PL EN


2016 | 36 | 36/1 | 169-187
Article title

Proces rehabilitacyjny św. Joanny d’Arc (1450–1456)

Authors
Content
Title variants
EN
The process of rehabilitation St. Jeanne d’Arc (1450–1456)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Inkwizycja, która w dużym stopniu determinuje ocenę Joanny d’Arc, rozwijała się przez wieki. Jej procedura prawna miała na celu uniknięcie niesprawiedliwych wyroków. Proces Joanny stanowi przykład licznych uchybień. Anglicy, dla których stanowiła symbol francuskiego oporu, postarali się nie tylko o wyeliminowanie jej z rzeczywistości politycznej, ale i o zniszczenie dobrego imienia (nieuzasadnione rozszerzenie składu sędziowskiego, opłacenie go, wyimaginowane posądzenia). Proces rehabilitacyjny św. Joanny d’Arc jest bezprecedensowym postępowaniem dokumentującym nadużycia. W związku z interwencją samego papieża, do którego apelację uprzednio uniemożliwiono, za sprawą działań króla Karola VII oraz dzięki zeznaniom wielu osób powiązanych z procesem skazującym, oczyszczono dobre imię „Dziewicy Orleańskiej”.
EN
The Inquisition, which largely determines the assessment of Jeanne d’Arc developed over the centuries. Her legal procedure aimed to avoid miscarriages of justice. The Joanna process is an example of the numerous deficiencies. English, which was a symbol of French resistance, tried not only to eliminate it from the political reality, but to destroy the good name (unwarranted extension of the judges, the pay for it, imaginary accusations). The process of rehabilitation St. Jeanne d’Arc is an unprecedented procedure documenting abuses. In connection with the intervention of the Pope himself, to which the appeal previously prevented, through the actions of King Charles VII, and by the testimony of many people associated with the process of sentencing has been rehabilitated the good name of “Virgin of Orleans”.
Contributors
 • Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego
References
 • Arnold S., Kurkiewicz W., Tatomir A., Żurawski W., Dzieje świata. Chronologiczny przegląd ważniejszych wydarzeń, Warszawa 1976.
 • Banaszak M., Historia Kościoła katolickiego, t. II, Warszawa 1989.
 • Baszkiewicz J., Historia Francji, Wrocław 1974.
 • Beier B. (red.), Kronika chrześcijaństwa, tłum. E. Gola, E. Jastrzębowska, I. Slawik, K. Żak, Warszawa 1998.
 • Benazzi N., d’Amico M., Czarna księga inkwizycji, tłum. B. Nuzzo, Kraków 2003.
 • Benedictus XV, Bulla Divina disponente clementia, 16 V 1920, AAS 12 (1920), s. 514–529.
 • Blasucci A., Calati B., Gregoire R., Historia duchowości, t. IV, tłum. K. Franczyk, J. Serafin, Kraków 2005.
 • Bordonove G., Joanna d’Arc, tłum. B. Szwarcman-Czarnota, Warszawa 2003.
 • Cammilleri R., Prawdziwa historia inkwizycji, tłum. B. Żurowska, Kraków 2005.
 • Cardini F., Montesano M., Historia inkwizycji, tłum. E. Łukaszyk, Kraków 2008.
 • Dąbrowski J., Halecki O., Dzieje Europy od X do XIV wieku. Schyłek średniowiecza, Warszawa 1939.
 • Defourneaux M., Życie codzienne w czasach Joanny d’Arc, tłum. E. Bąkowska, Warszawa 1963.
 • Dobosz J., Serwański M. (red.), Słownik władców Europy średniowiecznej, Poznań 1998.
 • Duchniewski J., Jacniacka M., Zbiciak J., Joanna d’Arc, w: EK, t. VIII, Lublin 2000, k. 30–32.
