PL EN


2017 | 2(26) | 43-56
Article title

Rozwój przestępczości zorganizowanej w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
DEVELOPMENT OF ORGANIZED CRIME IN POLAND
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Od czasów odzyskania przez Polskę niepodległości rozwijały się na jej terenach zorganizowane grupy przestępcze, zarówno o charakterze kryminalnym, jaki i gospodarczym. Dokonywane były spektakularne napady na banki i dopuszczano się sprzeniewierzania państwowego majątku. Kolejna wojna światowa zmieniła strukturę grup przestępczych ale nie zmieniła ich „zainteresowań” oraz wygenerowała nowe obszary działań, związane z powszechnym niedoborem środków niezbędnych do życia. Szansą na dynamiczny rozwój dla przestępczości zorganizowanej okazała się transformacja społeczna i gospodarcza dokonana na początku lat 90. XX wieku. To wtedy powstały największe multiprzestępcze grupy jak „Pruszków” czy „Wołomin”. Obecne grupy przestępcze są mniejsze niż te w latach 90-tych i luźno ze sobą powiązane, a główną płaszczyzną ich zainteresowań jest przestępczość gospodarcza, przynosząca przestępcą największe zyski, a budżetowi państwa, największe straty. Od pewnego czasu podejmowane są działania legislacyjne, mające na celu ograniczenie szarej strefy oraz zwiększające kompetencje organów kontrolnych. Pierwsze pozytywne efekty tych działań widać bezpośrednio na branży paliwowej, w której intensywnie działały grupy przestępcze, wyłudzające podatek VAT.
EN
Since the restoration of independence of Poland organized crime groups have been developing on its territory, with the criminal as well as the economic background. Spectacular attacks on banks were carried out and there were acts of state property defalcation. World War II changed the structure of criminal groups but did not change their “interests” and generated new areas of activity, related to the widespread lack of resources necessary for life. Opportunity for dynamic development for organized crime accompanied the social and economic transformation of the early 1990s. It was the time when the largest multicriminal groups were formed such as “Pruszków” or “Wołomin” groups. Contemporary criminal groups are smaller than those in the 90s and loosely connected, and the common field of interest is economic crime which brings them the highest profit, and to the state budget – the greatest losses. For some time, legislative action has been taken to limit the shadow economy and to increase the competence of control bodies. The first positive effects of these actions can be seen directly in the fuel industry, which has been heavily involved in VAT tax frauds.
Contributors
author
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
References
 • Bil Jacek. 2015. „ Przestępczość zorganizowana w ujęciu historycznym oraz jej ewaluacja”. Kultura Bezpieczeństwa Nauka – Praktyka – Refleksje Nr 20.
 • Dąbrowski Przemyslaw. 2014. „Panama żyrardowska” w okresie dwudziestolecia międzywojennego – wyrok Sądu Obywatelskiego w sprawie Aleksandra Lednickiego. Studia Iuridica Lublinensia 21.
 • Mądrzejowski Wiesław. 2013. „Pojęcie przestępczości zorganizowanej i działalność zorganizowanych struktur przestępczych w Polsce”, [w:] Przestępczość zorganizowana. Fenomen. Współczesne zagrożenia. Zwalczanie. Ujęcie praktyczne, red. W. Jasiński, W. Mądrzejowski, K. Wiciak.
 • Ministerstwo Finansów, 2015, „Program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020”.
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 2016, „Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2015 roku.
 • UN Global Compact, 2015, „Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce 2015-2016”.
 • UN Global Compact, 2016, „Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce poprzez efektywny wymiar sprawiedliwości”, 68.
 • Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, „Przemysł i handel naftowy 2015”.
 • [www 1] https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Cichocki (dostęp 20.03.2017r.)
 • [www 2] http://historia.focus.pl/polska/tajemnica-pocztowej-skrzynki-czyli-afery- ii-rp-1657 (dostęp 21.03.2017r.)
 • [www 3] https://www.pb.pl/w-polsce-jest-320-gangow-zajmujacych-sie- -przestepczoscia-gospodarcza-819322 (dostęp 24.03.2017)
 • [www 4] http://www.finanse.mf.gov.pl/pl/web/bip/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/id/5909646 (dostęp 21.03.2017r.)
 • [www 5] http://www.popihn.pl/popyt_na_paliwa.php?news_id=167 (dostęp 27.03.2017r.)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f19b75bc-7422-48f6-9975-afe96e3ef54e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.