PL EN


2014 | 2(32) |
Article title

Dostępność do ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na wsi w Polsce. Ujęcie przestrzenno-czasowe

Content
Title variants
EN
Availability of outpatient health care in rural areas in Poland. Space-time recognition
Languages of publication
Abstracts
EN
The purpose of this article was to determine changes in the availability of outpatient health care in rural areas in Poland in terms of space-time. Among the subjects of ambulatory care healthcare institutions and medical practices providing health care services exclusively within the framework of public funds were analysed. Summing up the results of the analysis it can be concluded that the availability of health care facilities and medical practices in the country in the investigated period increased. This growth was much slower than in the city, which was particularly evident in the case of health care institutions. Despite the increasing number of these entities per 10 thous. population, their percentage in the country during the period was steadily decreasing. Regional differences in terms of access to outpatient care were also meaningful. In the case of medical practices, the percentage in the country and their number per 10 thous. population was increasing during the period.
PL
Celem artykułu było ustalenie zmian w dostępności do ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na wsi w Polsce w ujęciu przestrzenno-czasowym w latach 2000-2011. Wśród podmiotów ambulatoryjnej opieki zdrowotnej analizie poddano zakłady opieki zdrowotnej oraz praktyki lekarskie świadczące usługi zdrowotne wyłącznie ze środków publicznych. Reasumując wyniki analiz, można stwierdzić, że dostępność do zakładów opieki zdrowotnej oraz praktyk lekarskich na wsi w badanym okresie wzrosła. Wzrost ten był jednak znacznie wolniejszy niż w mieście, szczególnie w odniesieniu do zakładów opieki zdrowotnej. Mimo zwiększania się liczby tych podmiotów w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców, stale malał ich udział procentowy na wsi w badanym okresie. Z kolei udział procentowy praktyk lekarskich na wsi oraz liczba na 10 tys. mieszkańców rosła w badanym okresie. Wykazano duże zróżnicowanie regionalne pod względem dostępności do ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.
Contributors
References
 • Kozierkiewicz A., 2001. Użytecznośćmierników i wskaźników. W: Mierniki i wskaźniki w ochro-nie zdrowia. Red. J. Hrynkiewicz. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Murawska A., Michalska A., 2011. Ocena wybranych problemów ochrony zdrowia ludności w Polsce. W: Kształtowanie wartości ZOZ nowym wyzwaniem menedżerów. Red. M. Łysz-czak, M. Węgrzyn, D. Wasilewski. Pr. Nauk Uniw. Ekon. Wroc. 226, 178-181.
 • Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej. 2012. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Rocznik statystyczny województwa dolnośląskiego. 2012. Urząd Statystyczny we Wrocławiu.
 • Rocznik statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego. 2012. Urząd Statystyczny w Byd-goszczy.
 • Rocznik statystyczny województwa lubelskiego. 2012. Urząd Statystyczny w Lublinie, Lublin.
 • Rocznik statystyczny województwa lubuskiego. 2012. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, Zielona Góra.
 • Rocznik statystyczny województwa łódzkiego. 2012. Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź.
 • Rocznik statystyczny województwa małopolskiego. 2012. Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków.
 • Rocznik statystyczny województwa mazowieckiego. 2012. Urząd Statystyczny w Warszawie, Warszawa.
 • Rocznik statystyczny województwa opolskiego. 2012. Urząd Statystyczny w Opolu, Opole.
 • Rocznik statystyczny województwa podkarpackiego. 2012. Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów.
 • Rocznik statystyczny województwa podlaskiego. 2012. Urząd Statystyczny w Białymstoku, Białystok.
 • Rocznik statystyczny województwa pomorskiego. 2012. Urząd Statystyczny w Gdańsku, Gdańsk.
 • Rocznik statystyczny województwa śląskiego. 2012. Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice.
 • Rocznik statystyczny województwa świętokrzyskiego. 2012. Urząd Statystyczny w Kielcach, Kielce.
 • Rocznik statystyczny województwa warmińsko-mazurskiego. 2012. Urząd Statystyczny w Olsz-tynie, Olsztyn.
 • Rocznik statystyczny województwa wielkopolskiego. 2012. Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań.
 • Rocznik statystyczny województwa zachodniopomorskiego. 2012. Urząd Statystyczny w Szcze-cinie, Szczecin.
 • Suchecka J., 2010. Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f1ebf5da-98c6-4c1e-8d23-c2903f59caff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.