PL EN


2012 | 8(12) |
Article title

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek na studiach pomostowych

Content
Title variants
EN
Postgraduate education of nurses in bridging courses
Languages of publication
Abstracts
PL
Zdrowie i opieka zdrowotna należą do kluczowych zagadnień w życiu jednostki. Współczesne pielęgniarstwo zmierza do zapewnienia społeczeństwu coraz doskonalszej pod względem jakościowym opieki zarówno w chorobie, jak i zdrowiu. Ewolucje kształcenia pielęgniarskiego w Polsce przedstawiłam w zarysie w historii edukacji zawodu, aż do przedstawienia nowej koncepcji kształcenia na różnych poziomach, zgodnego z dyrektywami Unii Europejskiej. Doskonalenie kadr jest sprawą bardzo ważną , dlatego przedmiotem badawczym stały się postawy pielęgniarek wobec doskonalenia zawodowego jako elementu rozwoju zawodowego CPD. Ważność podjętego zagadnienia wynika z tego, że postawa w stosunku do wybranego zawodu implikuje jakość realizowania celów stawianych tej profesji. Zagadnienia opracowywane w problemie badawczym dotyczyły motywów, które skłoniły pielęgniarki do dalszego podnoszenia kompetencji zawodowych. Analiza wyników badania ankietowego przeprowadzonego wśród słuchaczy studiów pomostowych PWSZ w Legnicy pozwoliła mi ułatwić odpowiedź na pytanie problemowe. Wyniki badań przedstawione są w formie liczbowej, procentowej i wykresowej.
EN
Health and health service are the most important aspects in the life of individuals. Contemporary nursing aims at improving the quality of services, regardless of the patient’s condition. My thesis shows the evolution of nursing education in Poland in the form of an outline of professional education history up to the new concept of education at various levels which is based on certain EU directives. The idea of personnel development is essential and this is why the research problem focuses on the attitude of nurses towards the professional development as one of the elements of continuing professional development (CPD). The importance of this issue follows from the fact Mariola Wozowczyk 91 that the attitude towards the profession implies the quality of services. The analysis of the results of the questionnaire completed by chosen students of bridging studies at the Witelon University of Applied Sciences in Legnica plays an important role in clarifying the answer to the problem question. The final findings are presented in the form of numbers, percentage figures and charts.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-83332
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f1be0fcc-8e3a-4230-9816-95a672ff39b3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.