PL EN


2013 | 147 | 133-153
Article title

Turystyka w dużych miastach i metropoliach. Wybrane problemy rozwoju i zarządzania

Content
Title variants
EN
Tourism in Large cities and Metropoles. Selected Issues of Development and Management
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper identifies basic issues related to the development of tourism in large cities and metropoles, based on literature studies. The author refers to the problem of defining of urban tourism and its scope. It was assumed that present-day urban tourism is large cities tourism. Particular attention was paid to the need for urban policy of tourism and tourism management according to principles of sustainable development as an essential condition for effectiveness of this policy.
Year
Volume
147
Pages
133-153
Physical description
Contributors
References
 • Turystyka miejska. Red. A. Matczak. Wydawnictwo Uczelniane WSG, Bydgoszcz 2008.
 • A. Kowalczyk: Rozwój funkcji turystycznej jako cel polityki turystycznej. W: Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce. Red. G. Gołembski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • A. Kowalczyk: Nowe formy turystyki miejskiej. Prace i Studia Geograficzne. Tom 35, Warszawa 2005.
 • Y-F. Tuan: Przestrzeń i miejsce. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987, s. 23.
 • M.W. Kozak: Metropolia jako produkt turystyczny. W: Czy metropolia jest miastem. Red. B. Jałowiecki. EUROREG. Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych. Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009, s. 134.
 • E.A. Sekuła: Czy istnieje kultura metropolitalna Metropolia jako kluczowa instytucja kultury. W: Czy metropolia jest miastem. Red. B. Jałowiecki. EUROREG. Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych. Uniwersytet Warszawski. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009, s. 66-67.
 • J. Kaczmarek, S. Kaczmarek: Turystyka kulturowa- człowiek w miejskiej przestrzeni turystycznej. W: Współczesne formy turystyki kulturowej. Red. K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt. AWF, Poznań 2009, s. 31-32.
 • G. Richards, J. Wilson: Developing Creativity in Tourist Experiences: A Solution to the Serial Reproduction of Culture. "Tourism Management" 2006, Vol. 27(6), s. 1214.
 • J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk: Produkt turystyczny. Pomysł. Organizacja. Zarządzanie. PWE, Warszawa, 2010 s. 158-164.
 • E. Dziedzic: Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego. Monografie i Opracowania, nr 442. SGH, Warszawa 1998, s. 57.
 • R. Sharpley, L. Roberts: Zarządzanie turystyka miejską. W: L. Pender, R. Sharpley: Zarządzanie turystyką. PWE, Warszawa 2008, s. 218.
 • S.J. Page: Urban Tourism. Routledge, London 1995.
 • C. Ryan, S.J. Page: Tourism Management: Towards the New Millennium. Pergamon, Oxford 2000, s. 198.
 • A. Pawlicz: Promocja produktu turystycznego. Turystyka miejska. Difin, Warszawa 2008, s. 22.
 • C. Law: Urban Tourism: The Visitor Economy and The Growth of Large Cities. Continuum, Londyn 2002, s. 7.
 • Terminogolia turystyczna. Zalecenia WTO. Instytut Turystyki, Warszawa 1995, s. 5.
 • A. Kornak: Ekonomika turystyki, Kujawsko-Pomorskie Studium Edukacyjne, Bydgoszcz, 1977, s. 16.
 • W. Alejziak: Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku. Albis, Kraków1999, s. 29; W.W. Gaworecki: Turystyka. PWE, Warszawa 2003, s. 14.
 • C.R. Goeldner., J.R. Brent Ritchie: Tourism: Principles, Practices, Philosophies. John Wiley & Sons, Hoboken 2006, s. 5.
 • M. W. Kozak: Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: między starym a nowym paradygmatem. EROREG, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych. Uniwersytet Warszawski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009, s. 26.
 • Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie. Red. A.S. Kornak, A. Rapacz. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2001, s. 10.
 • M. Czornik: Miasto. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2005, s. 26.
 • T. Markowski, T. Marszał: Metropolie. Obszary metropolitalne. Metropolizacja. Problemy i podstawowe pojęcia. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, PAN, Warszawa 2006, s. 12-13.
 • J. Swianiewicz: Nowe interpretacje teoretyczne polityki miejskiej. "Studia Regionalne i Lokalne" 2005, nr 4(22), s. 17.
 • M. Grochowski: Polityka miejska a kształtowanie struktury przestrzennej miasta metropolitalnego (Przypadek Warszawy). Prace i Studia Geograficzne, Tom 35, Warszawa 2005, s. 72.
 • J. Parysek: Suburbanizacja i reurbanizacja: dwa bieguny polskiej urbanizacji. W: Region społeczno- ekonomiczny i rozwój regionalny. Red. J.J. Parysek, T. Strykiewicz. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2008.
 • A. Niezgoda: Obszar recepcji turystycznej w warunkach zrównoważonego rozwoju. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2006, s. 150.
 • Sposoby mierzenia i uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznej miasta. Przykład Poznania. Red. G. Gołembski. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2011, s.145-146.
 • T.N. Clark: The City as an Entertainment Machine.Elsevier 2003, cyt. za: P. Swianiewicz: Nowe interpretacje teoretyczne polityki miejskiej. "Studia Regionalne i Lokalne" 2005, nr 4(22), s. 17., s. 18.
 • L. Mierzejewska: Rozwój zrównoważony miasta. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010.
 • J. Kołodziejski: Równoważenie rozwoju miast w skali Polski. W: Trwały rozwój miast nowym wyzwaniem dla planowania i zarządzania przestrzenią. Red. E. Heczko-Hylowa. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2001.
 • B. Kazimierczak: Zrównoważona turystyka miejska jako podstawa rewitalizacji miasta turystycznego w Wielkopolsce. Teka Kom. Arch. Urb. Stud. Krajobrazu - OL Pan, 2008B, s. 95-101
 • E. Dziedzic: Konflikty jako czynnik kształtujący produkty turystyki miejskiej (na przykładzie Warszawy). W: Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym. Red. J. Sala. PWE, Warszawa 2010, s. 577-593.
 • T. Domański: Skuteczna strategia promocji miasta regionu podstawowym zadaniem marketingu terytorialnego. W: Marketing terytorialny Marketing terytorialny. Red. T. Markowski. PAN KPZK, Warszawa 2002, s. 143.
 • Idea metody partycypacji społecznej w ochronie krajobrazu i kształtowaniu przestrzeni. Red. K. Pawłowska. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska. Tom A: Dlaczego? Kraków 2010, s. 126-128.
 • M. Smętkowski Miasto deweloperów? W: B. Jałowiecki, E. A. Sekuła, M. Smętkowski., A. Tucholska: Warszawa. Czyje jest miasto? Scholar, Warszawa 2009.
 • C.M. Law: Urban Tourism: Attracting Visitors to Large Cities. Mansell, London 1993, s. 169.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f1b96fe6-72fc-4f03-bdc9-46835bc7b431
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.