PL EN


2018 | 9 | 4 | 435-441
Article title

Metody i strategie w edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Content
Title variants
EN
Methods and Strategies in Education of Children with Special Educational Needs
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule podjęto problem istotny z punktu widzenia edukacji inkluzyjnej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, odnoszący się do wykorzystania w edukacji nowatorskich propozycji, sposobów pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole masowej. Autorka prezentuje teoretyczne uzasadnienia, argumentuje zasadność wykorzystywania atrakcyjnych propozycji pracy edukacyjnej z uwzględnieniem specjalnych potrzeb i możliwości, ale i ograniczeń uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Badania własne potwierdzają szczególne znaczenie wprowadzanych do edukacji inkluzyjnej metod i nowatorskich strategii dla dokonywania pozytywnych zmian w rozwoju i zaspokajaniu specjalnych potrzeb.
EN
The article tackles the problem important from the point of view of inclusive education of children with special educational needs referring to the use in education of innovative proposals for ways of working with students with special educational needs referring to the use in education of innovative proposals for ways of working with students with special educational needs in a mass school. The author presents theoretical justifications, argues the sense of using attractive proposals for educational work taking into account special needs and abilities, but also limitations of students with special educational needs. Author’s own research confirms the particular importance of the methods and innovative strategies introduced into inclusive education for making positive changes in development and satisfying special needs.
Year
Volume
9
Issue
4
Pages
435-441
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Doktor habilitowany, profesor UR, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Zakład Pedagogiki Specjalnej, Polska
References
 • Barłóg, K. (2008). Wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w różnych formach edukacji wczesnoszkolnej. Rzeszów: Wyd. UR.
 • Barłóg, K. (2016). Life Goals and Sense of Meaning or Meaningglessness of Life in Young People. International Journal of Psycho-Educational Sciences, 5(2), 78–88.
 • Barłóg, K. (2017). Metody i formy pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i społecznych – perspektywa life-span. Rzeszów: Wyd. UR.
 • Barłóg, K. (2018). Edukacja i zmiana – nastawienia empatyczne nauczycieli i uczniów w edukacji inkluzyjnej. Edukacja – Technika – Informatyka, 1(23), 211–217.
 • Booth, T. Ainscow, M. (2011). Przewodnik po edukacji włączającej. Warszawa: Olimpiady Specjalne Polska.
 • Dryden, G., Vos, J. (2003). Rewolucja w uczeniu się. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Dykcik, W. (red.) (2005). Pedagogika specjalna. Poznań: Wyd. UAM.
 • Dykcik, W. (2010). Tendencje rozwoju pedagogiki specjalnej. Osiągnięcia naukowe i praktyka (z perspektywy 50-lecia pracy pedagogicznej z osobami z niepełnosprawnością). Poznań: PTP.
 • Dykcik, W., Szychowiak, B. (red.) (2002). Nowatorskie i alternatywne metody w praktycepedagogiki specjalnej. Poznań: Wyd. UAM.
 • Egan,G. (2002). Kompetentne pomaganie.Poznań: Zysk i S-ka.
 • Guz, A., Krzyżyk, D. (red.) (2012). Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 1. Kielce: ZNP.
 • Mitchel, D. (2016). Sprawdzone metody w edukacji specjalnej i włączającej. Strategie nauczania poparte badaniami. Gdańsk: Harmonia.
 • Obuchowska, I. (1999). O procesie wyboru metod rehabilitacji. W: R. Ossowski (red.), Kształcenie specjalne i integracyjne. Materiały z Konferencji Kościelisko, 11–13 marca, 1999 r. Warszawa: MEN.
 • Pańczyk, J. (2002). Pedagogika specjalna terapiami stoi. W: J. Pańczyk (red.), Forum Pedagogów Specjalnych XXI wieku. T. 3. Łódź: Wyd. UŁ.
 • Schaffer, H.R. (2005). Psychologia dziecka. Warszawa: PWN.
 • Speck, O. (2005). Niepełnosprawni w społeczeństwie. Podstawy ortopedagogiki. Gdańsk: GWP.
 • Twardowski, A. (2005). Strategie nauczania wspierające rozwój psychiczny w okresie dzieciństwa. W: S. Guz (red.), Rozwój i edukacja dziecka. Szanse i zagrożenia. Lublin: Wyd. UMCS, s. 13–23.
 • Wyczesany, J. (2015). Przeszłość a dzień dzisiejszy pedagogiki specjalnej. W: K. Barłóg (red.), Wsparcie wczesno rozwojowe dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych. Rzeszów: Wyd. UR.
 • Zamkowska, A. (2017). Kultura szkoły włączającej uczniów niepełnosprawnych. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 36(2), 33–44.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f1f3bd59-c297-450e-a544-ee2709d96c66
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.