PL EN


2007 | 19 | 133-141
Article title

Swoi i obcy w społecznej przestrzeni subkultur

Selected contents from this journal
Title variants
EN
US and THEM in the social space of cultures
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorka opisuje rolę, jaką w utrwalaniu wspólnot subkulturowych odgrywa kategoria swój/obcy, a także sposoby wyrażania i manifestowania tej kategorii warunkowane typem subkultury i stopniem jej społecznego otwarcia. Obecność bądź wykreowanie obcego umożliwia sformułowanie wyobrażeń o własnej grupie i przekonań o jej wyższości, co staje się podstawą niepisanego kodeksu postępowania jej członków. Obszarem obserwacji jest język współczesnych subkultur, w nim bowiem najpełniej ujawnia się postawa członków wspólnoty wobec świata, w nim zostały utrwalone społeczne i grupowe wyobrażenia, wartości, zasady i normy. Przedmiotem analizy w kategoriach opozycji swój/obcy są subkultury o różnym typie więzi społecznej: od otwartej subkultury hip-hopu, przez spontaniczną communitas kibiców piłkarskich aż po zamkniętą subkulturę więzienną, w której porządek społeczny oparty jest na zrytualizowanych formułach słownych.
EN
The article discusses the ways in which subcultures are strengthened by the category US THEM and the means of manifesting that category conditioned by the type of subculture and the degree of its social openness. The presence or the active creation of THEM enables one to form the image of one’s own group and the conviction of its superiority, which becomes the basis for an unwritten code of behaviour of its members. The observation is concerned with the language of contemporary subcultures, for it is there that the attitude of the group towards the world is most fully revealed, it is there that social and group conceptions, values, principles and norms have been entrenched. The analysis is concerned with subcultures of different degrees of social bond: from the open hip-hop, through the spontaneous communitas of football fans to the closed subculture of prison, where social order is based on ritualized verbal formulae.
Year
Volume
19
Pages
133-141
Physical description
Contributors
 • Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego
References
 • Frazer James G., 2002, Złota Gałąź. Studia z magii i religii, Warszawa.
 • Geremek Bronisław, 1980, O językach tajemnych, „Teksty” nr 2.
 • Maciejewski Tomasz, 2001, Językowe aspekty funkcjonowania subkultury kibiców piłkarskich, praca magisterska, Uniwersytet Szczeciński.
 • Pęczak Mirosław, 1992, Mały słownik subkultur młodzieżowych, Warszawa.
 • Stasiuk Andrzej, 1992, Mury Hebronu, Warszawa.
 • Stępniak Klemens, 1974, Słowo i magia w świecie przestępczym, „Poradnik Językowy”, z. 6.
 • Stomma Ludwik, 1991, 1:0 czyli ludzie jak bogowie, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty”, nr 3--4.
 • Sulima Roch, 2000, Antropologia codzienności, Kraków.
 • Swaniewska-Mochowa Zofia, Moch Włodzimierz, 2000, Językowy obraz miasta w tekstach hiphopowych, (w:) Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, t. VI, Szczecin.
 • Szaszkiewicz Maciej, 1997, Tajemnice grypserki. Część I: Obraz podkultury więziennej. Część II: Słownik gwary więziennej. Kraków.
 • Tarkowska Elżbieta, 1991, „Inność” i „obcość” w perspektywie antropologicznej, [w:] Spontaniczna kultura młodzieżowa. Wybrane zjawiska, (red.) J. Wertenstein-Żuławski i M. Pęczak, Wrocław.
 • Wasilewski Jerzy S., 1989, Tabu a paradygmaty etnologii, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f226327a-525e-4649-a328-a10da87d2bd8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.