 • Finucane R., Prześladowania i inkwizycja, w: T. Dowley (red.), Historia chrześcijaństwa, tłum. T. Szafrański, Warszawa 2002, s. 336–345.
 • Jan Paweł II, Przemówienie do uczestników konferencji na temat inkwizycji z 31 października 1998 roku, OsRomPol (1999), nr 2, s. 49–50.
 • Journet K., Kościół Chrystusowy. Teologia o Kościele, tłum. M. Stokowska, Poznań 1960.
 • Knowles M.D., Obolensky D., Historia Kościoła, t. II, tłum. R. Turzyński, Warszawa 1998.
 • Kracik J., Święty Kościół grzesznych ludzi, Kraków 1998.
 • Kumor B., Historia Kościoła, cz. 3, Lublin 1976.
 • Leclercq J., Katolicy i wolność myśli, tłum. J. Prokop, Kraków 1964.
 • Lejeune R., Joanna d’Arc – miecz o podwójnym ostrzu, „Vox Domini” (1997), nr 7, s. 6–8.
 • Małowist M. (red.), Historia powszechna XIV i XV w. Wybór tekstów, Warszawa 1954.
 • Manteuffel T., Historia powszechna. Średniowiecze, Warszawa 1965.
 • Mirewicz J., Współtwórcy i wychowawcy Europy, Kraków 1983.
 • Misztal H., Geniusz kobiety. Aspekt etyczno-społeczny, Częstochowa 2005.
 • Misztal H., Świeccy święci i błogosławieni, Lublin 2002.
 • Mollat G., Inquisizione, w: G. Pizzardo, P. Paschini i in. (red.), Enciclopedia Cattolica, t. VII, Città del Vaticano 1951, k. 43–49.
 • Nowodworski J., Joanna d’Arc, w: tenże (red.), Encyklopedia kościelna podług teologicznej encyklopedii Wetzera i Weltego, t. IX, Warszawa 1876, s. 142–152.
 • Oćwieja E., Św. Joanna d’Arc, Kraków 2001.
 • Petry-Mroczkowska J., Niepokorne święte, Kraków 2007.
 • Pius II, Pamiętniki, tłum. J. Wojtkowski, Marki 2005.
 • Pribilla M., Jeanne d’Arc, w: LThK, t. VI, Freiburg 1933, k. 299–301.
 • Przezdziecki H., Dziewica Orleańska, w: Z. Chełmicki (red.), Podręczna encyklopedia kościelna, t. IX–X, Kraków 1906, s. 283–287.
 • Przezdziecki H., Inkwizycja, w: Z. Chełmicki (red.), Podręczna encyklopedia kościelna, t. XVII–XVIII, Kraków 1909, s. 123–130.
 • Ryś G., Inkwizycja, Kraków 1998.
 • Sacra Congregatio Rituum, Decretum canonizationis beatae Ioannae de Arc Virginis, Puellae Aurelianensis nuncupatae, 9 VII 1909, AAS 9 (1919), s. 324–326.
 • Sadowski P., Episcopalis audientia w ustawodawstwie Konstantyna Wielkiego, w: tenże, A. Szymański (red.), Historia prawa w służbie sprawiedliwości. Materiały z I Opolskiego Colloquium Prawno-Historycznego, Opole 2006, s. 81–105.
 • Schnurer G., Inquisition, w: LThK, t. VI, Freiburg 1933, k. 419–423.
 • Seifert P., Wstęp, w: B. Gui, Księga inkwizycji, tłum. J. Zychowicz, M. Pawlik, Kraków 2002, s. 31–40.
 • Setti S.M., Giovanna d’Arc, w: G. Pizzardo, P. Paschini i in. (red.), Enciclopedia Cattolica, t. VI, Città del Vaticano 1951, k. 486–490.
 • Vacandard E., Inquisition, w: E. Amman, E. Mangenot, A. Vacant (red.), Dictionnaire de Théologie Catholique, t. VII/2, Paris 1927, k. 2016–2068.
 • Weiss A., Inkwizycja, w: EK, t. VIII, Lublin 1997, k. 239–247.
 • Wilson-Smith T., Joanna d’Arc. Mit i historia, tłum. J. Józefowicz-Pacuła, Warszawa 2008.
 • Zaleski W., Święci na każdy dzień, Warszawa 2001.
 • Zientara B., Historia powszechna średniowiecza, Warszawa 1968.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f1dd21cf-cf33-477c-b9ef-96fed985df24
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.