PL EN


2017 | 1/2017 | 227-243
Article title

Amerykańska myśl polityczno-prawna od okresu kolonialnego do czasów rewolucji amerykańskiej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rozwój amerykańskiego federalizmu towarzyszący powstawaniu Stanów Zjednoczonych Ameryki jawi się jako fascynujący proces, choć niezbyt często podejmowany na gruncie europejskiej myśli polityczno-prawnej. Idee kolonistów amerykańskich, koncepcje okresu rewolucyjnego czy poglądy Ojców Założycieli, wszystko to składa się na trwający nie dłużej niż stulecie okres gwałtownego i niezwykle owocnego rozwoju demokracji amerykańskiej. Celem pracy jest przedstawienie unikalnych procesów państwotwórczych zachodzących na kontynencie amerykańskim w XVII wieku, a także zwrócenie uwagi na oryginalność rozwiązań demokracji amerykańskiej oraz wskazanie, na ile the Founding Fathers czerpali z dziedzictwa europejskiej myśli kontynentalnej i anglosaskiej.
EN
The development of American federalism accompanying the emergence of the United States of America appears as a fascinating process, but is not often discussed in the field of European political-legal thought. The ideas of the American colonists, the concepts of the Revolutionary Period, and the views of the Founding Fathers, all constitute a period of no more than a century of violent and extremely successful development of the American democracy. The purpose of this paper is to present the uniqueness of political processes taking place on the American continent in the 17th century. The intention of this work is to draw attention both to the originality of American democracy solutions and to reflect on how much the Founding Fathers derive from the heritage of European continental and British thought.
References
  • Beitzinger, A.J. (1972). A History of American Political Thought. New York: Harper & Row
  • Filipowicz, S. (2002). Historia myśli polityczno-prawnej. Gdańsk: Arche
  • Locke, J. (1960). Two Treaties of Government. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Małajny, R.M. (2001). Trzy teorie podzielonej władzy. Warszawa: Wyd. Sejmowe – Kancelaria Sejmu
  • Merriam, Ch.E. (1969). A History of American Political Theories. New York: Kelley
  • Monteskiusz. (1997). O duchu praw, Kęty: Wyd. Antyk
  • Parrington. V.L. (1968). Głowne nurty myśli amarykańskiej. Mentalność kolonialna (1620-1800) Warszawa: PIW
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f247d014-e347-45aa-a902-746de7f8c3ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.