Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 530 | 164-171

Article title

Tworzenie wartości dla pacjenta i dla podmiotu medycznego w usługach ochrony zdrowia

Content

Title variants

EN
Creating value for the patient and for the medical entity in healthcare services

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Współcześnie, silniej niż kiedykolwiek, wszelkie działania marketingowe podejmowane przez podmioty medyczne związane są przede wszystkim z tworzeniem wartości dla pacjenta, którego pozycja w ostatnich latach również bardzo wzrosła. Obecnie pacjent coraz częściej i w coraz większym stopniu angażuje się we współtworzenie wartości nie tylko dla siebie, ale również dla innych pacjentów oraz dla przedsiębiorstwa (przychodni, szpitala, sanatorium). Celem opracowania było ukazanie tych użyteczności, które mają na to istotny wpływ. W artykule wskazano, iż producent usługi medycznej (podmiot medyczny) tworzy wartość, a konsument (pacjent) w procesie konsumpcji staje się współtwórcą tej wartości, gdyż wchodzi w interaktywny kontakt z podmiotem. Zwrócono także uwagę na kwestię budowania więzi pomiędzy nimi, które oparte są na określonych czynnikach, jak doświadczenie, wiedza czy wymiana informacji.
EN
Nowadays, more strongly than ever before, all marketing activities undertaken by medical entities are connected, above all, with creating value for the patient, whose position has also increased in recent years. Currently, the patient is more often and increasingly involved in co-creating value not only for themselves, but also for other patients and for the company itself (a clinic, hospital, sanatorium). The aim of the paper is to show these utilities that have significant influence upon it. The paper demonstrates that the medical service provider (the medical entity) creates value, whereas the consumer (patient) becomes a co-creator of this value in the process of consumption, as they come into interactive contact with the entity. The paper also delves on the relations building between them, based on specific factors such as experience, knowledge or information exchange.

References

  • Bakalarska J., 2016, Marketing wartości, Słowa i Myśli, Lublin.
  • Baran G., 2013, Marketing współtworzenia wartości z klientem. Społecznotwórcza rola marketingu w procesie strukturacji interakcyjnego środowiska doświadczeń, Instytut Praw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
  • Czerw A., 2010, Marketing w ochronie zdrowia, Difin, Warszawa.
  • Dobiegała-Korona B., 2006, Wartość klienta czy wartości dla klienta, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie.
  • Dobiegała-Korona B., Doligalski T., 2010, Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, Poltext, Warszawa.
  • Doyle P., 2003, Marketing wartości, Felberg SJA, Warszawa.
  • Prahald C.K., Ramaswamy V., 2000, Co-opting customer competence, Harward Bussines Review, vol. 78.
  • Prahalad C.K., Ramaswamy V., 2005, Przyszłość konkurencji, PWE, Warszawa.
  • Rogoziński K., 2012, Zarządzanie wartością z klientem, Wolters Kluwer, Warszawa.
  • Rokita J., 2009, Dynamika zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f1c22c6a-8a8c-46be-bb03-1df6114dc5b2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.