PL EN


2016 | 17 | 1 | 72-83
Article title

ZRÓŻNICOWANIE OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE – UJĘCIE REGIONALNE

Content
Title variants
EN
DIVERSIFIED DEVELOPMENT OF RURAL AREAS IN POLAND – REGIONAL APPROACH
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie arytmetyki przyrostów w konstrukcji wektorowej miary syntetycznej do badania jednorodności czasowej zróżnicowania rozwoju obszarów wiejskich w ujęciu regionalnym w Polsce. W konstrukcji miernika zastosowano parę uporządkowaną: przyrost wartości średniej oraz przyrost odchylenia standardowego. Dzięki temu uzyskano dla każdej wartości miary dodatkową informację mówiącą o jednorodności rozwoju obszarów wiejskich polskich regionów NUTS2.
EN
The article shows the use of arithmetic of increments for constructing a synthetic vector measure in order to examine time homogeneity of the diversification of Polish rural areas development in the regional approach. The measure is composed of an ordered pair: a mean value increment and a standard deviation increment. As a consequence, for each measure value additional information is obtained about homogenous development of Polish rural NUTS2 areas.
Contributors
author
 • Katedra Metod Komputerowych w Ekonomii Eksperymentalnej, Uniwersytet Szczeciński
 • Katedra Makroekonomii, Uniwersytet Szczeciński
References
 • Agrotec-PAN IGiPZ (2012) Szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w ujęciu regionalnym. Raport podsumowujący. Agrotec Polska Sp. z o.o. & Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
 • Bagieńska A. (2010) Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich, w: B. Kryk (red.) Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich wybrane aspekty społeczne, Szczecin, Economicus, str. 11-36.
 • Binderman A. (2008) Zastosowanie liniowej i nieliniowej funkcji użyteczności do badania poziomu rolnictwa w Polsce, MIBE IX, str. 29-38.
 • Binderman A. (2011) Wielokryterialne metody analizy zróżnicowania polskiego rolnictwa w 2009 roku, MIBE XII, 2, str. 58-68.
 • Binderman A. (2013) Dynamika regionalnego zróżnicowania rolnictwa w Polsce w latach 1998-2010, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, t. XIV/3, str. 17–26.
 • Borawski M. (2012) Vector space of increments, Control and Cybernetics, NO. 1.
 • Dzun W. (2011) Przemiany strukturalne w rolnictwie polskim, w: M. Drygas (red.), Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Diagnozy, strategie, koncepcje polityki, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa, str. 125-154.
 • Forum Inicjatyw Rozwojowych (2014) Monitoring rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Etap I. Synteza. http://www.efrwp.pl/dir_upload/photo/4686b84733f0c98e118138122248.pdf
 • Hellwig Z. (1968) Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny, nr 4.
 • Kolenda M. (2006) Taksonomia numeryczna. Klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wielocechowych. Wrocław, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 • Krasowicz S. (2009) Regionalne zróżnicowanie zmian w rolnictwie polskim, Studia i Raporty IUNG-PIB, z. 15, str. 9-37.
 • Kukuła K. (2000) Metoda unitaryzacji zerowanej. Warszawa, PWN.
 • Mazurek J. (2010) Rozwój obszarów wiejskich w Polsce – przegląd koncepcji teoretycznych, Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania, nr 14, str. 61-81.
 • Müller-Frączek I., Muszyńska J. (2015) Zastosowanie porządkowania hierarchicznego do oceny regionalnego zróżnicowania poziomu życia na wsi, Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, t. XVI/4, str. 54–63.
 • Nermend K., Borawski M. (2006) Using average-variance number system in calculation of a synthetic development measure, Polish Journal of Environmetal Studies, Vol. 15, No. 4C, p. 127-130.
 • Nermend K. (2006a) A synthetic measure of sea environment pollution, Polish Journal of Environmetal Studies, Vol. 15 no 4b 2006, str. 127-129.
 • Nermend K. (2006b) Using average-variance representation in economic analyses, Polish Journal of Environmetal Studies, Vol. 15, No. 4C, 2006, p. 123-126.
 • Nermend K. (2007) Taxonomic Vector Measure of Region Development (TWMRR). Polish Journal of Environmental Studies, no. 4A.
 • Nermend K. (2008a) Employing similarity measures to examine the de¬velopment of technical infrastructure in Polish counties. Folia Oeconomica Stetinensia, Vol. 15, No. 7, 2008, p. 87-97.
 • Nermend K. (2008b) Zastosowanie rzutu wektora do budowy miernika syntetycznego. Przegląd Statystyczny, no. 3.
 • Nermend K. (2008c) Rachunek wektorowy w analizie rozwoju regionalnego. Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Nermend K. (2009) Vector Calculus in Regional Development Analysis, Series: Contributions to Economics, Springer.
 • Nermend K., Tarczyńska-Łuniewska M. (2013) Badanie jednorodności przestrzennej i czasowej rozwoju obiektów społeczno-gospodarczych, Przegląd Statystyczny, R. LX, z. 1, str. 85-100.
 • Rusielik R. (2015) Produktywność rolnictwa w Polsce - analiza z wykorzystaniem zagregowanych indeksów produktywności Färe-Primonta, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, t. XVI/4, str. 95-106.
 • Salomon J. (2005) Badanie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego, Infrastruktura i Ekologia obszarów Wiejskich, nr 4, str. 145-155.
 • Sikora J. (2012) Wielofunkcyjność obszarów wiejskich w Polsce, Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 2(24), str. 215-226.
 • Staniak M. (2009) Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w aspekcie środowiskowym, Woda – Środowisko – Obszaru Wiejskie, t. 9, nr 3(27), str. 187-194.
 • Zawalińska K. (2009) Instrumenty i efekty wsparcia Unii Europejskiej dla regionalnego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa.
 • Żmija D. (2014) Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, Studia Ekonomiczne, nr 166, str. 149-158.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f23c5a00-904c-4873-8c9f-95ba230be66b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.