PL EN


2019 | LXVII | 61-73
Article title

(Nie)obecność partykuły pytajnej da li w języku chorwackim

Content
Title variants
EN
The (non)existence of the interrogative particle da li in the Croatian language
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Rozpad języka serbsko-chorwackiego, a w rezultacie powstanie współczesnego języka chorwackiego, oznaczało nasilenie purystycznej polityki językowej w Chorwacji, mającej za zadanie usunięcie licznych elementów językowych uznanych arbitralnie za serbskie. Głównym celem artykułu jest zbadanie obecności jednej z takich form – partykuły pytajnej da li – w chorwackich opracowaniach normatywnych po 1990 roku, popularnych poradnikach językowych, opracowaniach naukowych oraz korpusach narodowych języka chorwackiego. Dzięki temu będzie można odpowiedzieć na pytanie, czy wysuwane przez większość chorwackich normatywistów tezy dotyczące tej konstrukcji mają racjonalne uzasadnienie.
EN
The formation of the modern Croatian language as a result of the disintegration of Serbo-Croatian was strongly connected with Croatia’s intense puristic language policy. The task was to eliminate those numerous linguistic features arbitrarily recognized as Serbianisms. The main purpose of the present publication is to investigate the existence of one such form – the interrogative particle da li in normative Croatian publications after 1990, popular language guides, academic papers and the national corpora of the Croatian language. This allows us to answer the question whether theses regarding this construction put forward by Croatian normativists have any rational justification.
Year
Volume
Pages
61-73
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Słowiańskiej
References
 • Babić Stjepan, Moguš Milan, 2010, Hrvatski pravopis, Školska knjiga, Zagreb.
 • Barić Eugenija, Lončarić Mijo, Malić Dragica, Pavešić Slavko, Peti Mirko, Zečević Vesna, Znika Marija, 2005, Hrvatska gramatika, wyd. 4, Školska knjiga, Zagreb.
 • Brabec Ivan, 1984, 100 jezičnih savjeta, wyd. 3, Školske novine, Zagreb.
 • Brodnjak Vladimir, 1991, Razlikovni rječnik srpskog i hrvatskog jezika, Školske novine, Zagreb.
 • Czerwiński Maciej, 2005, Język – ideologia – naród. Polityka językowa w Chorwacji a język mediów, Wydawnictwo scriptum, Kraków.
 • Guberina Petar, Krstić Kruno, 1940, Razlike između hrvatskoga i srpskoga književnog jezika, Matica hrvatska, Zagreb.
 • Hudeček Lana, Vukojević Luka, 2007, Da li, je li i li – normativni status i raspodjela, „Rasprave IHJJ”, no. 33, s. 217–234.
 • Jonke Ljudevit, 1965, Književni jezik u teoriji i praksi, Znanje, Zagreb.
 • Kordić Snježana, 2010, Jezik i nacionalizam, Durieux, Zagreb.
 • Krmp otić Marijan, 1992, Jezični priručnik, Hrvatska radiotelevizija, Zagreb.
 • Oczkowa Barbara, 2006, Chorwaci i ich język. Z dziejów kodyfikacji normy literackiej, Wydawnictwo Lexis, Kraków.
 • Protuđer Ilija, 2004, Pravilno govorim hrvatski 4, Naklada Protuđer, Split.
 • Raguž Dragutin, 1997, Praktična hrvatska gramatika, Medicinska naklada, Zagreb.
 • Silić Josip, Pranjković Ivo, 2005, Gramatika hrvatskoga jezika, Školska knjiga, Zagreb.
 • Težak Stjepko, Babić Stjepan, 2009, Gramatika hrvatskoga jezika, wyd. 17, Školska knjiga Zagreb.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f186c753-8cc5-44f6-8e3e-5316acf8e848
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.