PL EN


2019 | 4 (98) | 8-19
Article title

Turystyka kulturowa w strategiach rozwoju lokalnego

Content
Title variants
EN
Cultural tourism in local development strategies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu było przybliżenie istoty i uwarunkowań rozwijania turystyki kulturowej na szczeblu lokalnym poprzez strategie opracowane na tym poziomie. Dla ukazania problematyki analizowano następujące zagadnienia: istotę i uwarunkowania strategii rozwoju lokalnego, istotę i rodzaje turystyki kulturowej oraz uwarunkowania jej rozwoju na szczeblu lokalnym oraz cele rozwoju turystyki kulturowej na szczeblu lokalnym na przykładzie Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze”. Z przeprowadzonych badań wynika, że w strategiach rozwoju lokalnego na wsi można uwzględniać turystykę kulturową. Wieś polska posiada różne walory kulturowe, które warto eksponować i oparciu o nie przygotowywać produkty turystyczne. Niestety nie zawsze jest to realizowane, czego przykładem jest analizowana strategia LGD „Zapilicze”, w której są informacje o dziedzictwie kulturowym obszaru, ale nie ma dostatecznych narzędzi jego wykorzystania, ani też określonych produktów.
EN
The aim of the article was to present the essence and conditions of developing cultural tourism at the local level through strategies developed at this level. Showing these issues, the following were analyzed in turn: the essence and conditions of the local development strategy, the essence and types of cultural tourism and conditions for its development at the local level, and also the objectives of developing cultural tourism at the local level on the example of the Local Action Group “Zapilicze”. The conducted considerations show that in the local development strategies in the countryside there is a place for cultural tourism. The Polish countryside has various cultural values that are worth exhibiting and preparing tourist products based on them. Unfortunately, this is not always implemented, as exemplified by the analyzed strategy of the LGD “Zapilicze”, which contains information about the cultural heritage of the area, but there are not sufficient tools for its use, or specific products.
Year
Issue
Pages
8-19
Physical description
Dates
received
2019-10-17
accepted
2019-11-21
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania
References
 • Fortuna-Marek A., Stępnik K. (2017): Komponenty postaw Polaków wobec dziedzictwa kulturowego, W: Dziedzictwo kulturowe w badaniach. Polacy wobec dziedzictwa. Raport z badań społecznych, Wyd. Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa, 22-44.
 • Hełpa-Słodowa M. (2013): Rozwój zintegrowany – warunki, wymiary, wyzwania. Wyd. CeDewu.pl, Warszawa.
 • Kasprzak K., Raszka B. (1998): Polski ład przestrzenny szansą dla agroturystyki. Przegląd Komunalny, dodatek do nr 5.
 • Kosmaczewska J. (2013): Turystyka jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Majewski J., Lane B. (2001): Turystyka wiejska i rozwój lokalny. Wyd. Fundacja Fundusz Współpracy, Poznań.
 • Małek J. (2003): Turystyka kulturowa jako czynnik rozwoju lokalnego. Prace i Studia Geograficzne, t. 32, 13-34.
 • Mokras-Grabowska J. (2009): Możliwości rozwoju turystyki kulturowej obszarów wiejskich w Polsce. Turystyka Kulturowa, nr 1, 14-31.
 • Poczta J. (2013): Wiejska turystyka kulturowa zgodna z paradygmatem zrównoważonego rozwoju. Turystyka Kulturowa, nr 4, 21-35.
 • Radziewicz J. (2011): Turystyka kulturowa realizowana na terenie obszarów wiejskich w Polsce, Rolniczy Magazyn Elektroniczny, nr 42.
 • Skaldawski B. (2017): Problematyka definicji dziedzictwa, W: Dziedzictwo kulturowe w badaniach. Polacy wobec dziedzictwa. Raport z badań społecznych, Wyd. Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa, 29-12.
 • Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 2014-2010, Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”, Białobrzegi 2015 (aktualizacja 2017).
 • Wiatrak A. P. (2011): Strategie rozwoju gmin wiejskich. Podstawy teoretyczne, ocena przydatności i znaczenie w przemianach strukturalnych obszarów wiejskich. Wyd. Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 • Wiatrak A. P. (2018): Finansowe uwarunkowania przygotowania i realizacji strategii rozwoju lokalnego, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 56 (4/2018), 53-63.
 • Žuromskaite B. (2009): Przestrzeń historyczna w rozwoju turystyki kulturowej na Litwie (turystyka historyczna). Turystyka Kulturowa, nr 7, 4-14.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f1e21b45-8c35-4306-ad2c-f589f22df2ba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.