PL EN


2019 | 2/2019 | 3-15
Article title

The scope of risk community solidarity

Authors
Content
Title variants
PL
Zakres solidarności wspólnoty ryzyka
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The author of the paper regards the solidarity of a risk community as a principle of social insurance law that is expressed by an unequal (both in relation to period and amount) bearing of social insurance costs (contribution payments) in relation to expected (yet only potential) profit, i.e., a benefit obtained only in the event of social risk materialisation and meeting legal conditions for the granting of a benefit. While determining the scope of the use of solidarity mechanisms, no behaviour should be tolerated, nor a mechanism introduced that are aimed at the abuse of insurance cover (e.g., by using a particular personal situation to obtain high benefits while employment is fictitious), disloyalty to the risk community (i.e., avoiding social insurance obligation or the concealment of income that is subject to deductions for contribution purposes) or encumbering the risk community with payment of benefits in favour of persons who are not members of the community (e.g., in the event of not taking up employment or any other paid occupation due to the need for the personal care of an ill family member). Acceptance for such activities leads to violation of both the integrity of the risk community and the financial balance of the social security system.
PL
Autor opracowania traktuje solidarność wspólnoty ryzyka jako zasadę prawa ubezpieczeń społecznych wyrażającą się w nierównym (co do czasu i rozmiaru) ponoszeniu ciężaru finansowania kosztu ubezpieczeń społecznych (opłacania składek) w stosunku do oczekiwanej (lecz tylko potencjalnej) korzyści, tj. świadczenia otrzymywanego wyłącznie w razie ziszczenia się socjalnego ryzyka i spełnienia ustawowych warunków przyznania świadczenia. Przy określaniu granic (zakresu) stosowania mechanizmów solidarnościowych nie należy zatem tolerować zachowań lub wprowadzać rozwiązań, których celem jest nadużywanie ochrony ubezpieczeniowej (np. w postaci wykorzystywania określonej sytuacji osobistej dla celów przyznania wysokich świadczeń przy jednoczesnej fikcyjności zatrudnienia), nielojalność wobec wspólnoty ryzyka (tj. unikanie obowiązku ubezpieczeń społecznych czy ukrywanie przychodów podlegających oskładkowaniu) czy też obarczanie wspólnoty ryzyka wypłatą świadczeń na rzecz osób faktycznie pozostających poza jej kręgiem (np. w razie niepodejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny). Akceptacja dla tego typu działań prowadzi do naruszenia integralności wspólnoty ryzyka i równowagi finansowej ubezpieczeń społecznych.
Year
Issue
Pages
3-15
Physical description
Dates
published
2019-10-17
Contributors
 • Uniwersytet Opolski
References
 • Antonów K. [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Komentarz, ed. K. Antonów, A. Jabłoński, Warszawa 2014.
 • Antonów K. [in:] Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, ed. K.W. Baran, Warszawa 2019.
 • Antonów K., Solidarność w prawie zabezpieczenia społecznego (ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnym) [in:] W poszukiwaniu nowych form solidaryzmu społecznego. Państwo solidarne, Vol. 3, ed. A. Łabno, Warszawa 2018.
 • Antonów K., Sytuacja prawna składek zaewidencjonowanych na subkoncie w ZUS w razie rozwodu lub śmierci ubezpieczonego albo śmierci emeryta, “Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2011, No. 5.
 • Cicherska A., Związek prawa ubezpieczeń społecznych z prawem cywilnym – wybrane zagadnienia, “Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 2018, No. XVI/3.
 • Dzienisiuk D., Wypłata gwarantowana jako odrębne świadczenie ze społecznego ubezpieczenia emerytalnego, “Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka” 2016, No. 1.
 • Jabłoński A., Kontrola sądowa podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne (chorobowe), “Opolskie Studia Administracyjno-Prawne” 2015, No. XIII/2.
 • Jończyk J., Prawo zabezpieczenia społecznego, Kraków 2006.
 • Kalina-Prasznic U. [in:] Wielka encyklopedia prawa. Prawo socjalne, Vol. 12, ed. H. Szurgacz, Warszawa 2017.
 • Lach D.E., Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, Warszawa 2011.
 • Najwyższa Izba kontroli [Supreme Audit Offi ce], Funkcjonowanie górnictwa węgla kamiennego w latach 2007–2015 na tle założeń programu rządowego. Informacja o wynikach kontroli, LKA.410.038.2015, Warszawa 2017.
 • Nowicki J.E., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2018, commentary to Art. 29(46).
 • Pacud R., Zasady prawa emerytalnego, “Państwo i Prawo” 2003, No. 3.
 • Ślebzak K., Kontrola przez ZUS ważności umów o pracę stanowiących tytuł do ubezpieczenia społecznego – wybrane zagadnienia, “Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2017, No. 2.
 • Ślebzak K., Zasada solidarności w społecznym ubezpieczeniu emerytalnym [in:] Z zagadnień prawa pracy i prawa socjalnego. Księga jubileuszowa Profesora Herberta Szurgacza, ed. Z. Kubot, T. Kuczyński, Warszawa 2011.
 • Wiktorowska E., Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany, LEX/el 2018, commentary to Art. 29.
 • Wronkowska S., Zieliński M., Ziembiński Z., Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1974.
 • Zieliński T., Ubezpieczenia społeczne pracowników. Zarys systemu prawnego – część ogólna, Warszawa–Kraków 1994.
 • Żukowski M., Wielostopniowe systemy zabezpieczenia emerytalnego w Unii Europejskiej i w Polsce. Między państwem a rynkiem, Poznań 1997.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1731-0725
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f1993cbe-c240-4b5c-a2be-a61e7f407332
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.