PL EN


2017 | 13. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości | 367-377
Article title

Wybrane zagadnienia wirtualizacji uczelni wyższych

Authors
Content
Title variants
EN
Selected Issues of University Virtualisation
Conference
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedsiębiorczość indywidualną, będącą ważnym stymulatorem rozwoju gospodarczego, trudno w sposób jednoznaczny i bezpośredni utożsamiać z poziomem edukacji. Jednak w czasach, gdy wiedza to jeden z najcenniejszych zasobów, edukacja jest niewątpliwie bardzo istotnym czynnikiem zwiększającym przedsiębiorczość. Szybki rozwój e-learningu pozwala, aby nauka w szkołach wyższych stawała się łatwiej dostępna, niezależnie od układów przestrzennych interesariuszy procesu edukacyjnego. Niniejsze opracowanie zawiera, przeprowadzoną na podstawie literatury, analizę krytyczną definicji wirtualizacji w kontekście zastosowania ich do procesu wirtualizacji uczelni oraz bardzo krótki przegląd bieżącego stanu badań nad procesem wirtualizacji uczelni w Polsce. Autor zauważa lukę badawczą związaną z brakiem bieżących wyników badań empirycznych dotyczących funkcjonowania uczelni w internecie oraz niedostatkiem opracowań teoretycznych na temat modelowania procesu wykorzystywania wirtualnej przestrzeni internetowej przez uczelnie wyższe. Autor wskazuje, m.in., na konieczność odpowiedzi na pytania o uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne wpływające na zakres i sposoby wykorzystania wirtualnej przestrzeni przez uczelnie oraz o założenia i elementy mogące się składać na modelowe ujęcie procesu wirtualizacji uczelni.
EN
Individual entrepreneurship is an important stimulator of economic development. It is difficult to clearly and directly identify individual entrepreneurship with the level of education. However, at the times when knowledge is one of the most valuable resources, education is undoubtedly a very important factor of increasing entrepreneurship. The rapid evolution of e-learning lets university education become easily available regardless of the mutual location of educational process stakeholders. This article includes analysis of the different definitions of virtualization in the context of their application to the process of universities virtualisation. It also contains a short overview of the current state of research in the field of universities virtualisation in Poland. The author notes the lack of current empirical research on the universities functioning on the Internet, and lack of theoretical studies on modelling process of using virtual space by universities. The author points out the need to answer questions about internal and external conditions for use of the Internet virtual space by the university or questions about the assumptions and elements that can be used to model the virtualisation process of a university.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki
References
 • Bednarek, J. (2008). Multimedia w kształceniu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Bytniewski, A. (red.). (2013). Systemy informatyczne a rozwój społeczeństwa informacyjnego. Wrocław: Wydawnictwo UE we Wrocławiu.
 • Chmielarz, W. (2007). Systemy biznesu elektronicznego. Warszawa: Difin.
 • Collis, B. (1996). Tele-learning in a Digital World. Oxford: International Thomson Computer Pres.
 • Dąbrowski, M. (2013). E-learning w szkolnictwie wyższym. Studia BAS, 3(35), 203–211.
 • Gładysz, T. (2001). Systemy zdalnego nauczania w zarządzaniu wiedzą korporacyjną, W: A. Baborski (red.). Pozyskiwanie wiedzy z baz danych Prace Naukowe AE we Wrocławiu. Wrocław: Wydawnictwo AE.
 • Grudzewski, W., Hejduk, I. (2002). Przedsiębiorstwo wirtualne. Warszawa: Difin.
 • Hauke, K., Owoc, M. (2003). Platformy Technologiczne w nauczaniu na odległość, W: E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski (red.). Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu Prace Naukowe AE we Wrocławiu. Wrocław: Wydawnictwo AE.
 • Hyla, M. (2016). Przewodnik po e-learningu. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Janczyk, J., Sznirch, A., Wójtowicz, A. (2010). Internet a kształcenie na odległość w opiniach użytkowników. Edukacja-Technika-Informatyka, 1, 195–201.
 • Kisielnicki, J. (1998). Virtual Organization as a Product of Information Society. Informatica An International Jurnal of Computing and Informatics, 1(22).
 • Łosowski, P. (2010). Środowiska zwirtualizowane w zarządzaniu procesami biznesowymi i edukacyjnymi. Metody Informatyki Stosowanej Kwartalnik Komisji Informatyki Polskiej Akademii Nauk Oddział w Gdańsku, 4(25).
 • Niedzielska, E. (1997). Wirtualne organizacje gospodarcze, W: M. Przybyła (red.). Zarządzanie przedsiębiorstwem w teorii i praktyce Prace Naukowe AE we Wrocławiu. Wrocław: Wydawnictwo AE.
 • Olejczyk, K. (2000). Organizacja wirtualna. Wykorzystanie Internetu, W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem. V Konferencja Naukowa. Zielona Góra: Politechnika Zielonogórska.
 • Perechuda, K. (1997). Organizacja wirtualna. Wrocław: Ossolineum.
 • Siemieniecki, B. (red.). (2007). Pedagogika medialna: podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Stecyk, A. (2008). ABC e-Learningu: system LAMS: learning activity management system. Warszawa: Difin.
 • Warner, M., Witzel, M. (2005). Zarządzanie organizacją wirtualną. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f1d84c7d-6601-4553-81e0-9c5b11a7fb0b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.