PL EN


2015 | 53 | 1 - RODZINA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI | 145-165
Article title

Restytucja dobrej sławy w pismach św. Tomasza i bł. Dunsa Szkota oraz w świetle współczesnego personalizmu

Content
Title variants
Restitution of Good Fame in the Writings of St Thomas and Blessed Duns Scotus and in the Light of Modern Times Personalism
DE
Restitution des Ansehens in den Schriften des hl. Thomas und des sel. Johannes Duns Scotus sowie im Licht des modernen Personalismus
FR
La restitution de la bonne renommée dans les écrits du saint Thomas et du bienheureux Jean Duns Scot et dans la lumière du personnalisme moderne
Languages of publication
PL EN
Abstracts
Prawo do dobrej sławy jest powszechnie uznawane przez deklaracje międzynarodowe i dokumenty kościelne. Jego naruszenie wymaga restytucji. Uzasadniają to św. Tomasz z Akwinu i bł. Jan Duns Szkot na gruncie sprawiedliwości w relacjach społecznych. Zgubne skutki naruszenia dobrej sławy mogą być właściwie rozpoznane w perspektywie personalistycznej, umożliwia ona bowiem prawidłowe relacje międzyludzkie, które, jak podkreślają personaliści, są warunkiem pełni życia osobowego i rozwoju człowieka. Restytucja dobrej sławy jest konieczna, aby osoba mogła na nowo budować wspólnotę, jako jej pełnoprawny członek oraz bez przeszkód wzrastać ku Bogu.
The right to good name is commonly acknowledged by international declarations and documents of the Church. Its violation requires restitution. It is reasoned by Thomas Aquinas and John Duns Scotus on the grounds of justice in social relations. Detrimental effects of breach of good fame can be properly recognized in personalistic perspective. Good fame makes normal interpersonal relations possible, which – as it is underlined by personalists – are a condition for fullness of personal life and human development. Because of that its restitution is indispensable so that a person can rebuild community as its full member and grow toward God without obstacles. Tłum. Magdalena Mazur
Keywords
Contributors
References
 • Alexander Halensis, Summa theologiae, Coloniae Agrippinae 1622.
 • Alfons Liguori, Theologia moralis, (traktat De praecepto octavo), t. 2, Romae 1907.
 • Antonij Cordubensis, De detractione et famae restitutione et annotationes ejusdem in traktatum de secreto magistri Soto de ordine Praedicatorum, Compluti 1553.
 • Bonaventura, Breviloquium, w: Opera omnia, t. 5, Florentia 1891.
 • Bonaventura, Commentaria in quatuor libros sententiarum Magistri Petri Lombardi, Opera omnia, t. 4, Florentia 1889.
 • Bonaventura, Commentaria in quatuor libros sententiarum Magistri Petri Lombardi, Opera omnia, t. 3, Florentia 1887.
 • Häring B., Powszechne królewskie władztwo Boga. Teologia moralna szczegółowa, t. 3, (tłum. J. Klenowski), Poznań 1963.
 • J. S. Płatek, Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania, Częstochowa 2001.
 • Jan Duns Szkot, Ordinatio, Opera omnia. Editio minor, Opera theologica, t. III/2, Alberobello 2001.
 • Jan Duns Szkot, Reportata parisiensia, Opera omnia. Editio minor, Opera theologica, t. II/2, Alberobello 1999.
 • Jan Paweł II, Katechezy „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do początku”, w: T. Styczeń (red.), Jan Paweł II. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do początku. O Jana Pawła II teologii ciała, Lublin 2001, s. 39-40.
 • Jan XXIII, Pacem in terris, Warszawa 1981.
 • Johnstone B., What does it mean to be a person? „Studia Moralia”, 48 (2010) nr 1, s. 125-126.
 • K. Wojtyła, Osoba i czyn, Kraków 1985.
 • Kodeks prawa kanonicznego, Poznań 1984.
 • Luis de Molina, De iustitia et iure. De Justitia Commutativa Circa Bona Honoris & famae. Itemque circa bona spirytualia, t. 5, Moguntiae 1659.
 • Olejnik S., Dar-Wezwane-Odpowiedź. Teologia moralna. Życie osobiste i współżycie międzyludzkie, t. 6, Warszawa 1990.
 • Petrus Lombardus, Libri IV sententiarum, t. 2, Florentia 1916.
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, w: B. Gronowska, T. Jasudowicz, C. Mik (red.), Prawa człowieka – dokumenty międzynarodowe, Toruń 1999.
 • Prümer D. M., Manuale theologiae moralis, t. 2, Barcinone-Friburgi Brisg-Romae 1958.
 • Ratzinger J., Concerning the notion of person in theology, „Communio”, 17 (1990) nr 3, s. 444-447.
 • Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, w: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst łacińsko-polski, Paris 1967.
 • Surzyn J., Rozważania nad statusem teologii. Analiza Prologu z Reportatio Parisiensis Jana Dunsa Szkota, Katowice 2011.
 • Tischner J., Filozofia dramatu, Kraków 2006.
 • Tomasz z Akwinu, Scriptum Super Sententiis Magistri Petri Lombardi, Parisis 1947.
 • Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna. Sprawiedliwość, t. 18, (tł. F. Bednarski), London 1970.
 • Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna. Wiara i nadzieja, t. 15, (tłum. P. Bełch), London 1966.
 • Williams T., Introduction. The Life and Works of John Duns the Scot, w: T. Williams (red.), The Cambridge Companion to Duns Scotus, Cambridge 2003, s. 9-12.
 • Wilski T., Tajemnica osoby – klucz do rozumienia siebie i Boga, „Communio” (wydanie polskie), 2 (1982) nr 2, s. 33-43.
 • Zawojska T., Honor, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 4, Lublin 2003, s. 584.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f1ccfa7b-725a-4b47-ae40-ef31880d5db7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.