PL EN


2014 | 1 | 239-247
Article title

Между поэтикой и поэзией: Несколько замечаний о стихах Глеба Глинки

Title variants
PL
Między poetyką a poezją: kilka uwag o wierszach Gleba Glinki
EN
Between poetics and poetry: a few remarks about poems by Gleb Glinka
Languages of publication
RU
Abstracts
EN
The article is an attempt of deepened reading of a few chosen poems by Gleb Glinka, the Russian poet of the second emigration wave. As a professional literary scholar, dealing with the poem theory in particular, he was familiar with all versification techniques and used to apply them in his poetry with great mastery. In his poetic arsenal he had lexical games (juggling with the meaning of words), syntax innovations, as well as different intertextual references: irony, pastiche, parody, literary polemics, numerous reminiscences etc. Although he stood on a traditional ground of poetics rules, in reality Glinka was in fact modern, more often than not using poetic means of avant-garde and post avant-gardism.
PL
Artykuł jest próbą pogłębionego czytania kilku wybranych wierszy Gleba Glinki, rosyjskiego poety emigracyjnego drugiej fali. Jako profesjonalny literaturoznawca, w szczególności zajmujący się teorią wiersza, doskonale znał wszystkie techniki wersyfikacyjne i stosował je w swojej poezji z dużą maestrią. Do arsenału jego chwytów poetyckich, nie tylko wersyfikacyjnych, należą między innymi gry leksykalne (żonglowanie znaczeniami słów), innowacje składniowe, a także różnego rodzaju nawiązania intertekstualne: ironia, pastisz, parodia, polemika literacka, rozliczne reminiscencje itp. Mimo iż wyznawał on tradycjonalistyczne poglądy na zasady poetyki, w swojej praktyce poetyckiej jest Glinka w istocie nowoczesny, nierzadko czerpiąc ze środków poetyckich awangardy i nurtów postawangardowych.
Year
Issue
1
Pages
239-247
Physical description
Dates
online
2015-02-12
References
  • Apanowicz F. Pod prąd czy z prądem? Uwagi o życiu i twórczości Gleba Glinki. [B:] Od modernizmu do postmodernizmu. Literatura rosyjska XX i XXI wieku. Tom jubileuszowy dedykowany profesor Halinie Waszkielewicz. Red. A. Skotnicka, J. Świeży. Seria Rosja — Myśl — Słowo — Obraz. T. XVII. Kraków: Scriptum, 2014, s. 307–323.
  • Акимов В.М. Глинка Глеб Александрович. [B:] Русская литература ХХ века. Прозаики, поэты, драматурги. Биобиблиографический словарь. В 3 т. Под общей редакцией Н.Н. Скатова. Москва: Олма-Пресс Инвест, 2005.
  • Ахматова А. «Мне ни к чему одические рати...». [В:] А. Ахматова. Сочинения. Ред. Г.П. Струве и Б.А. Филиппов. Т. I. 2-е изд., пересмотренное и дополненное. Вашингтон: Международное литературное содружество, 1967, с. 251.
  • Витковский Е. Наедине с Собой. [В:] Г. Глинка. Погаснет жизнь, но я останусь. Собрание сочинений. Томск — Москва: Водолей Publishers, 2005.
  • Маяковский В. Как делать стихи? [В:] Его же. Избранные произведения. В двух томах. Москва: Государственное издательство художественной литературы, 1955, т. 2, с. 459–467.
  • Сарнов Б. Заложники вечности. Случай Мандельштама. серия Символы времени. Москва: Аграф, 1990, с. 30; В. Шаламов. Поэзия — всеобщий язык. «Литературное обозрение» 1989, № 1, с. 100–103.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2392-3644 (online)
ISSN
2449-6715 (print)
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f2388880-d0fd-4d5a-9125-c16db4b4dd67
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.