PL EN


2013 | 83-84 | 326-330
Article title

Ostatni seans filmowy

Title variants
EN
The Last Picture Show
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Antologia tekstów "Pamięć kina" (red. Andrzej Gwóźdź, współpraca red. Barbara Kita; 2013) jest złożona z jedenastu esejów autorstwa wybitnych polskich filmoznawców i badaczy mediów, a dotyczy ich filmowych inicjacji. Zapisy pamięci o wizualnych fascynacjach stanowią swego rodzaju komentarz do profesjonalnych wyborów autorów, prezentując zarazem drogi refleksji filmoznawczej i przemiany praktyki kinowej. Recenzentka wskazuje konteksty, w jakich przygotowany zbiór może zostać odczytany, choć oczywiście nie wyczerpuje wszystkich tropów lektury, której złożoność jest zależna od filmoznawczych zainteresowań i wrażliwości czytelnika. Obszar refleksji oraz jej charakter, zakreślany przez autorów i twórców antologii, prowokuje do odczytań metaforycznych w ramach figur palimpsestu i locus amoenus jako odpowiednio: opisu pracy pamięci i zorganizowania materiału oraz zmysłowej figury pamięci o kinie i pamięci kina.
EN
The anthology of texts "Pamięć kina" ["Memory of Cinema"] (ed. Andrzej Gwóźdź, co. ed. Barbara Kita, 2013) is composed of eleven essays by prominent Polish film and media scholars and researchers, and is about their initiation into the world of film. Memories of visual fascinations are a commentary of sorts on the professional choices of authors, showing their paths of reflection within film studies and changes in the practice of cinema. The reviewer suggests contexts for the reading of the collection, although this of course does not exhaust all of the possible readings of the text, as the complexity of such a reading depends on film related interests and sensitivity of the readers. The area of reflection and its character, defined by the authors and creators of the anthology, suggests a metaphorical reading with the framework of palimpset and locus amoenus as respectively: the description of the work of memory and organising of the material, and the sensual figure of memory of cinema, and cinema’s memory.
Keywords
Year
Issue
Pages
326-330
Physical description
Contributors
  • Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f18abaf6-a1a9-4e3d-892c-3c74765adcd8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.