PL EN


2018 | 45 | 3(528) | 9-13
Article title

FINANSOWANIE NAUKI JAKO CZYNNIK KSZTAŁTUJĄCY KONKURENCYJNOŚĆ REGIONÓW

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
FINANCING OF SCIENCE AS A FACTOR AFFECTING THE COMPETITIVENESS OF THE REGIONS
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article is to characterize the financing of science as a factor shaping regional competitiveness. The fundamental thesis is the statement that the financing of science considered as a determinant of the competitiveness of regions in terms of quantity and quality significantly affects the labor market, especially in the era of innovation. In terms of the competitiveness of regions in Poland it should be noted that the deficit is visible strategic approach to planning and management of regional development. There is no picture of the phenomenon of competitiveness in a comprehensive manner. Currently, Polish regional policy in the process of transformation from a traditional approach, involving the central interventions in problematic regions in the direction of a strategic framework for programming.
Celem artykułu jest charakterystyka finansowania nauki, jako czynnika kształtującego konkurencyjność regionów. Zasadniczą tezą jest stwierdzenie, iż finansowanie nauki rozpatrywane jako determinanta konkurencyjności regionów w aspekcie ilościowym oraz jakościowym znacząco wpływa na rynek pracy, szczególnie w dobie innowacji. W zakresie konkurencyjności regionów w Polsce należy stwierdzić, że widoczny jest deficyt strategicznego podejścia do planowania oraz zarządzania rozwojem regionalnym. Brakuje ujęcia zjawiska konkurencyjności w sposób kompleksowy. Obecnie polska polityka regionalna przechodzi proces transformacji z tradycyjnego podejścia, polegającego na interwencjach centralnych w problematyczne regiony w kierunku strategicznych ram programowania.
Year
Volume
45
Issue
Pages
9-13
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
 • Bronisz U. (2013), Metody badania konkurencyjności regionów, Wyd. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa.
 • Chrabąszcz A. (2014), Sprawne państwo. Czy konieczne są systemowe zmiany w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego?, Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Domański K. (2000), Narzędzia efektywnego zarządzania – planowanie zadań w układzie wieloletnim i rocznym, Wyd. Brytyjski Fundusz Know How, Warszawa.
 • Dziekański P. (2015), Planowanie i działanie jednostki terytorialnej, Wyd. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce.
 • Dziurbejko T. (2006), Planowanie rozwoju gminy jako instrument pozyskiwania funduszy pomocowych Unii Europejskiej, Wyd. Difin, Warszawa.
 • Efektywność, planowanie, rozwój – jednostki samorządu terytorialnego wobec kluczowych wyzwań strukturalnych (2012), Instytut J. Sobieskiego, Wyd. Instytut Sobieskiego, Warszawa.
 • Głębocki K. (2005), Wpływ funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na planowanie rozwoju województw, Wyd. Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Golejewska A. (2012), Kapitał ludzki, innowacje i instytucje a konkurencyjność regionów Europy Środkowej i Wschodniej, Wyd. Centrum Europejskie Natolin, Warszawa.
 • GUS (2015), Mały Rocznik Statystyczny Polski, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 • Hausner J. (2014), Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, tom II, Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Kusideł E. (2016), Przedsiębiorczość, produktywność i konkurencyjność regionów Polski, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 • Łyżwa E. (2014), Innowacyjność przedsiębiorstw a konkurencyjność regionów, Wyd. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce.
 • Poznańska K. (2001), Sfera badawczo-rozwojowa i przedsiębiorstwa w działalności innowacyjnej, Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • Szczęsny W. (2008), Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów, Wyd. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • STRONY INTERNETOWE
 • http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/400-mlnzlotych-na-innowacje-w-regionach.html [dostęp 12.06.2016]
 • http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inwestycje-w-obszarze-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego [dostęp 25.08.2016]
 • https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane [26.03.2018]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f1d1a7c4-6080-4567-9d21-1f40ba9d5b2e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.