PL EN


2013 | 3(85) | 57-63
Article title

Dywersyfikacja portfela nieruchomości w świetle nowoczesnej teorii portfelowej

Content
Title variants
EN
Size and Property Portfolio Diversification in the Modern Portfolio Theory Context
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jako pierwszy w Polsce porusza problem wpływu liczby składników w portfelu nieruchomości na redukcję ryzyka inwestycyjnego. Przeanalizowano stopy zwrotu i ryzyko ich uzyskania dla 112 krakowskich nieruchomości o różnym przeznaczeniu w kontekście nowoczesnej teorii portfelowej i skonstruowano rozmaite portfele wykorzystując różne metody doboru nieruchomości. Stwierdzono, że portfele o większej liczbie składników redukują ryzyko efektywniej niż portfele o mniejszej liczbie składników. Badania wykazały, że budowa portfela w oparciu o dobór najbardziej ryzykownych nieruchomości charakteryzuje się wyraźnie wyższym ryzykiem niż pozostałe metody (doboru losowego i metody uśredniania), bez względu jednak na przyjęte kryterium doboru składników największa redukcja ryzyka występuje w przedziale 12-14 nieruchomości, a dalsze zwiększanie nieruchomości jest inwestycyjnie nieefektywne.
EN
This is the first article in Poland that discusses the problemof impact of property portfolio size on investment risk reduction. The rates of return and the risk of obtaining them for 112 properties of various designations in Cracow were analysed in the context of Modern Portfolio Theory. A variety of portfolios were designed, using different methods of selecting real estate. It was found that a greater number of portfolio components reduce the risk more efficiently than a smaller number of portfolio components. Studies have shown that the portfolio construction approach based on the selection of the most risky assets is characterized by a markedly higher risk compared with other methods (i.e. random selection and averaging). Regardless of the adopted criterion of the selection of components, the most effective risk reduction is in the range of 12-14 properties, and further portfolio size increase is inefficient for investments.
Year
Issue
Pages
57-63
Physical description
Dates
published
2013-09-30
Contributors
 • Polska Akademia Nauk,, Instytut Nauk Geologicznych, Ośrodek Badawczy w Krakowie.
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant na Wydziale Ekonomi i Stosunków Międzynarodowych
References
 • Blundell G.F., Ward C.W.R., Property port folio allocation: a multi – factor model, „Land Development Studies” Vol. 4, No.2, 1987, s. 145-156.
 • Brown G.R., Reducing the dispersion of returns in UK real estate portfolios, „Journal of Valuation” 6, 1988, s. 127-147.
 • Brown G.R., Property Investment and the Capital Markets, E.&F.N. Spon, London 1991.
 • Byrne P., Lee S., Risk reduction in the United Kingdom property market, „Journal of Property Research” 17, 2000, s. 23-46.
 • Byrne P., Lee S., Risk Reduction and Real Estate Portfolio Size, „Managerial and Decision Economics”, Oct/ Nov 2001, 22.7, s. 369-379.
 • Byrne P., Lee S., An Exploration of the Relationship between Size, Diversification and Risk in UK Real Estate Portfolio : 1989-1999, „Journal of Property Research” 20, 2003, s. 191-206.
 • Cullen I., Risk management in investment property portfolios, Referat przedstawiony na seminarium zorganizowanym przez Society of Property Researchers i RICS: Nieruchomość w kontekście portfela nie nieruchomości podejściem dochodowym, cz. 1. Stopa procentowa, stopa zwrotu, stopa dyskontowa. Podstawy teoretyczne, „Nieruchomości CH Beck” nr 9(61), wrzesień 2003.
 • Lee S.L., The Marginal Benefit of Diversification in Commercial Real Estate Portfolios, The University of Reading School of Business, s. 1-9.
 • Markowitz H.M., Portfolio selection. Efficient diversification of investments, Cowles Foundation for Research in Economics at Yale University, 1959.
 • McDonald J.C., Investment objectives: diversification risk and exposure to surprise, „Financial Analysts Journal” 31, 1975, s. 42-50.
 • Miles M., McCue T., Commercial Real Estate Returns, „Journal of the American Real estate and Urban Economics Association” 10:2, 1984, s. 355-377.
 • Statman M., How Many Stocks Make a Diversified Portfolio?, „Journal of Financial and Quantitative Analysis” Vol. 22, No. 3 September 1987, s. 353-363.
 • Tole T., You can’t diversify without diversifying, „Journal of Portfolio Management” 8, 1982, s. 5-11. (Property in a portfolio context).
 • Eichholtz P.M.A. i in., Real estate port folio diversification by property type and region, „Journal of Property Finance” 6.3, 1995.
 • Elton E.J., Gruber M.J., Risk reduction and portfolio size: an analytical solution, „Journal of Business” 50, 1977.
 • Elton E.J., Gruber M.J., Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG-Press, Warszawa 1998.
 • Evans J.L., Archer S.H., Diversification and the reduction of dispersion: an empirical analysis, „Journal of Finance” 23, 1968, s. 761-767.
 • Geltner D. i in., Commercial Real estate Analysis and Investments, Thomson South Western, Mason OH, USA 2007.
 • Giannotti C., Mattarocci G., Risk diversification in a real estate portfolio: evidence from the Italian market, „Journal of European Real Estate Research” Vol. 1, No. 3, 2008, s. 214-234.
 • Jajuga K., Cegielski P., Stopa dyskontowa w wycenie nieruchomości podejściem dochodowym, cz. 1. Stopa procentowa, stopa zwrotu, stopa dyskontowa. Podstawy teoretyczne, „Nieruchomości CH Beck” nr 9(61), wrzesień 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f18ef711-44b0-4aca-adc6-83198ac77279
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.