recent years. According to Eurostat data, in 2014 this share accounted for 8% (while the EU average – 15%). The importance of high-tech products in Poland is not only significantly lower than in Western Europe, but also lower than in many emerging economies, including the Czech Republic and Hungary. In the years 2007-2014, the growth of exports of high technol-ogy products in Poland was the highest among the EU countries, and the value of these exports increased more than fourfold. The growing share of high technology products, observed at that time, can be tied with the second stage of the investment in the high-tech sector in Central Europe. The data on the value added in foreign trade show that investors from emerging economies played in this process an important role. The low share of high technology products in Polish exports may be attributed to two main factors: a negligible share of high-tech products in the production of domestic enterprises and a low participation of foreign high-tech companies in the inward foreign direct investment. While in most Western European countries the share of high-tech products in ex-ports is to a large extent determined by the level of R&D expenditures, in Central Europe (and generally in emerging economies) it is strongly linked to foreign direct investment.
Year
Issue
5
Pages
3-7
Physical description
Dates
published
2015-09-2015-10
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2694
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f17faefd-c5ee-4359-a2e9-de8d1f5dac4c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.