PL EN


2012 | 31 | 117-125
Article title

Zakres wykonywania władzy wykonawczej (kan. 136 KPK)

Content
Title variants
EN
+e range of exercising executive power (can. 136 CIC)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W przedstawionym opracowaniu przedmiotem zainteresowania Autora stała się wykładnia kan. 136 KPK. Z przeprowadzonych analiz wynika, iż w porządku prawnym Kościoła pierwotną relacją pomiędzy sprawującym władzę a wiernym jest relacja personalna. Ta pryncypialna współzależność wynika z przesłanek teologicznych wiążących się z przyjęciem zarówno sakramentu chrztu, jak i sakramentu święceń. W myśl rozwiązań systemowych, zarówno władzę terytorialną, jak i władzę personalną autorytety kościelne mogą sprawować względem swoich poddanych, gdziekolwiek się oni znajdują. Ponadto Autor wykazał, iż w kan. 136 KPK ustawodawca zawarł jeszcze jedną hipotezę dotyczącą możliwości sprawowania władzy względem podróżnych. W tym przypadku przewagę nad więzią personalną uzyskuje zasada terytorialna, uwydatniona poprzez decyzję ustawodawcy.
EN
The main issue of the presented study was the range of exercising executive power. The author focused his attention on the interpretation of can. 136 CIC. The analysis carried out shows that in the Church legal order the primary relation between an authority and the faithful is personal. This fundamental correlation results from theological premises connected with the sacrament of christening and holy orders. This unusual bond is re;ected in the analyzed disposition (can. 136 CIC), but also in non – code dispositions exercising personal power. System solutions make it clear that territorial as well as personal power can be exercised over the authority’s subjects irrespective of where exactly they are. Moreover, the author proved that can. 136 CIC includes one more hypothesis concerning the possibility of exercising power over travellers. In this case, the territorial principle, emphasized by the legislator, becomes dominant because of the personal bond. It seems that the reasons for this approach are pragmatic since the legislator intended to make exercising.
Year
Issue
31
Pages
117-125
Physical description
Contributors
 • Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa
References
 • Arrieta J., Commento al can. 136, w: Codice di Diritto Canonico e le leggi complementari, red. J. Arrieta, Roma 2007.
 • Burczak K., Dębiński A., Jońca M., Łacińskie sentencje i powiedzenia prawnicze, Warszawa 2007.
 • Cenalmor D., Miras J., El Derecho de la Iglesia, Pamplona 2004.
 • Delgado Galindo M., El domicilio canónico, Pamplona 2006.
 • De Paolis V., D’Auria A., Le norme generali di Diritto Canonico. Commento al Codice di Diritto Canonico, Roma 2008.
 • Dzierżon G., Nabycie dobrowolne oraz utrata zamieszkania w systemie kanonicznym, w: Ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu z okazji osiemdziesiątej rocznicy urodzin, red. J. Wroceński, H. Pietrzak, Warszawa 2010.
 • Franceschi H., Comentario al can.136, w: Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, red. A. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, Pamplona 1996, t. 1.
 • Hervada J., El ordinamiento canónico, Pamaplona 2008.
 • Krukowski J, Sobański R., Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, Poznań 2003, t. 1.
 • Labandeira E., Trattato di diriitto amministrativo canonico, Milano 1994.
 • Otaduy J., Territorialidad y personalidad son categorias jurídicas abiertas, w: Feuentes, interpretación, persona, red. J. Otaduy, Pamplona 2002.
 • Pawluk T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, Olsztyn 1985, t. 1. Sabbarese L., Girovaghi, migranti, forstieri e naviganti nella legislazione ecclesiatica, Roma 2006.
 • Socha H., Allgemeine Normen, w: Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici, red. K. Lüdicke, Essen 1985, t. 1.
 • Żurowski M., Problem władzy i powierzania urzędów w Kościele katolickim, Kraków 1984.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f252c829-e321-4b4d-be79-ac06d4e9d50a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.