PL EN


2016 | 9 | 234-246
Article title

STRATEGIC PLANNING OF ENTERPRISE’S ACTIVITY ON A BASIS OF APPLICATION OF THE BALANCED SCORECARD

Content
Title variants
PL
STRATEGICZNE PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA NA PODSTAWIE STOSOWANIA STRATEGICZNEJ KARTY WYNIKÓW
Languages of publication
Abstracts
EN
The article is dedicated the improvement of methods of the strategic planning of enterprises activity for providing its greater effectiveness and practicality in application. This days the Ukrainian enterprises have problem of absence of the management strategic instruments adapted to the market conditions. Namely – a base index after which it is possible to measure progress of the strategy realization and functioning efficiency of firm is absent. A research purpose is a scientific ground of application of the strategic planning tools on production enterprises in the conditions of unstable external environment. The purpose of the article is forming of the indicators evaluation system which would allow quickly and effectively trace changes in external and internal surroundings of enterprise and to react on them quickly. Task to the article is forming of the balanced scorecard system and complex estimation of using of the enterprise strategic potential resource; calculation of the enterprise strategic development scorecards; development of the enterprise strategic contour. Research results are: directions of improvement of development of the enterprise balanced scorecard system by the calculation of integral indexes of success in the key spheres of the enterprise functioning. Methodology of construction of strategic contour of the enterprise activity is proposed.
PL
Artykuł poświęcony doskonaleniu metodologii planowania strategicznego działalności przedsiębiorstw w celu zapewnienia większej skuteczności i praktyczności w zastosowaniu. Na dziś ukraińskie przedsiębiorstwa borykają się z problemem braku strategicznych narzędzi zarządzania dostosowanych do warunków rynkowych. A mianowicie – brak podstawowego wskaźnika, na podstawie którego można zmierzyć skuteczność realizacji strategii i efektywności funkcjonowania firmy. Celem badania jest naukowe uzasadnienie wdrożenia narzędzi planowania strategicznego w zakładach produkcyjnych w warunkach niestabilnego otoczenia. Celem artykułu jest kształtowanie oceny systemu wskaźników, które by pozwalały szybko i skutecznie śledzić zmiany w zewnętrznym i wewnętrznym otoczeniu przedsiębiorstwa i w porę reagować. Zadania artykułu: kształtowanie strategiczney karty wyników i kompleksowa ocena strategicznego wykorzystania potencjału zasobów przedsiębiorstwa; obliczanie wskaźników rozwoju strategicznego przedsiębiorstwa; opracowanie strategicznego obiegu przedsiębiorstwa. Wyniki badania: oferowane kierunki doskonalenia rozwoju strategiczney karty wyników przedsiębiorstwa poprzez obliczenie integralnych wskaźników sukcesu w kluczowych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zaproponowana metodyka budowania strategicznego szlaku działalności przedsiębiorstwa.
Contributors
 • WUN im. Łesi Ukrainki
 • WUN im. Łesi Ukrainki
References
 • Kaplan R. S., Lamotte G., The Balanced Scorecard and Quality Programs, “Balanced Scorecard Report” 2001, vol. 3(2), March/April.
 • Kaplan R. S., Norton D. D., Balanced Scorecard, ZAO “Olympus – Business”, Moscow 2003.
 • Kotovska I. V., Strategic and Long-Term Planning: Principal Differences, Publishing House of Ternopil Insitute of APV NAANU “Innovation Economy”, Ternopil 2011.
 • Kotovska I.V., Sequence of Implementation of Strategic Planning in Terms of Managing the Machine-Building Enterprises. Development of National Economies in Conditions of Global Instability: Materials of the International Research and Practice Conference II, Publishing House “Helvetyka”, Odesa 2013.
 • Kuzmin O.Ye., Petryshyna N.Ya., Doroshkevych K.O., Enterprise’s Strategic Activity: Planning Technologies and Mapping, Municipal Information Systems, Lviv 2011.
 • Maliarets L.M., Shtereveria A.V., Balanced Scorecard System in Assessment of Enterprise’s Activity, KHNEU, Kharkiv 2008.
 • Melnyk Yu.М., Savchenko O.S., Application Issues of Balanced Scorecard System at Domestic Enterprises, “Marketing and Management of Innovations” 2011, No. 1.
 • Ostrovska H., Balanced Scorecard System-Based Planning, http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gev/2010_3/ PROBLEMS_OF_MICRO_AND_MACROECONOMICS/009.pdf
 • Verba V.A., Hrebeshkova О.М., Management of Company’s Development, KNEU, Kyiv 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899−9573
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f2385d0e-1f4d-4668-b528-321a4bcad84a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.